Strona główna Aktualności Konferencja - Teraźniejszość i przyszłość Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

WYDARZENIA:

 

Miło nam jest poinformować że autorski  projekt „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i proregeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach dołączył do grona członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

 

więcej informacji...

Decyzją z dnia 23.11.2018 r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek „Sposób ograniczenia utleniania wlewków stalowych”.

 

więcej informacji...

Już 27 marca 2019 rozpocznie się wspólna konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytutu Odlewnictwa, pt. „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”. Mamy zaszczyt poinformować, że do Grona Gości Honorowych dołączył Jarosław Gowin,

 

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, pt. „Przetwórstwo szkła - problematyka, uregulowania prawne i normowe”

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXIV Konferencję Techniczną „Komfort i bezpieczeństwo w budynkach dla wszystkich użytkowników i mieszkańców”, która odbędzie się 9-10 kwietnia 2019 roku w Warszawie

 

więcej informacji...

Publikujemy Program wspólnej Konferencji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie pt. „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”.

więcej informacji...

W dniu 18 lutego 2019 roku w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy IKEA.

 

więcej informacji...

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma Cement - Wapno - Beton. Dwumiesięcznik naukowy o zasięgu międzynarodowym, poświęcony zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu.

 

więcej informacji...

Pracownia Skaningowej Mikroskopii Elektronowej wzbogaciła się o nowoczesny, wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emisją polową (FEG) o bardzo szerokim zastosowaniu poprzez dodatkowy tryb środowiskowy ESEMTM.

więcej informacji...

Informujemy, że z dniem 5 lutego 2019 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał nowy wspólny zakres akredytacji pod numerem AC 008 wraz z certyfikatem akredytacji dla jednostki certyfikującej wyroby

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 stycznia 2019 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się kolejna edycja Konferencji ICiMB, pt. „Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla producentów chemii budowlanej”.

więcej informacji...

Na zaproszenie Oddziału Warszawskiego SIMP wraz z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych objął patronatem honorowym III Konferencję Naukowo-Techniczną

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie serdecznie zapraszają przedsiębiorców branży budowlanej i odlewniczej oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”.

 

więcej informacji...

W dniu 7 stycznia b.r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek: „Sposób wytwarzania płytek szklanych okładzinowych lub elewacyjnych z odpadowego szkła kineskopowego (CRT) oraz płytka szklana z CRT”

 

więcej informacji...

Koncepcja pracowników Oddziału Ceramiki i Betonów z Warszawy już po raz kolejny została dostrzeżona przez ekspertów i wytypowana do udziału w walce o  Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został członkiem Polish Circular Hotspot.

 

więcej informacji...

W grudniu 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Koordynatorem Klastra Obróbki Metali

 

więcej informacji...

W dniach 22-24.05.2019 odbędzie się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie."

 

więcej informacji...

Krakowskie Centrum Szkła i Ceramiki przy Lipowej 3 w piątkowy wieczór, 14 grudnia 2018 r. zapełniło się wspaniałymi artystami i znamienitymi gośćmi, którzy zjechali na wernisaż wystawy CERARE – Sztuka Przemawia.

 

więcej informacji...

W piątek 14 grudnia 2018 roku, przed Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, odsłonięto pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego.

 

więcej informacji...

W dniu 4.12.2018 w Oddziale Ceramiki i Betonów w Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Laboratoriów Budowlanych Klubu POLLAB.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

Konferencja - Teraźniejszość i przyszłość Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

W dniach 18-19 października 2018 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. „Teraźniejszość i przyszłość Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pracowników naukowo-badawczych poszczególnych Oddziałów i poszukiwanie nowych kierunków rozwoju Instytutu, tak aby wychodzić naprzeciw potrzebom przemysłu wynikającym z aktualnych potrzeb gospodarki krajowej i europejskiej związanej z branżą materiałów budowlanych i ceramicznych.

 

Konferencję otworzył dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wskazując na obecne dokonania naukowo-badawcze, jak również perspektywy na rok 2019, w kontekście uwarunkowań prawnych i rynkowych dla działalności Instytutu.

