mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działania

1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest :
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze przetwórstwa przemysłowego surowców niemetalicznych, w szczególności związanych z produkcją ceramiki, szkła, betonów, materiałów ogniotrwałych oraz materiałów budowlanych;
2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; w dziedzinie nauk
technicznych i przyrodniczych (PKD 72.19.Z.).

2. Do zakresu działania Instytutu należy:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
a) opracowywania nowych oraz doskonalenia istniejących technologii wytwarzania i stosowania wyrobów ceramicznych i szklanych, materiałów ogniotrwałych, materiałów budowlanych i pokrewnych oraz preparatów pomocniczych i spoiw,
b) opracowania technologii wytwarzania tworzyw kompozytowych na osnowie ceramicznej i szklanej z udziałem metali i polimerów,
c) wykorzystania, utylizacji odpadów powstających przy eksploatacji i przetwórstwie surowców niemetalicznych,
d) doskonalenia procesów przerobu surowców skalnych i odpadowych, wykorzystywanych do produkcji wyrobów ceramicznych i ze szkła, materiałów ogniotrwałych i materiałów budowlanych,
e) badania przydatności surowców do produkcji wyrobów ceramicznych i ze szkła, materiałów ogniotrwałych i materiałów budowlanych,
f) doskonalenia techniki cieplnej związanej z obszarem działania, o którym mowa w ust.1,
g) ochrony środowiska związanej z obszarem działania, o którym mowa w ust. 1,
h) rozwoju metod badań i urządzeń służących do realizacji prac, o których mowa lit. a – g;
2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

3. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:
1) upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w ust. 1 i 2 (PKD 72.19.Z);
2) wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B);
3) opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz
sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki (PKD 72.19.Z);
4) prowadzi działalność normalizacyjną, certyfikacyjną, homologacyjną i aprobacyjną (PKD 71.20.B);
5) prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu (PKD 63.11.Z );
6) prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw (PKD 69.10.Z);
7) wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury (PKD 72.19.Z);
8) prowadzi działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD 58.14.Z).

4. Instytut prowadzi kształcenie w formie seminariów, szkoleń, kursów dokształcających i innych (PKD 85.59.B).

5. Instytut może prowadzić studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD 85.42.B).

6. Instytut prowadzi działalność inną niż wymieniona w ust. 1-5, która obejmuje między innymi:
1) prowadzenie badań i analiz technicznych (PKD 71.20.B);
2) opracowywanie opinii i ekspertyz nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 74.90.Z);
3) prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów (PKD 74.90.Z);
4) wydawanie opinii oraz ocenę warunków organizacyjno-technicznych (PKD 74.90.Z);
5) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, nie związane z
przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki (PKD 71.12.Z);
6) działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 90.40.Z);
7) sprzedaż detaliczną związaną z działalnością galerii i salonów wystawienniczych (PKD 47. 78. Z)
8) produkcję: barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z), farb, lakierów i podobnych powłok, farb
drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z), produkcję i obróbkę szkła, włączając szkło techniczne, (PKD 23.19.Z), pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 20.59.Z), wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.20.Z), technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z), wyrobów ceramicznych (PKD 23.49.Z), cementu (PKD 23.51.Z), wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z), wyrobów budowlanych z gipsu (PKD 23.62.Z), instrumentów i przyrządów pomiarowych (PKD 26.51.Z) oraz wprowadza je do obrotu prowadząc sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.90.Z).
9) wynajem wolnych powierzchni i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68. 20. Z)

7. Działalność, o której mowa w ust. 6, jest wyodrębniona pod względem finansowym
i rachunkowym z działalności określonej w ust. 2 – 5.

Strona internetowa Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych:  http://www.icimb.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Maciej Cekus
Dokument z dnia: 01.10.2014
Dokument oglądany razy: 9 031
Opublikował: Maciej Cekus
Publikacja dnia: 01.10.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl