PUBLIKACJE

 

Publikacje pracowników Oddziału Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu:


Przedstawiamy poniżej zestawienie artykułów opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W celu łatwiejszego odnalezienia artykuły zostały podzielone na poszczególne lata wydawnicze:

 

Bożym Marta, Siemiątkowski Grzegorz - „Characterization of composted sewage sludge during the maturation process: a pilot scale study”, Environmental Science and Pollution Research, 2018, Volume 25, Issue 34, pp 34332–34342.
Ciesielczuk Tomasz, Poluszynska Joanna, Szewczyk Agnieszka, Rosik-Dulewska Czesława, Sporek Monika - “Dynamic of Components Leachate from Experimental Fertilizers in Leaching Test”, Journal of Ecological Engineering, 2018, Volume 19, Issue 2, str. 194-203.
Ciesielczuk Tomasz, Rosik-Dulewska Czesława, Poluszynska Joanna, Ślęzak Ewelina, Łuczak Katarzyna - “Ashes from sewage sludge and bottom sediments as a source of bioavailable phosphorus”, Journal of Ecological Engineering, 2018, Volume 19, Issue 4 str. 88-94
Glinicki M.A., Antolik A., Gawlicki Marek - “Evaluation of compatibility of neutron-shielding boron aggregates with Portland cement in mortar”, Construction and Building Materials, 2018, nr 164, str. 731-738.
Gawlicki Marek, Jarosz-Krzemińska Elżbieta, Poluszyńska Joanna - „Popioły ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 34, str. 7-19
Gawlicki Marek, Siemiątkowski Grzegorz - „Produkty przetwarzania odpadów betonowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 34, str. 20-29.
Głodek-Bucyk Ewa, Kalinowski Wojciech, Wasilewski Marek - „Badania sprawności separacji dolnych cyklonów wymiennika w układzie wypalania klinkieru portlandzkiego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 32, str. 21-30.
Głodek-Bucyk Ewa, Sładeczek Franciszek, Kalinowski Wojciech - „Wpływ wybranych parametrów gazów i reagenta na efektywność usuwania NOx z gazów odlotowych przy iniekcji perhydrolu”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 33, str. 7-13.
Głodek-Bucyk Ewa, Kalinowski Wojciech, Gawlicki Marek, Kanak Artur - „Wpływ paliw alternatywnych na poziom Cr/Cr(VI) w klinkierze”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 34, str. 30-38.
Graur Zuzanna, Gawlicki Marek - „Wpływ współspalania stałych paliw wtórnych na skład chemiczny klinkieru portlandzkiego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 34, str. 39-48.
Kacała Olga, Gawlicki Marek, Głodek-Bucyk Ewa - „Ocena spiekalności namiarów surowcowych do wytwarzania klinkieru portlandzkiego wypalnych z udziałem stałych paliw alternatywnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 33, str. 14-26.
Kuterasińska Justyna - „Odporność na korozję siarczanową zapraw wykonanych z nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEM II/C i CEM VI”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 32, str. 31-43.
Lenkiewicz Michał, Paprotny Włodzimierz - „Porównanie metody radiowęglowej i selektywnego roztwarzania w oznaczaniu frakcji organicznej w paliwach alternatywnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 32, str. 44-51.
Nolepa Alfred, Kiprian Katarzyna, Siemiątkowski Grzegorz - „Analiza wybranych problemów związanych z gospodarką odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 32, str. 52-62.
Perkowski Krzysztof, Gizowska Magdalena, Piątek Milena, Osuchowski Marcin, Witosławska Irena, Kalinowski Wojciech, Głodek-Bucyk Ewa, Sładeczek Franciszek - „Opracowanie ceramicznego wymiennika ciepła z węglika krzemu”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 33, str. 49-61.
Rajczyk Krystyna, Janus Grzegorz, Kaliciak Agnieszka, Gąsior Daria - „Wpływ procesów odazotowania spalin w energetyce zawodowej na jakość popiołów lotnych i cementów z ich udziałem”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 32, str. 63-74.
Ślęzak Ewelina, Poluszyńska Joanna - „Możliwości sorpcyjne biowęgla w usuwaniu zanieczyszczeń ze środowiska wodnego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2018, nr 33, str. 62-72.

Ciesielczuk Tomasz, Rosik-Dulewska Czesława, Poluszyńska Joanna, Miłek Daria, Cygan Agnieszka, Sławińska Irena - „Acute Toxicity of Experimental Fertilizers Made of Spent Coffee Grounds”, Waste and Biomass Valorization, 2017,1-8, First Online: 01 June 2017, DOI 10.1007/s12649-017-9980-3.
Ciesielczuk Tomasz, Rosik-Dulewska Czesława, Poluszyńska Joanna, Sławińska Irena - „Acute toxicity of experimental fertilizers made of blood meal, spent coffee ground and biomass ash”, Journal of Water and Land Development, 2017, nr 34 (1), str. 94-102, DOI: 10.1515/jwld-2017-0042.
Ciesielczuk Tomasz, Poluszyńska Joanna, Rosik-Dulewska Czesława - „Homemade slow-action fertilizers, as an economic solution for organic food production”, Journal of Ecological Engineering, 2017,18(2), str. 78-85.
Cygan Agnieszka, Ślęzak Ewelina - „Wieloparametryczna ocena wód zdrojowych ujmowanych z terenów południowo-zachodniej Polski”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2017, nr 31, str. 20-27.
Gąsior Daria, Tic Wilhelm Jan - „Adsorpcja jonów fluorkowych z roztworów wodnych na modyfikowanym chemicznie węglu aktywnym”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2017, nr 28, str. 17-28.
Głodek-Bucyk Ewa, Pacierpnik Wiktor - „Pomiar ciągły emisji rtęci z instalacji wypalania klinkieru portlandzkiego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2017, nr 29, str. 18-25.
Głodek-Bucyk Ewa, Sładeczek Franciszek, Kalinowski Wojciech - „Biowęgiel jako sorbent do redukcji rteci z gazów odlotowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2017, nr 29, str. 26-35.
Kuterasińska-Warwas Justyna, Król Anna - „Leaching of heavy metals cementitious composites made of New ternary cements”, E3S Web of Conferences 19.02019(2017).
Malińska Krystyna, Golańska Małgorzata, Caceres Rafaela, Rorat Agnieszka, Weisser Patryk, Ślęzak Ewelina - „Biochar amendment for integrated composting and vermicomposting of sewage sludge - the effect of biochar on the activity of Eisenia fetida and the obtained vermicompost”, Bioresource Technology, 2017,225C, str. 206-214.
Nolepa Alfred, Siemiątkowski Grzegorz - „Analiza poziomów emisji NH3, LZO oraz odorów przy doświadczalnym suszeniu paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2017, nr 31, str. 41-50.
Poluszyńska Joanna, Jarosz-Krzemińska Elżbieta, Helios-Rybicka Edeltrauda - „Studying the Effects of Two Various Methods of Composting on the Degradation Levels of Polycyclic AromaticHydrocarbons (PAHs) in Sewage Sludge”, Water Air and Soil Pollution, 2017, nr 228 (8), str. 228-305.
Rajczyk Krystyna, Gąsior Daria - „Innowacyjny sposób wykorzystania niespalonych cząstek węgla zawartych w popiołach lotnych z węgla brunatnego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2017, nr 29, str. 36-47.
Rajczyk Krystyna - „Spoiwo mineralne uzyskane w wyniku prażenia odpadów flotacyjnych powstających w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.”, Cement Wapno Beton, 2017, nr 3, str. 239-247.
Sładeczek Franciszek, Głodek-Bucyk Ewa - „Badania wykorzystania niskotemperaturowej pirolizy do przetwarzania biomasy odpadowej na biowęgiel w instalacji testowej”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2017, nr 28, str. 50-61.
Siemiątkowski Grzegorz - „Porównanie metod oznaczania frakcji biomasowej/biodegradowalnej w odpadach i paliwach wtórnych przeznaczonych do termicznego przekształcania”, Nowa Energia, 2017, nr 5-6 (59-60), str. 28-29.
Siemiątkowski Grzegorz, Nolepa Alfred, Kiprian Katarzyna - „Wykorzystanie odpadów z przemysłu ceramicznego, energetycznego i budowlanego w technologii adsorpcji”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2017, nr 31, str.51-69.
Wasilewski Marek, Głodek-Bucyk Ewa, Kalinowski Wojciech - „Weryfikacja modeli numerycznych CFD na przykładzie cyklonów stosowanych w cyklonowym wymienniku ciepła”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2017, nr 29, str. 76-89.

Ciesielczuk Tomasz, Rosik-Dulewska Czesława, Poluszyńska Joanna, Polis Kacper - „Naturalne spoiwa kostek nawozowych jako element zrównoważonej uprawy roślin”, Proceedings of ECOpole, 2016, nr 10, str. 111-119.

Ciesielczuk Tomasz, Poluszyńska Joanna, Rosik-Dulewska Czesława, Sporek Monika, Lenkiewicz Michał - „Uses of leeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels”, Ecological Engineering, 2016, nr 95, str. 485-491.
Ciesielczuk Tomasz, Rosik-Dulewska Czesława, Szewczyk Agnieszka, Poluszyńska Joanna - „Dynamika uwalniania azotu z nawozów o powolnym działaniu w eksperymencie laboratoryjnym”, Annual Set the Environment Protection /Rocznik Ochrony Środowiska, 2016, nr 18, str. 513-524.
Gaur Zuzanna, Gawlicki Marek - „Wpływ stałych paliw alternatywnych na pracę instalacji piecowej wytwarzającej klinkier portlandzki i na właściwości cementów powszechnego użytku”, Materiały Ceramiczne, 2016, nr 2, str. 120-124.
Gawlicki Marek - „Twórcy cementu portlandzkiego cz 1”, Budownictwo, Technologie, Architektura, 2016, nr 2, str. 67-71.
Gawlicki Marek - „Twórcy cementu portlandzkiego cz 2”, Budownictwo, Technologie, Architektura, 2016, nr 3, str. 72-73.
Gawlicki Marek - „Twórcy cementu portlandzkiego cz 3”, Budownictwo, Technologie, Architektura, 2016, nr 4, str. 70-74.
Gawlicki Marek, Rypa Renata - „Wykorzystanie popiołów lotnych jako składników hydraulicznych spoiw drogowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 7-15.
Gąsior Daria - „Physicochemical characteristic and assessment of groundwater quality within the area of selected fuel stations in Opole”, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2016, nr 15(4), str. 423-436.
Gąsior Daria - „Podziemne zgazowanie węgla – stan rozwoju i perspektywy zastosowania technologii w Polsce”, Piece Przemysłowe i Kotły, 2016,nr 3, 18-22.
Giergiczny Elżbieta - „Identyfikacja zanieczyszczeń w popiołach lotnych dostarczanych do producentów materiałów budowlanych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 16-25.
Głodek-Bucyk Ewa, Sładeczek Franciszek, Kalinowski Wojciech - „Możliwości wykorzystania układów ORC w przemyśle cementowym”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 26-34.
Głodek-Bucyk Ewa, Sładeczek Franciszek, Kalinowski Wojciech, Dutkiewicz Małgorzata - „Wpływ wykorzystania osadów ściekowych w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na poziom emisji CO2”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 40-50.
Głodek-Bucyk Ewa, Kacała Olga, Kalinowski Wojciech, Nolepa Alfred, Sładeczek Franciszek, Weisser Patryk, Kucharski Łukasz - „NOWATORSKA TECHNOLOGIA maksymalizująca wykorzystanie ciepła z odpadów w procesie produkcji klinkieru”, monografia
Gąsior Daria, Tic Wilhelm Jan - „Biochar application in the mercury ions adsorption from aqueous solutions”, Economic and Environmental Studies, 2016, nr 16(4),40, str. 803-818.
Kacała Olga, Sładeczek Franciszek - „Wpływ wykorzystania odpadów z procesów termicznych w zestawach surowcowych na ciepło tworzenia klinkieru portlandzkiego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 40-50.
Kirejczyk Ewelina - „Stałe paliwo wtórne (SRF) – ekologiczne źródło energii”, Piece i Kotły Przemysłowe, 2016, nr 3, str. 35-43.
Kirejczyk Ewelina - „Modyfikacja sulfonowanego polikondensatu melamino-formaldehydowego montmorillonitem. Wpływ montmorillonitu na właściwości zaprawy cementowej, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 24, str. 35-45.
Kucab Karolina, Kirejczyk Ewelina, Wieczorek Piotr - „Analytical procedures for the determination of trace amounts of xenobiotics in environmental water samples”, rozdział w monografii “Current Issues inWater Treatment and Water Distribution”, 2016, 5,63-80.
Kuterasińska Justyna, Król Anna - „New types of low-carbon cements with reduced Portland clinker content as a result of ecological actions of cement industry towards sustainable development”, Economic and Environmental Studies, 2016, nr 3(39), str. 403-419.
Kuterasińska Justyna, Król Anna - „Spoiwo bezklinkierowe otrzymane w wyniku alkalicznej aktywacji zeszklonego żużla pomiedziowego”, Szkło i Ceramika, 2016, nr 2, str. 16-19.
Malińska Krystyna, Golańska Małgorzata, Caceres Rafaela, Rorat Agnieszka, Weisser Patryk, Ślęzak Ewelina - „Biochar amendment for integrated composting and vermicomposting of sewage sludge - the effect of biochar on the activity of Eisenia fetida and the obtained vermicompost”, Bioresource Technology, 2016,225C, str. 206-214.
Mizerna Kamila , Kuterasińska Justyna - „The release of leachable constituents from copper slag depending on conditions of the leaching process”, Ecological Chemistry and Engineering A, 2016, nr 23(1),
str. 101-110.
Kiprian Katarzyna, Łach Przemysław, Nolepa Alfred, Siemiątkowski Grzegorz - „Metody oznaczania reprezentatywnego składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 61-71.
Kilian Artur, Kościanowski Jan, Gawlicki Marek - „Charakterystyka emisji gazowej z palenisk o małej mocy”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 51-60.
Lenkiewicz Michał, Paprotny Włodzimierz, Ślęzak Ewelina - „Możliwości zastosowania metody ciekłoscyntylacyjnej oraz ICP-MS w kontroli jakości opakowań ekologicznych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 25, str. 27-34.
Poluszyńska Joanna, Ślęzak Ewelina, Sławińska Irena - „Oznaczanie fosforu w osadach ściekowych – porównanie metod”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 108-114.
Pudełko Agnieszka, Malińska Krystyna, Postawa Przemysław, Stachowiak Tomasz, Weisser Patryk - „Wybrane właściwości biokompozytów na osnowie polimerów biodegradowalnych z dodatkiem biowęgla z osadów ściekowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26,
str. 115-127.
Rajczyk Krystyna - „Spoiwo mineralne oparte na przetworzonych termicznie odpadach flotacyjnych powstających w KGHM Polska Miedź S.A.”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 71-83.
Rajczyk Krystyna, Rolka Grzegorz, Gambal Paweł - „Kruszywa z żużla powstającego przy produkcji miedzi i możliwości ich wykorzystania w świetle wymagań ochrony środowiska”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 84-94.
Sławińska Irena, Poluszyńska Joanna, Ślęzak Ewelina - „Zmiany zawartości ogólnego węgla organicznego w wodach podziemnych wokół składowiska odpadów komunalnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 141-150.
Siemiątkowski Grzegorz, Nolepa Alfred, Kiprian Katarzyna - „Surowce odpadowe jako odnawialne źródło zasobów-potencjał odpadów”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26,
str. 128-140.
Ślęzak Ewelina, Poluszyńska Joanna, Wieczorek Piotr, Sławińska Irena - „Mineralizacja mikrofalowa jako efektywna metoda roztwarzania stałych próbek środowiskowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 151-159.
Trembacz Jarosław, Kiprian Katarzyna, Nolepa Alfred - „Analiza możliwości bezpiecznego wykorzystania tłuszczów odpadowych do produkcji biogazu w oczyszczalni ścieków- ocena ryzyka zawodowego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 95-104.
Weisser Patryk - „Od biomasy do biowęgla – pomysł na biznes!”, Magazyn Biomasa, 2016, nr 1, str. 16-18.
Weisser Patryk - „Od osadów ściekowych po energię i biowęgiel – nowe rozwiązania dla komunalnych oczyszczalni ścieków”, Magazyn Biomasa, 2016, nr 2, str. 20-21.
Weisser Patryk - „Biowęgiel - “nowy” materiał o licznych zastosowaniach”, Magazyn Biomasa, 2016, nr 3, str. 26-28.

Baran Tomasz, Pichniarczyk Paweł, Gawlicki Marek - „Właściwości popiołów lotnych z równoczesnego spalania węgla kamiennego i paliwa wtórnego”, Cement wapno Beton, 2015, nr 5, str. 284-294.
Gąsior Daria, Kirejczyk Ewelina - „Wykorzystanie procesów sorpcyjnych w oczyszczaniu wód z substancji ropopochodnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 21, str. 7-21.
Gąsior Daria - „Porównanie potencjałów sorpcyjnych absorbentów na bazie węgli aktywnych z materiałami sorpcyjnymi pochodzenia odpadowego w procesie oczyszczania wód ze związków ropopochodnych”, Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska, Mechanika, 2015, nr 354 z. 105, str. 65-68.
Gąsior Daria - „Określenie przydatności różnorodnych frakcji odpadowych w aspekcie ich wykorzystania jako paliwo alternatywne”, Piece Przemysłowe i Kotły, 2015,nr 2, 11-16.
Głodek-Bucyk Ewa, Sładeczek Franciszek, Kalinowski Wojciech - „Model matematyczny rusztowego chłodnika klinkieru”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 23, str. 19-27.
Jarosz-Krzemińska Elżbieta, Helios Rybicka Edeltrauda, Gawlicki Marek - „Utilization of neutralized spent sulphuric acid pickle liquor from metal treatment in cement production”., International Journal of Environment Science and Technology, 2015, nr 12, str. 2901-2908.
Kalinowski Wojciech - „Suszenie lekkich frakcji materiałów kawałkowych w doświadczalnej suszarce fluidalnej”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 20, str. 34-46.
Kirejczyk Ewelina - „Modyfikacja sulfonowanego polikondensatu melamino-formaldehydowego montmorillonitem. Wpływ montmorillonitu na właściwości zaprawy cementowej, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 24, str. 35-45.
Król Anna, Kuterasińska Justyna - „Mechanical properties of alkali-acivated binders based on copper slag”, Architecture Civil Engineering Environment, 2015, nr 3, str. 61-67.
Król Anna, Kuterasińska Justyna - „Właściwości nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEMIII/C i CEM VI”, Materiały Budowlane, 2015, nr 10, str. 92-95.
Król Anna, Kuterasińska Justyna - „Skład i właściwości nowych cementów wieloskładnikowych CEM VI”, Budownictwo Technologie Architektura, 2015, nr 3, str. 58-61.
Nolepa Alfred, Kiprian Katarzyna, Siemiątkowski Grzegorz, Przemysław Łach - „Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródła”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 21, str. 43-57.
Poluszyńska Joanna, Ślęzak Ewelina - „Możliwości odzysku fosforu z osadów ściekowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 22, str. 44-55.
Poluszyńska Joanna, Ślęzak Ewelina - „Charakterystyka popiołów ze spalania biomasy jako substancji stabilizującej osady ściekowe”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 23, str. 71-78.
Rajczyk Krystyna, Giergiczny Elżbieta, Szota Marek - „Mikrostruktura i właściwości geopolimerowych spoiw z popiołu lotnego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 23, str. 79-89.
Rolka Grzegorz, Różycka Katarzyna - „Zastosowanie techniki ASA do oznaczania rtęci na przykładzie badań surowców używanych w przemyśle materiałów budowlanych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 21, str. 58-66.
Sładeczek Franciszek, Głodek-Bucyk Ewa, Stec Katarzyna - „Ocena zanieczyszczeń metali w pyłach PM10 i PM 2,5 emitowanych z procesów przemysłowych sektora materiałów mineralnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 20, str. 68-79.
Sładeczek Franciszek, Głodek-Bucyk Ewa - „Badania emisji organicznych związków węgla (TOC) w instalacjach piecowych do produkcji klinkieru”, Cement Wapno Beton, 2015, nr 6, str. 366-374.
Siemiątkowski Grzegorz - „Proces biologicznego przetwarzania odpadów, a jego efektywność”, Komunalny PLUS, 2015, nr 4, str. 12-13.
Szewczyk Agnieszka - „Przegląd metod określania eutrofizacji wód powierzchniowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 22, str. 67-75.

Głodek-Bucyk Ewa, Kalinowski Wojciech - „Paliwa z odpadów wyzwaniem środowiskowym dla technologii wypalania klinkieru”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 188-198.
Gawlicki Marek, Graur Zuzanna, Ślęzak Ewelina - „Popioły lotne ze spalania biomasy jako składniki spoiw drogowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 2014, nr 19, str. 34-46.
Gąsior Daria - „Badanie zawartości substancji ropopochodnych w powierzchniowo spływających wodach deszczowych na obszarach wybranych stacji paliw w rejonie miasta Opola”, Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska, Mechanika, nr 353 z. 103, 2014, str. 55-58.
Gąsior Daria - „Kierunki i perspektywy zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i możliwość ich gospodarczego wykorzystania”, Piece Przemysłowe i Kotły, nr VII/X, 2014, 23-29.
Gąsior Daria, Ślęzak Ewelina, Szewczyk Agnieszka - „Wpływ stopnia stabilizacji zmieszanych odpadów komunalnych na wybrane parametry fizykochemiczne”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych., 2014, nr 16,str. 29-43.
Giergiczny Elżbieta - „Identyfikacja azbestu w materiałach budowlanych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 16, str. 43-53.
Jarosz-Krzemińska E., Helios Rybicka E., Gawlicki Marek - „Utilization of neutralized spent sulphuric acid pickle liquor from metal treatment in cement production”, International Journal of Environment Science and Technology. Published online 05 November 2014.
Kuterasińska Justyna, Król Anna - „Żużel pomiedziowy jako surowiec w produkcji alkalicznie aktywowanych spoiw żużlowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 17, str. 21-36.
Łach Przemysław, Kiprian Katarzyna - „Skład morfologiczny odpadów trafiający do mechaniczno-biologicznego przetwarzania”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 59-70.
Najduchowska Marzena, Różycka Karina, Rolka Grzegorz - „Ocena możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w przemyśle budowlanym w aspekcie jej wpływu na środowisko naturalne”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 17, str. 46-56.
Nolepa Alfred - „Teoretyczne podstawy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 41-59.
Ciesielczuk Tomasz, Rosik-Dulewska Czesława, Poluszyńska Joanna - „Migration of PAHs In the arable layer of flooded soil – model experiment”, Ecological Chemistry and Engineering A, 2014, nr 21/1, str. 35-50.
Poluszyńska Joanna - „Potential uses for solid biofuels from non-food crops”, Proceedings of ECOpole, 2014, nr 2 (8), str. 363-368.
Poluszyńska Joanna - „Możliwości zanieczyszczenia gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w wyniku zastosowania doglebowego komunalnych osadów ściekowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 16, str. 66-77.
Ciesielczuk Tomasz, Kusza Grzegorz, Poluszyńska Joanna, Kochanowska Katarzyna - „Pollution of Flooded Arable Soils with Heavy Metals and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)”, Water, Air, & Soil Pollution, Volume 225, Issue 10, 2014, nr 12, str. 60-71.
Hycnar Jan, Szczygielski Tomasz, Lysek Norbert, Rajczyk Krystyna - „Means of optymizing coal combustion product utylization”, Piece Przemysłowe i Kotły, nr V/VI, 2014, 36-40.
Rolka Grzegorz, Szota Marek - „Wpływ metody przygotowania i przechowywania próbek na ocenę aktywności pucolanowej i hydraulicznej popiołów lotnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 82-93.
Siemiątkowski Grzegorz - „Emisja metanu ze składowania odpadów oraz metody jego oznaczania”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 16, str. 78-91.
Siemiątkowski Grzegorz - „Procedura uzyskania dopuszczenia do obrotu handlowego kompostu z selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych jako środka wspomagającego uprawę roślin”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 162-171.
Siemiątkowski Grzegorz - „Ocena efektywności procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z nawilżaniem i bez nawilżania”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 108-132.
Siemiątkowski Grzegorz - „Prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 71-93.
Bożym Marta, Dróżdż Natalia, Siemiątkowski Grzegorz - „Zawartość makroelementów i ich form przyswajalnych w kompostach produkowanych z odpadów zielonych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 150-161.
Siemiątkowski Grzegorz, Nolepa Alfred, Przemysław Łach, Kiprian Katarzyna - „Potencjał biogazu z odpadów komunalnych i wpływ mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na jego ograniczenie”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 133-149.
Siemiątkowski Grzegorz - „Ocena efektywności procesów MBP w oparciu o parametry AT4, TOC, strata prażenia, wilgotność, stosunek C:N oraz GS21”, Monografia, Abrys Sp. z o.o., 2014, tom 1, str. 163-191.
Szewczyk Agnieszka, Gąsior Daria, Ślęzak Ewelina - „Wykorzystanie chromatografii jonowej ze spektrometrią mas w plazmie indukcyjnie sprężonej w analizie specjalizacyjnej wybranych pierwiastków”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 17, str. 79-90.
Weisser Patryk - „Czas dysocjacji termicznej trzech dolomitów z różnych złóż”, Cement Wapno Beton, 2014, nr 3, str. 203 – 212.
Lech Ryszard, Weisser Patryk - „Contraction in layers of particles of selected limestones as a result of thermal decomposition”, Zement Kalk Gips, 2014, nr 1-2, str. 54-56.
Weisser Patryk, Lech Ryszard, Grabski Jacek - „Badanie właściwości dolomitów z trzech złóż, przeznaczonych do przemysłowego stosowania”, Cement Wapno Beton, 2014, nr 3, str. 194-202.
Weisser Patryk - „Metoda obliczenia przepuszczalności właściwej wybranych wapieni dolomitowych”, Materiały Ceramiczne, 2014, tom66, nr 4.

