WYDARZENIA:

 

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych.

więcej informacji...

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

OFERTY PRACY

 

Warszawa, 06.12.2017 r.

Komisja Konkursowa                           
powołana do przeprowadzenia
postępowania konkursowego
na stanowisko naukowe
adiunkta
w Instytucie Ceramiki i Materiałów
Budowlanych w Warszawie


KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 14 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Ceramiki i  Materiałów Budowlanych w Warszawie dokonała  oceny kwalifikacji i umiejętności Kandydata oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

W przeprowadzonym konkursie  wyłoniony został Kandydat na stanowisko naukowe adiunkta w ICiMB  dr inż. MIKOŁAJ OSTROWSKI.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
dr hab. Cecylia Dziubak, prof. ICiMB

 

 


 

 

Miejsce: Warszawa

Stanowisko: Dyrektor Instytutu

 

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie

Komisja do spraw wyłonienia kandydata
na Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
z siedzibą w Warszawie (dalej Komisja)  


na podstawie
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 j.t.)

 

zaprasza do składania zgłoszeń  
na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
z siedzibą w Warszawie


I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:

Kandydat na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą
w Warszawie powinien wykazać, że:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. CV, informacji o dorobku naukowym i zawodowym; informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników;
 2. koncepcji rozwoju Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie w wersji papierowej;
 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;  
 4. oświadczenia o niebyciu skazanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 7. oświadczenia kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 922);
 8. informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach, o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Ponadto

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych:

 • kserokopia statutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
 • kserokopia regulaminu organizacyjnego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
 • kserokopia sprawozdania finansowego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za rok 2016,

będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, ul. Postępu 9 w Warszawie w pok.203  w dniach roboczych Instytutu w godzinach od 8.00 do 15.00 od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko dyrektora do ostatniego dnia składania zgłoszeń.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Pani Barbara Dudziec (email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 22 843 19 40)


IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615 lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Rozwoju Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie – nie otwierać”.


V. Termin składania zgłoszeń do dnia 14 listopada 2017 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Rozwoju.

 

Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę w przedmiocie: (a) kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku dyrektora instytutu badawczego z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeśli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze, a także (b) koncepcji kandydata co do rozwoju Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną  poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

 


 

Miejsce: Warszawa

Stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji

 

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • minimum 2 letni staż pracy
 • znajomość branży budowlanej, w szczególności związanej z prefabrykacją wyrobów budowlanych
 • znajomość zagadnień związanych z certyfikacją wyrobów budowlanych, znajomość aktualnych wymagań norm przedmiotowych dot. wyrobów oraz norm ISO/IEC 17065, PN-EN ISO 19011 oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych (w systemie krajowym i europejskim) w zakresie oceny zgodności i certyfikacji.
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziany certyfikat auditora wiodącego systemu zarządzania jakością ISO 9001

 

Zakres zadań:

Po uzupełnieniu wiedzy i wymagań formalnych dot. certyfikacji,

 • merytoryczna ocena dokumentacji systemu Klienta,
 • merytoryczna ocena wyników badań/badań typu wyrobu,
 • przeprowadzanie inspekcji w procesach certyfikacji / nadzoru: ocena stopnia wdrożenia i zgodności systemu z wymaganiami właściwego dokumentu odniesienia / ocena utrzymania zgodności systemu z wymaganiami będącymi podstawą udzielenia certyfikacji,
 • sprawdzenie prawidłowości wykonania korekcji i/lub działań korygujących w Organizacjach,
 • udokumentowanie wyszczególnionych powyżej działań

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ICiMB (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

praca

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Badania możliwości zastosowania ubocznych produktów spalania powstających w energetyce (popiołów lotnych i żużli) jako dodatków do wytwarzania monolitycznych materiałów ogniotrwałych"

WARSZAWA 12.12.17

"Chemia budowlana
od A do Z"


KRAKÓW 13-15.12.17

"Cement portlandzki - początek historii"

OPOLE 14.12.17

"Wybrane aspekty bezpieczeństwa procesowego w produkcji wełny mineralnej"

GLIWICE 14.12.17

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013