DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
(ŁUKASIEWICZ - ICiMB)

 

 

Najwyższe kierownictwo Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zapewnia, że rozumie znaczenie bezstronności prowadzonych przez siebie działań jako Jednostki Notyfikowanej (JN) i Jednostki Oceny Technicznej (JOT) w obszarze regulowanym zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) oraz jako jednostki certyfikującej i prowadzącej badania w obszarze objętym systemami zarządzania wg norm PN-EN ISO/IEC 17065 i PN-EN ISO/IEC 17025.


Działając w obszarze certyfikacji, wykonywania badań i wydawania ocen technicznych, deklaruje:

 

  • działać bezstronnie, rzetelnie i niezależnie;
  • podejmować decyzje na podstawie uzyskanych obiektywnych dowodów bez wpływu na decyzje innych interesów lub stron;
  • prowadzić działania jako JN i JOT niezależnie od siebie tak, że wyniki tych działań nie mają żadnego wpływu na dalsze oceny i podejmowane decyzje, włącznie z zapewnieniem rozdzielności personelu odpowiedzialnego za te działania;
  • nie uzależniać wynagrodzenia personelu JN i JOT bezpośrednio zaangażowanego w prowadzenie ocen od liczby przeprowadzonych ocen ani od wyników tych ocen;
  • identyfikować i analizować potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzonej działalności i powiązań ŁUKASIEWICZ - ICiMB oraz eliminować bądź minimalizować takie zagrożenia;
  • nie przeprowadzać audytów wewnętrznych dla swoich klientów;
  • nie prowadzić działalności konsultacyjnej w zakresie prowadzonej certyfikacji i w obszarach grup wyrobów JOT;
  • nie ulegać naciskom handlowym, finansowym i innym mogącym wpłynąć na bezstronność prowadzonych działań.

 

ŁUKASIEWICZ - ICiMB jako jednostka notyfikowana, kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w projektowaniu, produkcji lub budowie, wprowadzaniu do obrotu, instalowaniu, stosowaniu lub konserwacji tych wyrobów budowlanych ani też reprezentować stron zaangażowanych w te działania. Nie mogą się angażować w żadną działalność, która mogłaby uchybiać niezależności ich opinii i uczciwości w odniesieniu do zadań, do których zostali akredytowani i notyfikowani. Dotyczy to w szczególności usług doradczych.

 

Funkcję mechanizmu chroniącego bezstronność jednostki certyfikującej sprawuje Komitet posiadający uprawnienia do niezależnych działań w zakresie nadzoru nad zachowaniem bezstronnej działalności certyfikacyjnej.

 

Najwyższe kierownictwo ŁUKASIEWICZ - ICiMB zapewnia niezbędne zasoby do realizacji złożonej deklaracji.

 

Do pobrania:

 

Deklaracja bezstronności


 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014