Gąsior Daria - „Dwuwymiarowa chromatografia gazowa – rozwój techniki na przestrzeni lat”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 13, str. 22-36.
Jarocka Anna, Ślęzak Ewelina - „Instrumentalna metoda oznaczania całkowitej zawartości fosforu w popiele lotnym”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 07-17.
Kalinowski Wojciech - „Suszenie paliw alternatywnych w warstwie fluidalnej”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 18-29.
Kalinowski Wojciech, Janecka Lucyna - „Zakłócenia procesu wypalania klinkieru przy zwiększonym udziale paliw alternatywnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 13, str. 30-44.
Kiprian Katarzyna, Łach Przemysław - „Nowe obowiązki dla instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym (IPPC) wynikające z Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) – pobór próbek gleb”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 45-56.
Płachetka Karina - „Ocena zawartości alkaliów w surowcach i cementach stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 57-69.
Poluszyńska Joanna - „Możliwości zastosowania popiołów ze spalania biomasy w gospodarowaniu osadami ściekowymi”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 13, str. 49-59.
Poluszyńska Joanna - „Ocena możliwości zanieczyszczenia środowiska glebowo-gruntowego wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) zawartymi w popiołach lotnych pochodzących kotłów energetycznych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 12, str. 60-71.
Poluszyńska Joanna - „Suszenie solarne osadów ściekowych i ich wpływ na zawartość wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 14, str. 41-52.
Rajczyk Krystyna, Giergiczny Elżbieta, Szota Marek - „Ocena możliwości wykorzystania w drogownictwie popiołów nowej generacji powstających ze spalania biomasy”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 12, str. 72-87.
Siemiątkowski Grzegorz - „Innowacyjny system wspomagający identyfikację uszkodzeń i planowanie remontu wyłożenia ogniotrwałego w piecu obrotowym jako wsparcie procesu logistycznego produkcji klinkieru cementowego”, monografia pod redakcją naukową Tadeusza Pokusy „Zarządzanie, logistyka – koncepcje, procesy, narzędzia”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu , 2013, str. 104-124.
Siemiątkowski Grzegorz - „Emisja antropogenicznych gazów cieplarnianych i ich wpływ na efekt cieplarniany”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 81-90.
Sładeczek Franciszek, Głodek Ewa, Janecka Lucyna - „Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w procesie wypalania klinkieru . Część 1-charakterystyka metali lotnych i ich obieg w procesie wypalania klinkieru”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 14, str. 60-72.
Sładeczek Franciszek, Głodek Ewa, Janecka Lucyna - „Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w procesie wypalania klinkieru. Część 2- Badania obiegu metali w przemysłowych instalacjach pieca obrotowego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 91-105.
Szewczyk Agnieszka, Kłos Andrzej, Rajfur Małgorzata, Ejsmont Krzysztof - „Wpływ procesu eutrofizacji na zmiany składu chemicznego wód powierzchniowych” Proceedings of ECOpole, 2013, nr 7(2) str. 727-733.
Szewczyk Agnieszka - „Zastosowanie chromatografii jonowej do oceny jakości wód wodociągowych ujmowanych w wybranych punktach województw opolskiego i śląskiego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 13, str. 68-69.

Duda Jerzy, Siemiątkowski Grzegorz - „Innowacyjna metoda identyfikacji uszkodzeń i planowania remontu wyłożenia ogniotrwałego w piecu obrotowym”, Monografia pod redakcją Ryszarda Knosali „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2012, str. 355 - 469
Giergiczny Elżbieta, Rajczyk Krystyna - „Składnik drugorzędny w składzie cementu a wskaźnik aktywności popiołu lotnego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 9, 2012, str. 55-64.
Głodek Ewa, Trembacz Jarosław - „Influence of some choosing methods of conversion of alternative fuels on working parameters of the clinker burning system”, Studia i Monografie z. 332 “Manufacturing processes. Some problems vol 3. Safety Engineering in manufacturing processes”. Politechnika Opolska, 2012, str. 51-60.
Janecka Lucyna, Siemiątkowski Grzegorz - „Odpady denne z kotłów fluidalnych – charakterystyka fizykochemiczna, ocena zagrożenia dla środowiska i możliwości zagospodarowania w produkcji klinkieru”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 89-101.
Janecka Lucyna, Siemiątkowski Grzegorz - „Ocena możliwości zagospodarowana odpadu dennego z kotłów fluidalnych w przemyśle cementowym”, Materiały Budowlane, 2012, nr 12, str. 13-18.
Kiprian Katarzyna, Ligus Grzegorz - „Identyfikacja źródeł uwolnień zanieczyszczeń raportowanych w rejestrze PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 102-112.
Kuterasińska Justyna - „Ocena oddziaływania autoklawizowanego betonu komórkowego na środowisko naturalne – uwalnianie substancji szkodliwych”, Cement Wapno Beton, 2012, nr 4, str. 250-257.
Mateuszuk Stanisław - „Wybrane zagadnienia mielenia materiałów w pionowych młynach rolkowo-misowych, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 113-124.
Nolepa Alfred, Bożym Marta - „Techniki przetwarzania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 125-135.
Nolepa Alfred, Gąsior Daria - „Unieszkodliwianie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych metodą stabilizacji tlenowej w Polsce południowo – zachodniej”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 98-132.
Paciorkowski Maciej, Siemiątkowski Grzegorz, Poluszyńska Joanna - „Parametry AT4 i GS21 w polskich instalacjach w aspekcie wymagań dotyczących mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 191-230.
Paprotny Włodzimierz, Adamczyk Zbigniew - „Przystosowanie Laserowego Analizatora Uziarnienia LAU-11 do pomiarów wielkości PM10 i PM2,5”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 11, str. 76-87.
Poluszyńska Joanna - „Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w procesie kompostowania komunalnych osadów ściekowych”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 395-422.
Poluszyńska Joanna, Siemiątkowski Grzegorz, Paciorkowski Maciej - „Charakterystyka kompostów z odpadów w świetle obowiązujących przepisów”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 231-264.
Rajczyk Krystyna, Giergiczny Elżbieta, Jarocka Anna, Płachetka Karina, Pawłowska Agnieszka - „Wpływ zwiększonej ilości biomasy w paliwie na jakości powstających popiołów lotnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 11, 2012, str. 88-100.
Rajczyk Krystyna, Szota Marek, Szynkowski Stanisław - „Kierunki poprawy właściwości popiołów lotnych wapiennych”, Cement Wapno Beton, 2012, nr 6, str. 415-422.
Rajczyk Krystyna - „Popioły z kotłów fluidalnych i możliwości ich uszlachetnienia”- monografia, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2012.
Rolka Grzegorz, Ślęzak Ewelina - „Popioły lotne dla drogownictwa w świetle aktualnych wymagań normowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 148-155.
Skotnicki Paweł, Kościanowski Jan - „Wykorzystanie spektroskopii FTIR do pomiaru uwolnień do powietrza wybranych zanieczyszczeń z rekomendowanej listy PRTR dla przemysłu mineralnego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 156-170.
Siemiątkowski Grzegorz - „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Polsce – strategiczne kierunki i dostosowanie prawodawstwa na tle innych państw Unii Europejskiej” monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 15-56.
Siemiątkowski Grzegorz, Paciorkowski Maciej, Poluszyńska Joanna - „Określenie ilości wytwarzanego gazu w teście fermentacyjnym(GB21) i inkubacyjnym (GS21) – parametry nie ujęte w prawodawstwie polskim dotyczącym mechaniczno-biologicznego przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 167-190.
Siemiątkowski Grzegorz, Nolepa Alfred, Binner Erwin, Paciorkowski Maciej, Glanz Robert, Poluszyńska Joanna, Gąsior Daria - „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych – Przewodnik po wybranych technologiach oraz metodach badań i oceny odpadów powstałych w tych procesach”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2012.
Sładeczek Franciszek - „Wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT) dla współspalania odpadów w przemyśle cementowym”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 11, str. 125-135.
Sładeczek Franciszek, Głodek Ewa - „Metody pomiarów zanieczyszczeń organicznych emitowanych do atmosfery przez przemysł cementowy i wapienniczy”, Cement Wapno Beton, 2012, nr 6, str. 423-433.
Sładeczek Franciszek, Głodek Ewa - „Rtęć w układzie pieca cementowego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 11, str. 30-38.

Bożym Marta - „Parametr AT-4 w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów”, monografia pod red. G. Siemiątkowskiego „Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2011, str. 43-50.
Bożym Marta - „Wykorzystanie testów do oceny stopnia stabilizacji odpadów”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 7, 2011, 79-88.
Bożym Marta - „Przykłady paliw alternatywnych na bazie osadów ściekowych dla przemysłu cementowego”, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Paliwa z odpadów – Odpady komunalne jako cenny surowiec energetyczny”, Chorzów 1-3 czerwca 2011, str. 69-74.
Bożym Marta - „Osady ściekowe w ceramice”, Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, Kielce 14 – 16 września 2011 r., str. 49-55.
Bożym Marta - „Alternatywne metody wykorzystania pyłów z pieców wapienniczych oraz CKD, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki osadowej”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 8, str. 59-68.
Bożym Marta, Kilian Ewelina, Macedowska-Capiga Agnieszka - „Określanie stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu”, Materiały Budowlane, 2011, nr 12, str. 25-26.
Głodek Ewa, Sładeczek Franciszek - „Określenie wskaźników uwolnień z pieców wapienniczych dla zanieczyszczeń rekomendowanych w rejestrze PRTR”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 8, str. 79-87.
Głodek Ewa, Kalinowski Wojciech - „Odnawialne źródła energii w województwie opolskim”, monografia, Wyd. Instytut Śląski , Opole 2011.
Głodek Ewa, Sładeczek Franciszek - „Badania zanieczyszczeń emitowanych z pieców wapienniczych rekomendowanych w rejestrze PRTR”, XVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne Kruszywa – Cement – Wapno 2011, Legnica 12-14 października, katalog str. 71-78.
Głodek Ewa, Sładeczek Franciszek, Werszler Adam - „Metodyka oszacowania wskaźników uwolnień niektórych zanieczyszczeń do powietrza wymaganych w raportowaniu PRTR dla odlewnictwa”, 52 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i krystalizacja metali, Cedzyna 27-29 września 2011, Archives of Foundry Engineering Vol. 11, Specjal Issue 3/2011, str. 61-66.
Głodek Ewa - „Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń dla różnych opcji spalania odpadów” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 7, str. 89-96.
Głodek Ewa, Trembacz Jarosław - „Efekty wykorzystania gazu uzyskanego ze zgazowania biomasy i odpadów do wypalania klinkieru”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 7, str.97-107.
Kilian Ewelina, Gierczycki A., Lemanowicz M., Jach Z. - „Ultra-fine coal flocculation using dual-polymer systems of ultrasonically conditioned and unmodified flocculant”, Chemical Engineering Journal 168 (2011), str. 159-169.
Kilian Ewelina, Macedowska-Capiga Agnieszka - „Parametr AT4 jako wskaźnik stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 8, str. 88-94.
Kiprian Katarzyna, Ligus Grzegorz - „Geneza i metody ograniczania hałasu drogowego- ekrany akustyczne”., Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 8, str. 95-105.
Kiprian Katarzyna, Ligus Grzegorz - „Problemy oceny i prognozowania emisji akustycznej znaczących źródeł hałasu w obiektach przemysłowych”., Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 7, str. 118-131.
Kosacka Roksana - „Przegląd aktualnych norm prawnych i zobowiązań prawa europejskiego oraz polskiego w zakresie gospodarki odpadami”, monografia pod red. G. Siemiątkowskiego „Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, Opole 2011, str. 10-24.
Kosacka Roksana - „Odpady w przemyśle wydobywczym – nowe wyzwania”, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 6/2011, str. 36-40.
Rajczyk Krystyna, Szota Marek - „Możliwości waloryzacji i wykorzystania popiołów wysokowapniowych na przykładzie popiołów ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów”, materiały konferencyjne „Popioły z Energetyki”, Zakopane 19-21 października 2011, str. 205-217.
Skotnicki Paweł, Jośko E. - „Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 7, str. 108-117.
Skotnicki Paweł, Weisser Patryk - „Zagospodarować niskotemperaturową energie odpadową”, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2011, nr 2, str. 27-29.
Sładeczek Franciszek - „Ekologiczne i techniczne aspekty współspalania osadów ściekowych w piecach cementowych”, V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych, Kielce 14-16 września 2011, str. 69-79.
Siemiątkowski Grzegorz - „Charakterystyka branży budowlanej i materiałów budowlanych w województwie opolskim” , publikacja zwarta „Rozwój sieci współpracy jako narzędzia efektywnego transferu wiedzy w gospodarce regionu”, Opolski Park Naukowo Technologiczny, Opole 2011, str. 8-29.

Bożym Marta - „Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w przemyśle ceramicznym”, Materiały Budowlane Technologie Rynek, 2010, nr 12, str. 1-3
Bożym Marta - „Wykorzystanie pyłów dymnicowych ze spalania węgla brunatnego w gospodarce osadowej”, Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2010, nr 5, str. 103-112
Bożym Marta - „Wykorzystanie osadów ściekowych w ceramice i materiałach budowlanych”, Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 356-370
Bożym Marta - „Osady ściekowe w ceramice i budownictwie”, Ecomanager, 2010, nr 6, str. 24-26
Bożym Marta, Sławińska Irena, Halska-Bonkosz Marlena - „Oznaczanie OWO w wodzie podziemnej”, Wodociągi – Kanalizacja, 2010, nr 11, str. 52-55
Bożym Marta, Sławińska Irena, Halska-Bonkosz Marlena - „Porównanie kilku metod oznaczania zawartości zanieczyszczeń organicznych w próbkach wody podziemnej”, Materiały XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „WODA-ŚCIEKI-ODPADY W ŚRODOWISKU”, Zielona Góra 17-18.06.2010, str. 305-312
Bożym Marta, Poluszyńska Joanna, Narolska Joanna, Sławińska Irena - „Oznaczanie halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) w próbkach wody metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD)”, Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2010, nr 5, str. 133-145
Duda Jerzy – „Możliwości wykorzystania plazmy niskotemperaturowej w przemyśle ceramicznym",Energia i Środowisko w technologii materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 15-27
Giergiczny Elżbieta, Giergiczny Zbigniew – „Kategoryzacja popiołów lotnych a właściwości kompozytów cementowo-popiołowych", Materiały Ceramiczne, 2010,Tom 62, nr 1, str. 81-86
Giergiczny Elżbieta, Giergiczny Zbigniew – „Wpływ zmiennej jakości popiołów lotnych na właściwości kompozytów cementowo-popiołowych”, Cement Wapno Beton, 2010, nr 12, str. 1-3
Giergiczny Elżbieta, Giergiczny Zbigniew – „Kategoryzacja popiołów lotnych szansą na szersze stosowanie w budownictwie", Materiały z XVII Konferencji Popioły z energetyki, Warszawa 24-26 października 2010 r., str. 163-175
Giergiczny Elżbieta, Szota Marek – „Wpływ jakości popiołu lotnego na efektywność działania domieszek chemicznych w składzie kompozytów cementowo-popiołowych", Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 241-252
Jarocka Anna, Płachetka Karina, Rajczyk Krystyna - „Możliwości wykorzystania odpadowego gipsu pochodzącego z neutralizacji ścieków kwaśnych przy produkcji miedzi jako regulatora czasu wiązania cementu”, Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 341 - 355
Kalinowski Wojciech – „Suszenie odpadów drobnoziarnistych w przemyśle materiałów budowlanych", Energia i Środowisko w technologii materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 41-53
Kalinowski Wojciech, Głodek Ewa – „Rozwój energetyki odnawialnej w świetle dyrektywy 2009/28/WE ", Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2010, nr 5, str. 113-131
Ligus Grzegorz, Kiprian Katarzyna, Nolepa Alfred, Janeta Jarosław – „Możliwości aplikacji metod analizy obrazu podczas segregacji odpadów komunalnych w aspekcie przygotowania paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego", Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 104 -113
Ligus Grzegorz, Chmura Urszula, Nolepa Alfred – „Możliwości ograniczenia niskiej emisji
w aglomeracjach miejskich", Problemy ochrony środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020, 2010, str.77-88
Ligus Grzegorz, Ignasiak Karina – „Wykorzystanie cyfrowej anemometrii obrazowej do analizy segregacji cząstek monodyspersyjnych pod kątem zastosowań w gospodarce odpadami", Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych), 2010, nr 6, str. 104-113
Rajczyk Krystyna, Szota Marek - „Waloryzacja popiołów lotnych w celu szerszego ich wykorzystania do cementu i betonu”, Materiały Budowlane Technologie Rynek Wykonawstwo, 2010, nr 5, str. 26-29

