mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów

Wiadomość usunięta dnia 05.01.2018
powód: zakończenie
23.10.2017, 14:16

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie

Komisja do spraw wyłonienia kandydata
na Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
z siedzibą w Warszawie (dalej Komisja)

na podstawie
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 j.t.)

zaprasza do składania zgłoszeń
na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
z siedzibą w Warszawie


I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:

Kandydat na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą
w Warszawie powinien wykazać, że:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. CV, informacji o dorobku naukowym i zawodowym; informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników;
 2. koncepcji rozwoju Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie w wersji papierowej;
 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 4. oświadczenia o niebyciu skazanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 7. oświadczenia kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 922);
 8. informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach, o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Ponadto

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych:

 • kserokopia statutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
 • kserokopia regulaminu organizacyjnego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
 • kserokopia sprawozdania finansowego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za rok 2016, będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko dyrektora w siedzibie

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, ul. Postępu 9 w Warszawie w pok.203 w dniach roboczych Instytutu w godzinach od 8.00 do 15.00 od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko dyrektora do ostatniego dnia składania zgłoszeń.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Pani Barbara Dudziec (email: b.dudziec@icimb.pl, tel. 22 843 19 40)

IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8:15 -16:15 lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Rozwoju Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie – nie otwierać”.

V. Termin składania zgłoszeń do dnia 14 listopada 2017 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Rozwoju.

Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę w przedmiocie: (a) kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku dyrektora instytutu badawczego z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeśli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze, a także (b) koncepcji kandydata co do rozwoju Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 497
Opublikował: Bartosz Gierszewski
Publikacja dnia: 23.10.2017, 14:16
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl