POLITYKA JAKOŚCI
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
(ŁUKASIEWICZ - ICiMB)

 

 

Dewizą działania Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest spełnienie wymagań i potrzeb środowiska naukowego oraz przemysłowego. Jednostki organizacyjne ŁUKASIEWICZ - ICiMB, w zależności od profilu działalności, spełniają wymagania dotyczące systemów zarządzania, zgodnie z obowiązującymi w obszarze ich funkcjonowania normami:


 • PN-EN ISO 13485,
 • PN-EN ISO/IEC 17025,
 • PN-EN ISO/IEC 17065.

ŁUKASIEWICZ - ICiMB jako Jednostka Notyfikowana i Jednostka Oceny Technicznej spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

 

Nasze cele strategiczne to:

 

 1. utrzymanie wiodącej roli w dostarczaniu profesjonalnych usług oraz innowacyjnych rozwiązań naszym partnerom;
 2. prowadzenie działalności na poziomie umożliwiającym osiągnięcie wysokiej jakości świadczonych usług, w tym usług certyfikacyjnych w obszarze objętym notyfikacją, obszarze regulowanym krajowym objętym akredytacją oraz w obszarze dobrowolnym;
 3. osiąganie pełnego zaufania Klientów do jakości, obiektywności i profesjonalności wykonywanych działań;
 4. zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności wykonywanych działań na wszystkich poziomach funkcjonowania ŁUKASIEWICZ - ICIMB;
 5. kształtowanie w każdym pracowniku świadomości i odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.


Cele strategiczne ŁUKASIEWICZ - ICiMB realizuje poprzez:

 

 • wykonywanie zadań w sposób kompetentny, bezstronny, z zachowaniem poufności uzyskanych rezultatów, zgodnie z ustaleniami systemów zarządzania oraz zasadami etyki zawodowej;
 • wzbogacenie infrastruktury o nowoczesne urządzenia pomiarowo-badawcze oraz wyposażenie pomocnicze, w celu rozszerzenia możliwości badawczych;
 • ciągłe monitorowanie potrzeb i oczekiwań Klientów oraz reagowanie na skargi wszystkich zainteresowanych stron;
 • dostępność usług dla wszystkich Klientów, których działalność mieści się w zakresach akredytacji i notyfikacji, bez stawiania nieuzasadnionych wymagań;
 • rozszerzanie oferty Instytutu;
 • zatrudnienie personelu o wysokich kwalifikacjach oraz stałe podnoszenie kompetencji pracowników;
 • właściwe procesy komunikacyjne na wszystkich poziomach funkcjonowania ŁUKASIEWICZ - ICiMB;
 • ciągłe doskonalenie metod, narzędzi i skuteczności systemów zarządzania;
 • spełnienie wymagań ustawowych i przepisów prawnych;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, organizacjami normalizacyjnymi i stowarzyszeniami.

 

Pracownicy ŁUKASIEWICZ - ICiMB znają i stosują politykę oraz procedury zawarte w dokumentacji systemów zarządzania. Dyrektor ŁUKASIEWICZ - ICiMB deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa poli tyka była w pełni realizowana. Za realizację wszelkich celów oraz zapewnienie środków w poszczególnych Oddziałach ŁUKASIEWICZ - ICiMB odpowiedzialni są Dyrektorzy Oddziałów. Mierzalne cele operacyjne ustalane są podczas przeglądów zarządzania.

 

Do pobrania:

 Polityka jakości


 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014