WDROŻENIA I PATENTY

 

Jednym z głównych zadań ICiMB jest wykorzystanie wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych w praktyce przemysłowej. Wyróżnić należy dwie grupy osiągnięć praktycznych:

 • wdrożenia technologii w kraju i zagranicą w oparciu o własne osiągnięcia naukowo-badawcze,
 • wdrożenia technologii w ramach projektów celowych.

Instytut szczyci się wieloma udanymi wdrożeniami. Co roku  powstaje kilka nowych produktów lub technologii, które następnie udostępniane są przedsiębiorstwom. ICiMB prowadzi szeroką działalność badawczo-aplikacyjną na potrzeby podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą, oferując oryginalne projekty i technologie.

Do najważniejszych wdrożeń zrealizowanych w okresie ostatnich lat należą:

 • opracowanie technologii wytwarzania wysokotemperaturowego materiału ceramicznego odpornego na szoki termiczne;
 • termodynamiczna analiza wpływu zmian właściwości materiału ogniotrwałego trzonu pieca zawiesinowego w procesie nagrzewania i studzenia pieca;
 • weryfikacja technologii wytwarzania magnezjowych płyt ogniochronnych;
 • opracowanie receptury mieszanki na bazie gipsu półwodnego z przeznaczeniem do celów produkcji form ceramicznych;
 • wprowadzenie i wieloletni nadzór nad rozwojem metody spiekowo-rozpadowej produkcji wodorotlenku glinu i cementu (metoda prof. Grzymka);
 • modernizacja mokrej metody produkcji klinkieru portlandzkiego z wykorzystaniem łupków powęglowych (Cementowania Warta II);
 • modernizacja wymiennika ciepła w suchej metodzie produkcji klinkieru portlandzkiego (Cementownia Nowiny II i Cementownia Małogoszcz);
 • modernizacja młynów kulowych surowca;
 • opracowanie instalacji wykorzystania ciepła odpadowego do przemiału surowca (Cementownia Rudniki), do suszenia żużla i popiołów mokrych (Cementownia Małogoszcz) oraz do suszenia węgla (Cementownia Warta II);
 • opracowanie i nadzór nad wykonaniem instalacji utylizacja odpadów - instalacja do spalania zużytych opon samochodowych (Cementownie Nowiny, Kujawy, Małogoszcz);
 • komputerowe sterowanie liniami przemiału surowca w cementowni Małogoszcz;
 • system AKPIR procesu prażenia gipsu w ZPG Dolina Nidy.

W wyniku działalności badawczo wdrożeniowej, Instytut opracował wiele wynalazków i zgłosił je do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania patentów. Poniżej zestawiono najważniejsze wynalazki, których ochrona patentowa nadal trwa oraz wnioski patentowe:

 • Sposób wytwarzania paliwa z osadów oczyszczalni ścieków i układ do wytwarzania paliwa z osadów z oczyszczalni ścieków, Duda J., *Troniewski L., *Wzorek M.;
 • Układ urządzeń do wytwarzania mieszanek, zwłaszcza paliwa ekologicznego, *Boski M., Duda J., *Niemczyk P., *Niemczyk P., *Wzorek M.;
 • Sposób wytwarzania paliwa z osadów ściekowych wykorzystywanego w procesie wypalania klinkieru cementowego i układ do wytwarzania paliwa z osadów ściekowych wykorzystywanego w procesie wypalania klinkieru cementowego, Duda J.;
 • Sposób utylizacji osadów ściekowych w procesie wytwarzania klinkieru cementowego i układ do utylizacji osadów ściekowych w procesie wytwarzania klinkieru cementowego, Duda J.
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014