Strona główna Aktualności V Seminarium Naukowo-Badawcze ICiMB: Potrzeby przemysłu - możliwości nauki

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

19.03.2020

dr inż.
Jerzy Czechowski

Monety ceramiczne - krótko o historii
i występowaniu
na ziemiach polskich

 

23.04.2020

dr inż.
Barbara Lipowska

Metody otrzymywania magnezytu spiekanego
z surowców krajowych - technologia
z zakurzonego archiwum we współczesnej firmie

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

V Seminarium Naukowo-Badawcze ICiMB: Potrzeby przemysłu - możliwości nauki

V Seminarium Naukowo-Badawcze ICIMB

W dniach 1-2 października 2013 roku w Hotelu „Mikulski” w Gliwicach odbyło się piąte już, seminarium naukowo-badawcze Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. „Potrzeby przemysłu – możliwości nauki”. Organizatorem spotkania był Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, który gościł w swojej siedzibie 110 uczestników - przedstawicieli przemysłu i pracowników naukowo-badawczych Instytutu.

 

 

Seminarium poświęcone było współpracy Instytutu z przemysłem, pozyskiwaniu środków finansowych na badania z Unii Europejskiej i w ramach projektów z NCBiR, ocenie parametrycznej jednostek przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – KEJN w 2013 roku. Celem spotkania była również dalsza integracja pracowników naukowych wszystkich oddziałów, co ma duży wpływ na współpracę i prowadzone wspólne projekty i badania. Uczestnicy spotkania zwiedzili siedzibę Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

 

SESJA I

 

V Seminarium Naukowo-Badawcze ICiMBSeminarium otworzyli: Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Sekretarz Naukowy prof. dr hab. Krzysztof Szamałek i Dyrektor Oddziału Materiałów Ogniotrwałych prof. ICiMB dr hab. inż. Mirosław Cholewa.

 

Dyrektor Krzysztof Szamałek przedstawił wyniki oceny jakości naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Omówił wszystkie elementy punktowane przez zespół ewaluacyjny oraz wpływ spadku Instytutu z kategorii „A” do „B” na jego funkcjonowanie i rozwój.

Wiele rozmów koncentrowało się wokół tego tematu i wszyscy byli zgodni, że należy dokonać wszelkich starań, aby po następnej ocenie parametrycznej wrócić do grupy „A”.

 

Następnie dr Dariusz Drewniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił możliwości wsparcia badań naukowych w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

V Seminarium Naukowo-Badawcze ICiMB dr Drewniak MNiSWZaprezentował program „Horyzont 2020” oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, PO IR na lata 2014 - 2020,

„Horyzont 2020” stanowi pierwszą inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia.

Natomiast program PO IR będzie wspierał zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:

  • wzmocnieniu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką,
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Uczestnicy seminarium bardzo żywo zareagowali na przedstawione informacje i wywiązała się ciekawa dyskusja na temat możliwości finansowania badań naukowych.

 

Sesję pierwszą zakończył Dyrektor Krzysztof Szamałek poruszając problem pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-wdrożeniową przez pracowników badawczo-rozwojowych Instytutu.

Podniesiono kwestię systemu recenzowania projektów w NCBiR m.in. liczby recenzentów jak i kryteriów oceny. Dyrektor przedstawił zawiły system punktacji oraz pozycji ICiMB w kontekście konkursów w ramach Programu Badań Stosowanych.

 

SESJA II

 

Sesja druga poświęcona była współpracy przemysłu i nauki. Zaproszeni przedstawiciele przemysłu budowlanego, szklarskiego i płytek ceramicznych przedstawili stan aktualny oraz perspektywy rozwoju reprezentowanych przez siebie branż. Sformułowali konkretne zadania i rozwiązania technologiczne, których oczekuje przemysł oraz możliwe obszary współpracy z Instytutem.

V Seminarium Naukowo-Badawcze ICiMB dr Gacki Ceramika ParadyżW ramach sesji swoje referaty wygłosili:

  • Ryszard Kowalski – Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. „Rynek materiałów budowlanych – uwarunkowania i perspektywy”
  • Piotr Kardaś – Sekretarz Generalny Związku Pracodawców Polskie Szkło. „Szkło materiałem przyszłości”
  • dr Lucyna Badura, dr Ferdynand Gacki – Ceramika Paradyż Sp. z o.o.. „Perspektywy rozwoju oraz potrzeby przemysłu płytek ceramicznych”.

Pierwszy dzień seminarium zakończył się panelem dyskusyjnym dotyczącym wszystkich, poruszonych na obu sesjach tematów i problemów.

 

SESJA III

 

Drugiego dnia seminarium pracownicy naukowi poszczególnych Oddziałów prezentowali swoje osiągnięcia i dzielili się doświadczeniami.

Zebrani mieli możliwość wysłuchać następujących wystąpień:

  • dr Bronisław Psiuk – OMO Gliwice – „Procesy spalania z wykorzystaniem stałych nośników tlenu”
  • dr inż. Artur Oziębło – Instytut Warszawa – „Doświadczenia i wnioski z pobytu na stypendium naukowym w USA”
  • dr Grzegorz Adamski – OSiMB Kraków – „Stan realizacji projektów”
  • dr inż. Ewa Głodek, dr inż. Franciszek Sładeczek – OIPMB Opole – „Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w piecach cementowych”

V Seminarium Naukowo-Badawcze ICiMB Dyrektor Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w GliwicachKażdy z poruszonych tematów wywołał żywe reakcje ze strony słuchaczy, którzy chętnie zadawali pytania.

Po krótkim podsumowaniu aktualnej sytuacji, szans oraz zagrożeń dla Oddziałów i całego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, uczestnicy udali się do siedziby Oddziału Materiałów Ogniotrwałych.

 

Goście zostali przyjęci przez Dyrekcję i pracowników Oddziału. Podzieleni na grupy zwiedzili pracownie naukowe, laboratorium, zapoznali się zakresem prac wykonywanych na posiadanej aparaturze naukowo-badawczej.

 

Instytutowe seminaria naukowe stały się już tradycją i weszły na stałe w kalendarz wydarzeń, a ich nowa formuła organizowania przez poszczególne Oddziały w swoich siedzibach w połączeniu ze zwiedzaniem placówki wydaje się bardzo trafiona.

 

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012