Strona główna Nauka Artykuły Naukowe

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

19.12.2019

dr Maciej Zubko
(Uniwersytet Śląski)

Zaglądając do wnętrza materiału - mikroskopia elektronowa narzędziem badawczym XX wieku

 

16.01.2020

dr hab.
Adriana Wrona 
(Łukasiewicz
- IMN Gliwice)

Zastosowanie technik
plazmowych
do wytwarzania
proszków o specjalnych
zastosowaniach

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

ARTYKUŁY NAUKOWE - 2008

 

High-alumina products modified by SiC addition for metallurgical units

Wyroby wysokoglinowe wzbogacane SiC dla przemysłu metalurgicznego

 

Barański, J. ; Witek, J. ;  Goławski Cz.; Klewski, M.; Michałowski R.

 

Sbornik prednasek II, XVIII International Scientific Conference “Iron and Steelmaking” 2008, Malenovice, Ceska Republika, ISBN 978-80-248-1831-3, s. 130-133

Streszczenie

Przedstawiono charakterystykę fizykochemiczną nowego gatunku wyrobów wysokoglinowych, zmodyfikowanych poprzez wprowadzenie do ich składu chemicznego węglika krzemu (SiC). Podano wyniki badań aplikacyjnych wymienionych wyrobów w kadziach żeliwiakowych. Przeprowadzone próby wykazały blisko dwukrotny wzrost trwałości wymurówki kadzi w porównaniu z wyrobami standardowymi.

Slowa kluczowe: wyrób ogniotrwały, wyrób wysokoglinowy, węglik krzemu, inżynieria odlewnicza

Abstract

The physicochemical characteristics of the new type of highalumina SiC-addition modified products was described. Results of application tests in cupola ladles were presented. Carried out tests showed almost double increase of ladle lining durability in comparison with conventional products.

Keywords: refractory products, high-alumina ceramics, carborundum, foundry engineering

 

Fluor w materiałach ceramicznych - wybrane problemy analityczne

Fluorine in ceramic materials – selcted analytical problems

 

Budryl, M.

 

Ceramika/Ceramics vol. 101, 2008

Abstract

The methods of fluorine determination in selected raw ceramic materials were investigated. The method of fluorine determination in cements has been developed. The correctness of method was verified using the certified reference materials. Fluorine in zircon silicate structure pigments has been analyzed, and the results corresponded well with the expectations. The method of fluorine determination in aluminosilicate raw materials is being developed now.

 

Ceramiczne monety zastępcze

 

Czechowski, J.

 

Szkło i Ceramika; 2008, R. 59, nr 6, s. 16-19

Słowa kluczowe

moneta, moneta ceramiczna, skład chemiczny, historia, Niemcy

Keywords

coin, ceramic coin, chemical composition, history, Germany

 

Kształtowanie własności spawu ceramicznego

Shaping the properties of ceramic weld

 

Czechowski, J.>

 

Ceramika/Ceramics vol. 102, 2008, p. 171 - Papers of the Commission on Ceramic Science, Polish Ceramics Bulletin
Polish Academy of Science - Kraków Division, Polish Ceramic Society
ISSN 0860-3340, ISBN 978-83-60958-03-2

Abstract

The process of refractory linings' regeneration by flame methods has been characterized. The use of ceramic welding in the chambers of coke oven batteries as well as factors influencing the quality of the obtained coating have been discussed. The results of investigations into the influence of changes in granulation and outlet velocity of the mixture upon open porosity , gas permeability and crushing strength of the impregnated layer have been presented. It was found that the properties of impregnated layer are considerably influenced by the mixture outlet velocity. Increasing the outlet velocity by ca 30% resulted in a ca 40% increase of the layer density and over 1,5-fold increase of crushing strength. Porosity dropped from 9,4% to 5,5% and crushing strength increased to 82,3 MPa, thus obtaining a twice higher value than that of typical silica products used in the construction of coking chambers. The increased share of fine fractions in the mixture adversely affected the properties of weld. Practical use of the investigations into coking chambers' regeneration by ceramic welding method in industrial conditions has been discussed.

 

The refractory industry in Poland – past and present

Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce - dawniej i obecnie

 

Czechowski, J.

 

Interceram, 2008,  vol. 57, 2, 99-102

Abstract

The early stages of ceramic applications in iron metallurgy on the territory of Poland, its development and the beginning of refractory materials industry after the I world war have been described. Intensive development of refractory materials manufacturing with the maximum production in the 80-th year and influence of the steel industry restructuring on the refractories market in Poland in 90-th years of XX century was presented. The factors that had an effect on the present situation were characterized.

