Strona główna Nauka Artykuły Naukowe

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

19.12.2019

dr Maciej Zubko
(Uniwersytet Śląski)

Zaglądając do wnętrza materiału - mikroskopia elektronowa narzędziem badawczym XX wieku

 

16.01.2020

dr hab.
Adriana Wrona 
(Łukasiewicz
- IMN Gliwice)

Zastosowanie technik
plazmowych
do wytwarzania
proszków o specjalnych
zastosowaniach

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

ARTYKUŁY NAUKOWE - 2012

 

Charakterystyka proszków hydroksysodalitowych otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal

Characterization of hydroxysodalite powders Obtained by the Microwave Hydrothermal Method

 

Czechowska, K.; Mozgawa, W.; Psiuk, B.; Król, M.

 

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 2012, nr. 3, s. 393-399

pobierz

Streszczenie

Hydroksysodality o ogólnej formule Na6+x[AlSiO4]6(OH)x·nH2O (gdzie: 0 ≤ x ≤ 2, 0 < n ≤ 8) są pochodnymi sodalitów; zaliczane są do klatrasilów albo zeolitów. Hydroksysodality ze względu na budowę krystalograficzną są interesujące z punktu widzenia zastosowań w procesach separacyjnych jako membrany do oddzielania małych molekuł, np. amoniaku czy wody z mieszanin gazowych lub ciekłych. Celem pracy było otrzymywanie metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal hydroksysodalitu w postaci drobnego proszku, który mógłby być potencjalnie zastosowany do otrzymywania mikroporowatych membran hydroksysodalitowych. Próby syntezy proszku hydroksysodalitu przeprowadzano z roztworów wodnych o składzie: 1 g Si : 0,26 g Al : 16,4 g Na : 128,9 g H2O, na bazie szkła wodnego sodowego, glinianu sodu, wodorotlenku sodu oraz wody redestylowanej (produkty krajowe), w reaktorze teflonowym i suszarce mikrofalowej. Stosowano moc mikrofal w zakresie 70-200 W, a czas syntezy 30, 45 i 60 minut. Wynikiem tych prób było otrzymanie serii proszków, które poddawano charakterystyce strukturalnej metodami dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), spektroskopii w podczerwieni (IR) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). W pracy wykazano możliwość otrzymania drobnego proszku hydroksysodalitu o aglomeratach o wielkości ok. 2 μm (SEM) i wielkości krystalitów ok. 50 nm (XRD) przy zastosowaniu mocy mikrofal 150 W w czasie 60 min. Wyniki pracy posłużą do przeprowadzenia prób otrzymania na większą skalę proszków hydroksysodalitowych celem wytworzenia z ich udziałem mikroporowatych warstw membranowych na nośnikach ceramicznych metodą „seeding and secondary growth”, przeznaczonych do zastosowań w procesach odwadniania alkoholi np. izopropanolu czy etanol.

Słowa kluczowe: hydroksysodalit, metoda hydrotermalna, mikrofale, membrana mikroporowata, odwadnianie alkoholi

Abstract

Hydroxysodalites having the general formula of Na6+x [AlSiO4]6 (OH)x nH2O (where 0 ≤ x ≤ 2, 0 < n ≤ 8) are derivatives of sodalites, and belong to the group of clathrasils or zeolites. In terms of crystallographic structure, hydroxysodalites are interesting from the point of view of their application as a material for membranes used in processes of small molecule separation, eg. ammonia or water from gaseous or liquid mixtures. The aim of the work was to obtain fine powders of hydroxysodalite by the microwave hydrothermal method. The powders were synthesized from aqueous solutions having the composition of 1 g Si : 0,26 g Al : 16,4 g Na : 128,9 g H2O made on the basis of soda-water-glass, sodium aluminate, sodium hydroxide and redistilled water, using a Teflon reactor and a microwave dryer (as a source of microwaves). The power of microwaves within the range of 70-200 W and the times of 30, 45, and 60 minutes were applied. The obtained series of powders were characterized by the XRD, IR and SEM methods. The possibility of obtaining hydroxysodalite powder with the size of agglomerates reaching approx. 2 μm (SEM) and the size of crystallites of approx. 50 nm (XRD), using 150-W microwave power for 60 min was shown. The results of the work will be used to develop a greater-scale production of hydroxysodalite powders for microporous membrane layers on ceramic supports designed for use in processes of alcohol dehydration, e.g. propan-1-ol or ethanol, and manufactured by the seeding and secondary growth hydrothermal method.

Keywords: Hydroxysodalite, Hydrothermal method, Microwaves, Microporous membrane, Alcohol dehydration

 

Możliwości zwiększenia odporności na ścieranie wyłożeń ogniotrwałych metodą spawania ceramicznego

Improvement possibilities of refractory lining wear resistance by ceramic welding

 

Czechowski, J.