 

W pierwszym dniu Konferencji odbyła się sesja wystąpień zaproszonych Gości, która miała na celu przedstawić możliwości wykorzystania aktualnego potencjału Instytutu w zakresie przyszłych prac naukowych i projektów badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych materiałów i technologii dla budownictwa.


Referaty wygłoszone podczas Sesji I:

 • „Kierunki rozwoju technologii betonów komórkowych”
  prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • „Możliwości współpracy badawczo-rozwojowej między Instytutem Odlewnictwa i Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych”
  dr inż. Tomasz Dudziak Dyrektor Instytutu Odlewnictwa
 • „Instytuty badawcze jako przedsiębiorcy – szanse i zagrożenia”
  Adwokat Marcin Krzysztofowicz
 • „Możliwości uczestnictwa instytutów badawczych w Programie Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020”
  Małgorzata Kapica, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
 • „Szybka ścieżka oczami recenzenta – jak pisać, czego unikać, najczęściej popełniane błędy”
  dr inż. Joanna Pagacz, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie


Następnego dnia odbyła się sesja dotycząca kierunków rozwoju działalności poszczególnych Oddziałów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W trakcie wystąpień zwracano szczególną uwagę na możliwości wykorzystania ich potencjału i rozszerzania zakresu badań naukowych oraz prac rozwojowych. Sesję otworzył prof. dr inż. Wiesław Kurdowski, który zachęcał pracowników naukowych do publikowania w renomowanych czasopismach.


Referaty wygłoszone podczas Sesji II:

 • „Znaczenie dorobku publikacyjnego pracowników naukowych ICiMB”
  prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski
 • Prezentacja potencjału Oddziałów ICiMB:
  Małgorzata Niziurska p.o. Z-cy Dyrektora Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
  Agnieszka Szopa Dyrektor Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
  dr inż. Artur Oziębło Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
  dr inż. Grzegorz Siemiątkowski Dyrektor Oddziału Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
 • „Działalność Instytutu jako Jednostki Oceny Technicznej - obszary działania i możliwości rozwoju”
  dr inż. Wojciech Drożdż Kierownik Zakładu Oceny Technicznej ICiMB
 • „Certyfikacja jako obszar wspólnej działalności Oddziałów ICiMB”
  Piotr Zapolski Kierownik Zakładu Certyfikacji i Normalizacji ICiMB

 

Podczas Konferencji odbyło się również Kolegium Dyrektorskie, na którym omówiono wynik finansowany po III kwartale 2018 roku. Dyskutowano również na temat przyszłej sytuacji Instytutu.

 

Podsumowania i zamknięcia Konferencji dokonał Pan Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk, który podziękował prelegentom za wysoki poziom merytoryczny przedstawianych tematów oraz wskazał na dobre perspektywy Instytutu w kolejnych latach możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu potencjału wszystkich Oddziałów.

 

 

 

 

 

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Wpływ prekursora grafitowego na skład, morfologię i strukturę termicznie zredukowanego tlenku grafenu"

 GLIWICE 24.01.19

 "Badanie możliwości otrzymania bezołowiowego topnika do farb ceramicznych na szkło oświetleniowe i gospodarcze"

"Przegląd najnowszych osiągnięć branży ceramicznej"

 WARSZAWA 07.02.19

 "Problemy z wdrożeniem wymagań dokumentów normatywnych wprowadzonych w 2017 roku w obszarze badań gazów odlotowych na przykładzie oznaczenia stężenia objętościowego tlenu metodą paramagnetyczną"OPOLE 14.02.19

"Impregnacja wyrobów glinokrzemianowych układu syfonowego odlewania stal"


GLIWICE 28.02.19

 "Możliwości badawcze skaningowego mikroskopu elektronowego w analizie mikrostruktury materiałów budowlanych, szkła i ceramiki"

 

"Działania laboratorium jednostki notyfikowanej do Rozporządzenia PEiR (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu  wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, z późniejszymi zmianami"

"Wpływ odczynu kwasowo-zasadowego środowiska (pH) na stopień uwalniania metali ciężkich z materiałów budowlanych"

 

KRAKÓW 28.02.19

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013