 

Kształtowanie wytrzymałościowych i odpornościowych własności wyrobów z ZrO2

Shaping the resistance and strength properties of ZrO2 products

 

Jedynak, L.

 

Ceramika/Ceramics vol. 102, 2008, p. 109 - Papers of the Commission on Ceramic Science, Polish Ceramics Bulletin
Polish Academy of Science - Kraków Division, Polish Ceramic Society
ISSN 0860-3340, ISBN 978-83-60958-03-2

Abstract

The properties of zirconium dioxide products with regard to their use in heat-resistant alloy continuous casting line were investigated. The conditions of work and requirements for the properties of this type of products have been described. The most important features of zrO2 with particular emphasis on the polymorphism of this oxide, the purpose and methods of stabilization as well as the characteristic relation between phase composition and thermal expansion have been discussed.

In the experimental part the influence of the type of basic products and sintering additives upon the selected properties of samples formed from semi-dry masses was examined. The research into products after firing included the evaluation of material density, measurement of mechanical strength and thermal expansion as well as determination of pore size distribution. The investigations enabled an indirect evaluation of strength properties of the examined materials: thermal shock and corrosive resistance.

During the investigations it was found that an appropriate selection of initial raw materials results in a considerable reduction of the examined materials' thermal expansion. Introducing small amounts of multi-component sintering additives enables obtaining a material characterized by high density and high mechanical strength. Satisfactory strength parameters and low thermal expansion of the examined materials ensure an increased thermal shock resistance of the final product.

Investigations using mercury porosimetry revealed favourable pore size distribution in the obtained samples, which is one of the basic parameters, determining high corrosive resistance of products.

The conducted research enabled obtaining materials the properties of which were optimally suited to the conditions of work of zirconium.

 

Nowa metoda pomiaru odporności na ścieranie w aspekcie dokładności uzyskiwanych wyników

A new testing method of wear resistance in aspects of measurement accuracy

 

Jedynak, L.

 

Ceramika/Ceramics vol. 103, 2008, p. 583 - Papers of the Commission on Ceramic Science, Polish Ceramics Bulletin
Polish Academy of Science - Kraków Division, Polish Ceramic Society
ISSN 0860-3340, ISBN 978-83-60958-08-7

Abstract

According to complexity of processes the theoretic description of wear mechanism without many simplifications is difficult. Therefore the experimental methods for characterization of wear resistance of different materials are of great importance. In the present work advantages and limitations of different wear resistance testing methods and characterization of new method according to PN-EN 993-20:2005 "Methods of test for dense shaped refractory products - Part 20: determination of resistance to abrasion at ambient temperature" are presented. The procedure of the relatively new testing method consists in determination of wear using high-energy jet of abrasive material was described. In the experimental part of work the results of abrasion tests for selected materials differ in wear resistance are presented. The influence of the testing condition on the abrasive wear was also investigated. The experimental part of work indicates that results of measurements as well as the results scatter are strictly connected to both: the sample preparation method and the structure and homogeneity of the tested materials.

 

The properties and reliability of ZrO2 crucibles for induction melting of superalloys

 

Jedynak, L.1; Pipała, K.2

1 Institute of Ceramics and Building Materials Refractory Materials Division in Gliwice,
44-100 Gliwice, Toszecka 99
2 Investment Casting Business Unit, WSK “PZL”, Rzeszów, Poland

 

1. 51st International Colloquium on Refractories – Refractories for Metallurgy

2. Foundry 233; 12; pp. 233-236

Abstract

Lost-wax casting, is one of the oldest known metal-forming techniques. This technique is also used for fabrication of aerospace components made of superalloys – metallic materials for service at high temperatures. The development of vacuum melting in the middle of 20th century enabled very fine control of the chemical composition of superalloys and reduction in contamination. To provide excellent properties of products made of high-performance alloys, it is important to use top grade refractory materials in superalloy processing. In the present paper the investigation into the properties and service reliability of ZrO2 crucibles for induction melting of superalloys in vacuum are presented. The conditions of work and basic requirements for this type of products have been described. Additionally, the most important features of prepared ZrO2 ceramics were characterized.

 

Rozwój produkcji biopaliw w Polsce i na świecie

The development of biofuels production in Poland and in the World

 

Klecan, R.

 

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Selected full texts; 2008, Vol. 9, s. 1-10

Streszczenie

Przedstawiono rozwój produkcji klasycznych biopaliw (biodiesla i bioetanolu) w Polsce i na świecie oraz dylematy surowcowe związane z tym rozwojem. Zwrócono uwagę na potrzebę uruchomienia produkcji nowej generacji biopaliw, co wiąże się z problemem zagospodarowania gliceryny stanowiącej produkt uboczny w procesie transestryfikacji. Prace nad wykorzystaniem gliceryny są stale prowadzone i uzyskiwane są pewne sukcesy na tym polu, ale nadprodukcja gliceryny stanowi ciągle poważny problem, który podwyższa koszty produkcji klasycznych biopaliw. Pominięcie etapu wytwarzania gliceryny, dzięki opracowaniu nowych technologii prowadzi do biopaliw nowej generacji. Efektem tych prac jest zastąpienie surowców stanowiących źródło żywności człowieka biomasa z odpadów roślinnych oraz zmniejszenie emisji CO2, która jest konsekwencja karczowania i palenia lasów tropikalnych pod zakładanie plantacji palmowców. Łączy się z tym także poprawa własności użytkowych biopaliw oraz zwiększenie potencjału paliw alternatywnych dla paliw pochodzenia naftowego.

Slowa kluczowe: biopaliwa, biodiesel, bioetanol, biokomponent, paliwo alternatywne, gliceryna

Abstract

The development of conventional biofuels (biodiesel and bioethanol) production and dilemmas connected with raw materials used for this production were presented. Special attention was paid to the production of new generation biofuels, which is connected with the management of glycerine - the main by-product of transestrification process. Investigations on the utilization of this by-product are continued but glyceryne overproduction is still a serious problem, increasing the costs of conventional biofuels production. The elimination of glyceryne production stage by applying new technologies leads to new generation biofuels. As a result it is possible to substitute raw materials from food industry by plant waste biomass and to limit CO2 emission due to the destruction of tropical forests for establishing palm-tree plantation. Moreover new technologies enable improving the properties of new biofuels and increasing the economic potential of alternative fuels for standard oil-based fuels.

Keywords: biofuel, biodiesel, bioethanol, biocomponent, alternative fuel, glycerine

 

Betony ogniotrwałe zawierające grafit. Część I – preparatyka grafitu

Carbon-containing refractory castables. Part I - graphite preparation

 

Lipowska, B.; Pawełek. A.

 

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials; Tom: 60, Nr: 4, 2008; Str. 294-297

Streszczenie

Wykonano wstępne próby preparowania grafitu, umożliwiające jego bezpośrednie wprowadzenie do składu betonu ogniotrwałego. Grafit zestalono w formie kruszyw zawierających wypełniacze tlenkowe, dodatek antyutleniacza i środka powierzchniowo czynnego oraz organiczne spoiwo termo- lub chemoutwardzalne. Zastosowane w kruszywie surowce i dodatki miały na celu zmniejszenie wpływu charakterystycznych własności grafitu utrudniających bezpośrednie wprowadzenie go do mieszanek betonowych, tj. niskiej gęstości, podatności na utlenienie i słabej zwilżalności powierzchni wodą.

Słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, grafit, właściwości mechaniczne

Abstract

Preliminary trials of graphite preparation were conducted in order to directly introduce it in refractory castable composition. Graphite was solidified in a form of aggregates containing oxide fillers, antioxidant additive and surface-active agent as well as organic thermo- and chemo-setting binder. The aim of raw materials and additives used in aggregate was to reduce the effect of graphite characteristic properties hindering its direct introduction into castable mixes, i.e. low density, oxidation susceptibility and poor surface wettability with water.

Keywords: refractories, graphite, mechanical properties

 

Próby wytwarzania rdzeni ceramicznych do odtwarzania kształtów wewnętrznych w odlewach precyzyjnych

Attempts to produce ceramic cores for the reconstruction of internal shapes in precision casting

 

Lipowska, B.; Witek, J.

 

Ceramika/Ceramics vol. 102, 2008, s. 93

Abstract

The results of attempts to produce ceramic cores for reproducing the internal shapes in casting elements with internal cavities have been presented. The cores were formed from thermoplastic masses by the injection moulding. Ground quartz glass was used as a basic raw material. The products obtained after subsequent modifications of mass composition are free from any surface or internal defects, do not crack when cast with alloy and the smoothness of internal surfaces of the obtained casts meets the requirements of the expected quality. The chemical and physical composition of cores enables obtaining the casts witch meet high standards, both with regard to chemical purity and dimensional precision.

 

Kształtowanie własności wytrzymałościowych i odpornościowych tworzyw z układu Al2O3–SiC–C dodatkiem polimerycznych soli glinu i krzemu

Shaping the mechanical and resistance properties of the materials from the Al2O3–SiC–C system with addition of polymeric salts of aluminum and silica

 

Pawełek A., Jirsa-Ociepa A.

 

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials; Tom: 60, Nr: 1, 2008; Str. 45-50

Streszczenie

Opracowanie miało na celu określenie wpływu dodatku polimerycznych, zasadowych soli glinu i krzemu (w postaci stałej i roztworu) na własności tworzyw grafitowo-ceramicznych z układu Al2O3–SiC–C z dodatkiem i bez dodatku krzemionki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż dodatek modyfikatorów w postaci oksychlorku glinu (CWG) i spoiwa mulitowego (Si-Al) powoduje zdecydowany wzrost wytrzymałości w porównaniu z tworzywem standardowym, jak i tworzywem modyfikowanym wodnymi roztworami w/w spoiw zarówno z udziałem, jak i bez udziału piasku szklarskiego. Stwierdzono również ścisły związek między strukturą tworzywa, a jego własnościami fizycznymi, zwłaszcza wytrzymałościowymi i odpornością korozyjną. Uzyskano tworzywo grafitowo-ceramiczne o własnościach umożliwiających jego zastosowanie w metalurgii stali.

Słowa kluczowe: Al2O3, SiC, węgiel, właściwości mechaniczne, metalurgia stali, zastosowania konstrukcyjne

Abstract

The aim of the presented work was to investigate an effect of polymeric, basic salts of aluminum and silica (in both solid and liquid form) on the properties of graphite-ceramic materials from the Al2O3–SiC–C system prepared with and without an addition of SiO2. It has been found that the addition of modifiers in a form of aluminum oxychloride (CWG) and mullite binder (Si-Al) improves the mechanical strength in comparison to the standard material and the materials modified with an addition of binder water solutions in both kinds of materials with and without glass-making sand. Additionally, the strong correlation between a structure of the materials and the physical properties (mechanical properties) and corrosion resistance was observed. As a result, the graphite-ceramic material for application in steel metallurgy was obtained.

Keywords: Al2O3, SiC, carbon, mechanical properties, steel metallurgy, structural applications

 

Investigations into the kinetics and mechanism of gas–solidstateprocesses in MgO–MgR2O4 (R: Al, Cr, Fe) spinels–SO2–O2 system

 

Podwórny, J.1; Piotrowski, J.2; Wojsa, J.1

1 Institute of Ceramics and Building Materials Refractory Materials Division in Gliwice,
44-100 Gliwice, Toszecka 99
2 Technical University of Silesia, ul. Krzywoustego 6,
44-100 Gliwice, Krzywoustego 6

 

Ceramics International; Volume 34, Issue 7; September 2008; Pages 1587–1593

Abstract

In refractory ceramics magnesia-spinel materials continue to play an important role for both economic and research reasons. Although their basic properties are considered to be well-known, problems connected with production technology and improvement of application remain to be solved. The aim of this work is to describe and explain the behaviour of spinels in gaseous environment having high concentration of sulfur oxides.

Thermodynamic analysis of chemical reactions in MgO–MgR2O4 (R: Al, Cr, Fe) spinels–SO2–O2 system as well as kinetic investigations and phase analysis of reaction products were carried out. Kinetic investigation results enabled to compare the chemical reactivity of spinels: MgAl2O4, MgCr2O4, MgFe2O4 and MgO at temperature 773, 1073 and 1273 K. On the basis of shrinking core model activation energy of the reaction MgO + SO3 → MgSO4 was calculated. Kinetic measurements confirmed the influence of early suggested phase changes on chemical reactivity of spinels within characteristic temperature range and revealed unexpectedly high reactivity of MgFe2O4 in comparison with the other spinels and MgO. It points out the criteria of selecting raw materials in basic refractory ceramics.

Keywords: kinetics, topochemical reactions, spinel, periclase, sulfur oxides

 

The influence of thermal shocks on the microstructure and elastic properties of refractories

 

Podwórny, J.; Wojsa, J.;  Wala, T.

 

51st International Colloquium on Refractories - Refractories for Metallurgy, Aachen, Germany 2008

Abstract

Investigations into the microstructure, Young’s modulus, shear modulus, internal friction as well as Poisson’s ratio changes of selected types of refractories subjected to thermal shocks have been carried out. Mullite and silica fi red bricks, high alumina concrete and three types of basic fi red materials, i.e. magnesia, magnesia-spinel and magnesiachrome have been tested. The values of Young’s and shear moduli, internal friction as well as Poisson ratio were determined by means of RFDA (resonance frequency and damping analyser), using fl exural and torsion vibrations. The value of Young’s modulus and shear modulus decreased after each thermal shock and the corresponding internal friction increased; in each case the relative drop of Young’s modulus was higher than that of shear modulus. This resulted in the decrease of Poisson’s ratio of the examined materials.

It was found that materials subjected to investigations were characterized by low values of Poisson’s ratio, which after thermal shocks in most cases unexpectedly decreased to negative values. In order to explain the observed phenomenon an attempt to correlate the obtained results with the microstructure of materials before and after a series of thermal shocks was undertaken. It was observed that the microstructure of the tested materials after thermal shocks was loosened compared to its initial state. On the basis of the experiments’ results and literature data, the phenomenon of the existence of porous ceramic materials with negative Poisson ratio was explained and a hypothetical model of such a material was proposed.

 

Własności sprężyste zasadowych materiałów ogniotrwałych po wstrząsach cieplnych

Elastic properties of basic refractories after thermalshocks

 

Podwórny, J.; Wojsa, J.; Wala, T.

 

Ceramika/Ceramics vol. 102, 2008, p. 179 - Papers of the Commission on Ceramic Science, Polish Ceramics Bulletin
Polish Academy of Science - Kraków Division, Polish Ceramic Society
ISSN 0860-3340, ISBN 978-83-60958-03-2

Abstract

Investigations into the changes of Young's modulus and shear modulus as well as Poisson ' s ratio of selected types of basic refractories subjected to thermal shocks have been carried out. The investigations included three types of basic materials: magnesia, magnesia-spinel and magnesia-chrome.

The value of Young , s modulus and shear modulus decreased after each thermal shock; in each case the drop in Young's modulus was higher than that for shear modulus. This resulted in the decrease of Poisson's ratio of the examined materials.

It was found that the basic materials subjected to investigations were characterized by low values of Poisson ' s ratio, which after thermal shocks in each case decreased to negative values. In order to explain the observed phenomenon an attempt to correlate the obtained results with the microstructure of materials before and after a series of thermal shocks was undertaken. A hypothetical model of the microstructure of a porous ceramic material was proposed, in which negative values of Poisson's ratio is possible.

 

Badania nad utylizacją katalizatorów z przemysłu petrochemicznego

 

Różański, P.; Pogorzałek, J.; Krztoń, H.; Barański, J.; Witek, J.; Stelmach, S.

 

Mat. X Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych, Zakopane maj 2008, s. 7

Streszczenie

Przedstawiono przebieg i wyniki badań nad opracowaniem kompleksowej technologii utylizacji zużytego katalizatora molibdenowo-niklowego na nośniku glinokrzemianowym, który po wykorzystaniu zawiera dodatkowo wanad, siarkę i ciekłą fazę węglowodorową i nie nadaje się do regeneracji. Praca objęła badania procesu wypalania fazy węglowodorowej i siarki ze zużytego katalizatora, odzysku metali w procesie pirometalurgicznym, wpływu na środowisko tych procesów, a także nad doborem sposobu zagospodarowania powstałego stopu metali i żużla. Badania przeprowadzono w skali laboratoryjnej, półtechnicznej a przetapianie katalizatora i przydatność uzyskanego stopu metali dodatkowo sprawdzono w skali przemysłowej.

 

Oznaczanie zawartości chromu (VI) w surowcach i odpadach poprodukcyjnych

Determining the content of chrome (VI) in raw materials and post-production waste

 

Stec, K.

 

Ceramika/Ceramics vol. 102, 2008, p. 189

Abstract

Among other directives, the Directive of European Union 96/61//EC dated 24th September 1996 on the integrated prevention and limitation of pollution makes it necessary to determine the content of harmful elements in raw materials as well as at each stage of production, wherever the man or environment is endangered.

Chrome (VI) is one of the most dangerous -carcinogenic elements. Its precise determination is particularly important, as on the one hand it reflects the level of human health risk, and on the other hand is connected with fines for pol1uting the environment, which are imposed on plants using raw materials and producing waste with chrome (VI) content.

On the basis of literature the author of this study conducted a number of tests in order to develop a method of obtaining reproducible results of chrome (VI) determination. Particular emphasis was placed on working out the measurement conditions which would al1ow to minimize the interference from chrome (III) and iron (III). Two separate measurement techniques were applied, instrumental ICP AES and spectrophotometric with a coloured reaction of chrome with diphenylcarbazide. Additional1y, a standard addition method was applied in order to validate the method. These activities enabled developing a measurement method which minimizes the interference from chrome (III), completely eliminates the influence of iron (III)and al1ows obtaining reproducible results of chrome (VI) determination in raw materials and postproduction waste with chrome (VI) content.

 

Pierwiastki śladowe w krajowych surowcach dolomitowych dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego

Trace elements in domestic dolomites for glass and ceramic industries

 

Stec, K.1; Bobrowski, A.2; Wyszomirski, P.2
1Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach,
44-100 Gliwice, Toszecka 99 
2AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30

 

Ceramika/Ceramics 103/2, 2008, 1229-1236

Streszczenie

Pierwiastki śladowe oznaczono w surowcach dolomitowych wykorzystywanych w przemyśle szklarskim (dolnośląskie złoża Rędziny, Ołdrzychowice, Waliszów) i  materiałów ogniotrwałych (Pogorzyce w rejonie śląsko-krakowskim), a także w rolnictwie (Niwnice na Dolnym Śląsku). Do tego celu zastosowano takie techniki analityczne jak: spektrometrię emisyjną ze wzbudzeniem plazmowym (ICP) i de-tekcją optyczną (ICP AES) lub ze spektrometrem masowym jako detektorem (ICP MS) oraz metody woltamperometrii stripingowej. Metody te umożliwiają szybkie oznaczenie zawartości kilkudziesięciu pierwiastków na poziomie od 0,01 do 100 µgL-1 w roztworze z dużą dokładnością i dobrą precyzją.
W przypadku oznaczania As, Sb, Se, Bi i Sn granice wykrywalności są na tyle wysokie (30-50 µgL-1), że konieczne jest zastosowanie techniki ICP AES sprzężonej ze wstępną generacją wodorków.
Metodę ICP MS można wykorzystać do oznaczania większości pierwiastków śladowych w badanych dolomitach z wyjątkiem Ni, pod warunkiem znacznego rozcieńczenia analitu. W celu uzyskania dokładnych wyników pomiarów wskazane jest stosowanie metody wzorca wewnętrznego.
Stwierdzono też, że metoda woltamperometrii stripingowej pozwala na czułe i dokładne oznaczenie zawartości Zn, Cd, Pb i Cu po ich wstępnym zatężaniu elektrolitycznym na wiszącej elektrodzie rtęciowej oraz Ni i Co po wstępnym adsorpcyjnym nagromadzeniu na elektrodzie. Metoda ta cechuje się dużą czułością i nie wymaga stosowania kosztownej aparatury.

 

Występowanie wybranych pierwiastków śladowych w spalinach z kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym opalanych węglem

Occurence of selected trace elements in flue gases from coal-fired CFB boilers

 

Konieczyński, J.1; Stec, K.2

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN,
M. Skłodowskiej - Curie 34, 41-819 Zabrze

2 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach,
44-100 Gliwice, Toszecka 99

 

Materiały międzynarodowej konferencji "Ochrona powietrza w teorii i w praktyce", wyd. IPIŚ PAN, Zabrze, 2008, s. 61-73

Streszczenie

Emisja pyłu ze źródeł energetycznych powoduje wprowadzenie do środowiska wielu zanieczyszczeń, w tym związków niebezpiecznych metali, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przedstawiono wyniki badań nad dystrybucją wybranych kilkunastu pierwiastków śladowych we frakcjach ziarnowych PM1, PM2,5 popiołu lotnego emitowanego z kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym stosowanym w elektrociepłowniach opalanych węglem i wyznaczono wskaźniki emisji.

Materiał badawczy został pobrany za pomocą impaktora kaskadowego umożliwiającego wydzielenie ze strumienia spalin odpylonych w elektrofiltrze frakcji popiołu lotnego o różnej wielkości ziarna. Do oznaczenia pierwiastków śladowych wykorzystano metodę atomowej emisyjnej spektrometrii ze wzbudzeniem plazmowym ICP-AES, po mineralizacji próbek metodą mikrofalową.

 

Ochrona środowiska w przemyśle ceramicznym w świetle wymagań najlepszej dostępnej techniki (BAT)

 

Śliwa, A.; Witek, J.

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych” 2008, s. 273-287, ISBN 987-83-7511-092-0

Streszczenie

Zgodnie z Dyrektywą 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń funkcjonowania instalacji do wytwarzania wyrobów ceramicznych o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton/dobę i/lub o pojemności pieca przekraczającej 4m3 gęstości ponad 300 kg wyrobów na m3 pieca jest uzależnione od posiadania tzw. pozwolenia zintegrowanego. W świetle opisywanej dyrektywy przemysł ceramiczny został zaliczony do tej kategorii działalności, która w znaczący sposób może oddziaływać na środowisko. Praktyka pokazuje, że najbardziej obciążonym komponentem środowiska przez przemysł ceramiczny jest powietrze , głównie na skutek takich emisji jak: tlenki siarki, tlenki azotu, fluorowodór, chlorowodór oraz pyły.

Poddano analizie wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) stawiane wobec instalacji do wytwarzania ceramiki w Polsce na p[odstawie poradnika „Najlepsze dostępne techniki. Wytyczne branży: ceramika budowlana i ogniotrwała (listopad 2004). Opisywane wymagania skonfrontowano z zapisami dokonanymi w dokumencie „Reference Document of best available techniques in the Ceramic Manufacturing Industry” opublikowanym przez Komisję Europejską w sierpniu 2007 r.

 

Wpływ temperatury na rozkład wielkości porów i podstawowe własności wysokoglinowych betonów ogniotrwałych

The effect of temperature on the microstructure and properties of high-alumina refractory castables

 

Śliwa, A.; Wojsa, J.; Trochmiowicz, T.

 

Ceramika/Ceramics vol. 102, 2008, p. 49 - Papers of the Commission on Ceramic Science, Polish Ceramics Bulletin
Polish Academy of Science - Kraków Division, Polish Ceramic Society
ISSN 0860-3340, ISBN 978-83-60958-03-2

Abstract

The paper presents the results of investigations into properties of high-alumina low-cement castables containing ca 60, 70 and 80% of Al2O3 after firing at 200, 600, 800, 1000 and 1200°C. It was found that the increase of firing temperature was accompanied by an increase in open porosity of the products at this range of temperature. Parallel investigations into the microstructure of particular materials by rnercury porosimetry method enabled a precise evaluation of microstructural changes in particular products as a result of changeable temperature conditions, i.e. pore size distribution and mean pore diameter. Examinations show that with increasing the temperature of firing in researched materials take the place significant drops in share of pores having diameters 0.01-0.1 µm witch were accompanied by an increment in amount of pores having size 1-3 µm. The analysis of microstructural investigations' results, combined with the characteristics of the properties of materials subjected to thermal treatment in particular temperature ranges allows to better understand the processes and phenomena occurring in high-alumina refractory castables subjected to changeable temperature conditions and to explain their resistance to corrosion.

 

Analiza zużywania się wymurówki trzonu pieców szybowych w metalurgii miedzi

Wearing of the lining of shaft furnace bottom in copper metalurgy

 

Wala, T.; Trochimowicz, T.; Barański, J.; Podwórny, J.

 

Ceramika/Ceramics vol. 102, 2008, p. 137 - Papers of the Commission on Ceramic Science, Polish Ceramics Bulletin
Polish Academy of Science - Kraków Division, Polish Ceramic Society
ISSN 0860-3340, ISBN 978-83-60958-03-2

Abstract

The conditions of service in the areas of shaft furnace bottom, the chemical composition of charge -made up of copper concentrate and fluxes as well as the products of shaft furnace process -top, which is a mixture of copper rock and shaft slag have been discussed. Characteristics of physical-chemical and thermomechanical properties of the furnished products and mortar have been given.

Investigations into the chemical composition were carried out as well as microstructural analysis of products after service taken from the brickwork of furnace bottom. The conducted investigations allowed us to establish the cause of the products' wear. It was found that in the conditions of work the products were affected by chemical corrosion due to formation of low-melting silicates (mellilites) and sulphates. Low-melting eutectics resulted mainly from the changed conditions of metallurgical process. Laboratory tests into corrosive resistance of two basic products and mortars to corrosive media attacking the shaft furnace bottom: top and a mixture of top and metallurgical slag were carried out in order to determine the usability of the proper product and mortar in the changed conditions of work.