 

Materiały Ceramiczne, 2012, 1, s. 84—88

pobierz

Streszczenie

Spawanie ceramiczne jest techniką stosowaną do regeneracji ścian baterii koksowniczych oraz napraw wanien szklarskich. Polega ono na natryskiwaniu mieszanki zawierającej ziarna ogniotrwałe i egzotermiczne dodatki na gorącą powierzchnię wyłożenia ogniotrwałego. Scharakteryzowano proces. Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem metody spawania ceramicznego do nanoszenia warstw na ogniotrwały beton niskocementowy w celu poprawy jego odporności na ścieranie. Porównano własności warstwy krzemionkowej i korundowo- baddeleitowej. Stwierdzono, że w celu poprawy odporności erozyjnej istotny jest zarówno skład napawanej warstwy jak również jej rozszerzalność cieplna, która powinna być zbliżona do rozszerzalności cieplnej podłoża. Zastosowanie korundowo-baddeleitowej warstwy napawanej umożliwiło 3-krotne zwiększenie odporności na ścieranie w stosunku do badanego betonu.

Słowa kluczowe: odporność na ścieranie, wyłożenie ogniotrwałe, spawanie ceramiczne

Abstract

The ceramic welding technique is applied for regeneration of coke battery walls and also for glass tanks repairing. It consists in spraying a mix, containing the refractory grains and exothermic additives, on a hot surface of refractory lining. The process was characterized in the paper. The results of investigations on application of the ceramic welding method for forming the layers on refractory cement castable to improve its wear resistance have been presented. The properties of silica and corundum–zirconia layers were compared. It has been found that the composition and thermal expansion of the layer were important for improving the wear resistance. The latter feature should be similar to the thermal expansion of a material on which the layer is deposited. The corundum–zirconia layer showed three times higher wear resistance than the castable one.

Keywords: Wear resistance, Refractory lining, Ceramic welding

 

Przemysł ceramiczny w Europie — przygotowania do nowych wyzwań do 2050 roku

 

Czechowski, J.

 

Szkło i Ceramika, 2012, 1, s. 27-33

 

Methods of eliminating the phenomenon of ladle nozzle clogging

 

Czechowski, J.; Pawełek, A.

 

Archives of Metallurgy and Materials, 2012, Nr 1, s. 311-317

 

Wpływ czynników zewnętrznych na degradację renowacyjnych powłok lakierniczych

 

Kurcok, M.Lachowski, A. I.; Śliwa, A.

 

Chemik, 2012, tom 66, nr 4, s. 315-320

 

The influence of matrix viscosity on sedimentation in self-flow castables

 

Majchrowicz, I.

 

55th International Colloquium on Refractories 2012 Refractories for Metallurgy; 2012; s. 41-44

 

Wpływ lepkości osnowy na rozpływ i zjawisko sedymentacji w samolejnych betonach ogniotrwałych

 

Majchrowicz, I.

 

Szkło i Ceramika, 2012, Nr 6, s. 30-34

 

Program FactSage — nowe narzędzie w pracach nad doborem wyłożeń ogniotrwałych urządzeń cieplnych

Program FactSage – new tool in selection of the refractory lining in thermal devices

 

Malinowska, T.; Majchrowicz, I.; Czechowski, J.

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych,  2012, 11, s. 54—65

pobierz

 

Structural stratification of Sr1-xCaxRuO3 thin films: Influence of aging process

 

Młynarczyk, M.; Szot, K.; Poppe, U.; Breuer, U.; Mi, Sh.; Psiuk, B.; Görlich, E.A.; Tomala, K.; Waser, R.

 

Phys. Status Solidi A, 2012, s. 1-16

 

Badanie rezystancji materiałów ceramicznych zawierających grafit

 

Przybyła, M.

 

Szkło i Ceramika, 2012, Nr 6, s. 36

 

Ceramika ogniotrwała dla hutnictwa żelaza – perspektywy badań krajowych

 

Suwak, R.; Czechowski, J.; Wojsa, J.

 

Magazyn Przemysłowy 2012, 9, s. 64-66

 

Badania w dziedzinie ceramiki ogniotrwałej dla hutnictwa żelaza – świetna przeszłość i co dalej?

 

Suwak, R.; Czechowski, J.; Wojsa, J.

 

Hutnik – Wiadomości Hutnicze; 2012, nr 11, s.822-825

 

Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym

The effect of a sepiolite-based additive on the properties of andalusite castables

 

Witek J.; Mróz, H.; Barański, J.; Brach, J.

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, Nr 11, s. 146-158

pobierz

 

Reduction of chromium (VI) compounds in magnesia-chrome scraps

 

Wojsa, J.; Śliwa, A.; Hoffmann, J.

 

55th International Colloquium on Refractories 2012 Refractories for Metallurgy; 2012; s. 219-221

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012