Bożym Marta, Staszak Dorota, Majcherczyk Tadeusz – „Badanie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i radionuklidami zwałowisk odpadów odlewniczych w Ozimku oraz ich wpływu na stan okolicznych gleb”, Prace ISCMOiB nr 4/2009, str.107-121
Bożym Marta, Poluszyńska Joanna, Sławińska Irena, Dwojak Jolanta – „Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w stałych próbkach śrosowiskowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC-MS”, Prace ISCMOiB nr 4/2009, str.155-164
Bożym Marta, Halska- Bonkosz Marlena, Janeta Jarosław, Kiprian Katarzyna, Ligus Grzegorz, Nolepa Alfred, Poluszyńska Joanna, Sławińska Irena- „The system of waste composting”, materiały z sympozjum “Research for combining environmental priorities with economic opportunities”, 2009 Katowice, wersja elektroniczna
Bursy Gerard – „Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu. Część 1 - Identyfikacja układu przemiałowego na przykładzie młyna pracującego w układzie zamkniętym z separatorem powietrznym”, Prace ISCMOiB nr3/2009, str.115-130
Bursy Gerard – „Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu. Część 2 – Synteza regulatora neuronowego”, Prace ISCMOiB nr 4/2009, str.123-135
Ćwik Sebastian, Jaskóła Renata – „Wykorzystanie odpadów budowlanych grupy 17 z recyklingu”, Prace ISCMOiB nr3/2009, str.151-160
Duda Jerzy, Lepucki Marek - „Nowe możliwości wykorzystania paliw z odpadów w procesie wypalania klinkieru PALIWA z ODPADÓW”, praca zbiorowa pod redakcją Janusza W.Wandrasza i Krzysztofa Pikonia, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009-monografia
DUDA Jerzy – „Skojarzona gospodarka odpadowo-energetyczna w cementowni”, PALIWA z ODPADÓW, praca zbiorowa pod redakcją Janusza W.Wandrasza i Krzysztofa Pikonia,Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009-monografia
Duda Jerzy, Jesionek Krzysztof, Goliński Józef – “Conceptual design solutions for multistage combined (air/steam) plants case „C””, Producerea Transportul Si Utilizarea Energiei, Volumul Conferintei Stiinta Moderna si Energia-Cluj Napoca,2009, Romania, str.43-47
Duda Jerzy - “New directions of cement plant economy improvements”, International Conference and Exhibition “The Cement Industry & the Market”, BusinessCem-Krakow 2009.
Duda Jerzy - „Kogeneracja w cementowni”, Surowce i Maszyny Budowlane nr 6/2009, str.69-73
Duda Jerzy - „Agregat kogeneracyjny w cementowni zintegrowany ze zgazowaniem biomasy”, XVI Sympozjum naukowo-Techniczne KRUSZYWA-CEMENT-WAPNO, 7-9 października 2009,
Głodek Ewa - „Ocena opłacalności wykorzystania biogazu rolniczego”, Prace ISCMOiB nr3/2009, s.141-149
Głodek Ewa - „Gussing - Lokalna strategia energetyczna”, opolskie.pl nr 3, str.1, 2009
Głodek Ewa – „Biogazownie rolnicze”, opolskie.pl nr 2, str.1, 2009
Kiprian Katarzyna, Janeta Jarosław, Ligus Grzegorz – „Oddziaływanie na środowisko przemysłu szklarskiego w świetle wymagań Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń”, Prace ISCMOiB nr 4/2009, str.137-153
Kalinowski Wojciech – „Suszenie materiałów ziarnistych w przemyśle cementowym”, Materiały Międzynarodowej Konferencji „The Cement Industry&Market , Kraków 22-24 lipiec, 2009
Poluszyńska Joanna, Bożym Marta, Sławińska Irena, Dwojak Jolanta – „Oznaczanie substancji ropopochodnych za pomocą chromatografii gazowej połączonej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym”, Prace ISCMOiB nr 3/2009, str.131-140
Rajczyk Krystyna, Jarocka Anna – „Spoiwo mineralne z odpadu papierniczego”, Materiały Budowlane nr 10/2009 str. 51-52
Sładeczek Franciszek – „Suszenie wilgotnych materiałów sypkich niskotemoperaturowym ciepłem odpadowym”, Surowce i Maszyny Budowlane str. 8-12
Sładeczek Franciszek – „Suszenie wilgotnych materiałów sypkich niskotemoperaturowym ciepłem odpadowym”, XVI Sympozjum naukowo-Techniczne KRUSZYWA-CEMENT-WAPNO, 7-9 października 2009, str.26-32
Trembacz Jarosław, Sładeczek Franciszek – „Biomasa jako źródło ciepła w piecach cementowych”, Prace ISCMOiB nr 4/2009, str.165-175

Bursy Gerard – „Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania procesem przemiału cementu”, Surowce i Maszyny Budowlane nr 6/2008, s.62-68
Duda Jerzy – „Methods for utilization of waste heat from the clinker burning process”, Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2008”, praca zbiorowa pod redakcją J. Mikielewicz, W. Nowak i A.A. Stachel, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008, s.435-441.
Duda Jerzy, Sładeczek Franciszek – „Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku”, Wyd. Politechnika Opolska , Opole 2008, J.Duda. Rozdział 6, Opis scenariuszowy zasobów materiałowych i nowych technologii w budownictwie, s.168-197.
Giergiczny Elżbieta, Góralna Katarzyna – „Mielony granulowany żużel wielkopiecowy-dodatek do betonu typu II”, Budownictwo Technologie Architektura nr 1/2008, s.56-59.
Kalinowski Wojciech, Moroń Wojciech, Rybak Wiesław – „Badania szybkości zgazowania odpadów dla warunków pieca cementowego”, Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2008, s.85-88, 90.
Rajczyk Krystyna – „Kierunki modyfikacji popiołów z energetyki”, Międzynarodowa konferencja „EuroCoalAsh 2008”, 6-8 października 2008, płyta CD.

Duda Jerzy – „Wybrane metody termicznej utylizacji odpadów w piecu obrotowym” Paliwa z odpadów, praca zbiorowa pod red. J.W.Wandrasza i K.Pikonia, Gliwice 2007, s.113-120
Duda Jerzy – „Ekologiczne wykorzystanie paliw z odpadów w cementowni”, Paliwa z odpadów, praca zbiorowa pod red. J.W.Wandrasza i K.Pikonia, Gliwice 2007, s.355-362
Duda Jerzy – „Reaktory statyczne alternatywą dla pieca obrotowego”, BMP Surowce i Maszyny Budowlane, nr 5/2007, s.58-61
Duda Jerzy – „Współspalanie biomasy w kotle energetycznym”, w; Seminarium „National Consumption Scientific Workshop”, Opole 14.12.2007, s.45-50
Giergiczny Elżbieta, Giergiczny Zbigniew – „Properties of fly ash as a by-product of dry method of flue gas desulphurization”, w: Ninth CANMET/ACI International Conference on fly ash, silica fumne, slag and natural pozzolans in concrete and International conference research advances in concrete technology, Warsaw, Poland May 20-25 2007, s.283-298
Giergiczny Elżbieta – „Popiół lotny ze współspalania jako dodatek do cementu i betonu w aspekcie wymagań normowych i środowiskowych”, w: XIV Międzynarodowa konferencja „Popioły z energetyki”, 17-20 X 2007, Warszawa, s.41-53
Nolepa Alfred, Sładeczek Franciszek – „Koncepcja regionalnego centrum gospodarki odpadami”, s.59-69, w: Gospodarka odpadami jako element nowoczesnego systemu zarządzania środowiskiem, Opole 2007-monografia
Rajczyk Krystyna, Giergiczny Elżbieta – „Materiały odpadowe z energetyki i hutnictwa jako wybrane dodatki mineralne do betonu z uwzględnieniem produktów z procesu współspalania”, w: IV Dolnośląskie spotkanie przedsiębiorstw wykorzystyjących uboczne produkty spalania, Trzebieszowice 5-6 X 2007, s.46-63
Rajczyk Krystyna, Włodarczyk Michał – „Natryskowy beton z udziałem uszlachetnionych popiołów lotnych”, w: IV Dolnośląskie spotkanie przedsiębiorstw wykorzystujących uboczne produkty spalania, Trzebieszowice 5-6 X 2007, s.55-63
Sładeczek Franciszek – „Możliwości wspólspalania osadów ściekowych w przemyśle cementowym i energetyce”, w: http://www.pitro.pl/zal/spalanieosadow.pdf, s.1-10

 

Materiały dostępne są częściowo w bibliotece Oddziału oraz w jednostkach wydających dane materiały.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014