 

Nowe, ekologiczne technologie wykonywania izolacji cieplnych w energetyce

 

Witek, J. ; Klecan, R. ; Kleta, A. ; Śliwa, A.

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych” 2008, s. 315-328, ISBN 987-83-7511-092-0

Streszczenie

Opracowano nowe ognioodporne materiały termoizolacyjne wielokrotnego użycia, służące do izolacji cieplnej turbin i rurociągów pary przegrzanej w energetyce zawodowej. Wyroby te pozwalają zmienić technologię izolowania turbin i rurociągów pary przegrzanej, a w efekcie obniżyć koszty remontów, zdecydowanie poprawić warunki pracy ekip remontowych oraz wyeliminować problem powstawania, stwarzających duże zagrożenie ekologiczne, odpadów włóknistych.

Słowa kluczowe: przemysł energetyczny, materiał termoizolacyjny, izolacja ognioodporna, izolacja turbin

Abstract

New, fireproof insulation materials of the repeated use for thermal insulation of power station turbines and superheated steam pipelines were developed. This products allow to change the technology of turbines and superheated steam pipelines insulations and consequently to lower costs of repairs, improvement of repair teams working conditions and elimination the problem of generation of dangerous fibrous waste materials.

Keywords: energetic industry, refractory insulations, insulation of turbines

 

Nowy rodzaj bezchromowych, zasadowych wyrobów ogniotrwałych

New types of chrome free basic refractories

 

Wojsa, J.; Jedynak, L.; Podwórny, J.; Wala, T.; Siwiec-Białek, D.

 

1. Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych; 2008, R. 1, nr 2, s. 67-75;

2. Ogneupory 2008, 4, s. 48-52

Streszczenie

Ze względu na szkodliwe działanie na organizm ludzki związków chromu na +6 stopniu utlenienia, od lat prowadzone są badania mające wyeliminować tlenek chromu z technologii zasadowych materiałów ogniotrwałych. Poszukiwanie tworzyw alternatywnych umożliwiło opracowanie materiałów o zbliżonych własnościach i w perspektywie ograniczenie zakresu stosowania wyrobów zawierających chrom. Niemniej w wielu gałęziach przemysłu, a zwłaszcza w metalurgii miedzi i ołowiu, a także w niektórych procesach pozapiecowej obróbki stali, nadal stosowane są niemal wyłącznie tworzywa magnezjowo-chromitowe zawierające do ponad 30% Cr2O3. Celem podjętych badań było opracowanie nowych tworzyw ceramicznych mogących stanowić alternatywę materiałową dla klasycznych wyrobów magnezjowo-chromitowych tam, gdzie odgrywają one role dominującą, a więc w przemyśle miedziowym. W badaniach nad nowego typu tworzywami ogniotrwałymi jako składnik spinelotwórczy zastosowano kasyteryt (SnO2). Wyniki badań zależności fazowych tworzyw z układu MgO-AI2O3-SnO2 oraz podstawowych własności otrzymanych wyrobów próbnych łącznie z rezultatami laboratoryjnych testów odporności korozyjnej prezentowano we wcześniejszych publikacjach. W niniejszej pracy zaprezentowano wybrane wyniki dalszych badań własności nowych tworzyw spinelowo- i magnezjowo-cynianowych. Przedstawione rezultaty potwierdzają prawidłowość wyboru kierunku poszukiwań alternatywnych wyrobów bezchromowych, zwłaszcza do zastosowania w procesach niskotemperaturowych w metalurgii miedzi.

Abstract

In the last decade one of the most important objectives of many researching attempts in basic refractories was the elimination of chrome oxide due to environmental and human health protection reasons. However, there are still areas where replacement of magnesite-chrome bricks is unattainable. Accordingly attempts were undertaken to develop new materials in which the spinel creating agent was cassiterite (SnO2). Results of investigations into phase compositions of materials from MgO-AI2O3-SnO2 system and analysis of fundamental factors having an effect on its practical application as well as the results of corrosion resistance tests were presented earlier. In this paper further properties of the new, spinel- and magnesia-stannate materials were examined. The results, which have been obtained so far seem to be promising, especially those concerning the application of new refractories in low temperature processes in copper industry.

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012