WYDAWNICTWA

 

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu od wielu lat publikuje dorobek pracowników w wydawnictwach własnych oraz zewnętrznych. Wydawnictwa własne Instytutu ukazują się cyklicznie, okazjonalnie lub jednorazowo.

Do wydawnictw cyklicznych należą Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (wcześniej ukazywały się pod nazwami: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, oraz do 01-09-2007r Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych). Prace ICiMB prezentują i upowszechniają osiągnięcia naukowe i techniczne Instytutu. Publikowane są artykuły na podstawie prac badawczych i studyjnych, a także eksperymenty i wdrożenia. Te właśnie prace stanowią dorobek naukowy pracowników Instytutu. Wydawnictwo adresowane jest do pracowników naukowych jednostek badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni, a przede wszystkim do kadr menedżerskich podmiotów gospodarczych oraz kadry inżynieryjno-technicznej przemysłu i budownictwa. Artykuły oparte są na badaniach własnych pracowników oraz współpracujących z Instytutem jednostek z wyższych uczelni i przemysłu.

Tematyka prac dotyczy w zasadniczym stopniu problemów naukowych i technicznych występujących w produkcji i stosowaniu szkła, ceramiki, materiałów ogniotrwałych i budowlanych oraz w ochronie środowiska i w procesach dotyczących poszanowanie energii.
Prace ICiMB nie są jedynym sposobem prezentacji dorobku naukowego naszych pracowników. Instytut organizując konferencje naukowe i sympozja przygotowuje odpowiednie wydawnictwa tzw. materiały konferencyjne. Materiały te są zbiorem artykułów prezentowanych na konferencji czy sympozjum. Na organizowanych przez nasz Instytut konferencjach zawsze poruszane są aktualne i ważne problemy występujące w produkcji i stosowaniu szkła, ceramiki, materiałów ogniotrwałych i budowlanych oraz w ochronie środowiska i w procesach dotyczących poszanowania energii. Znaczący udział w organizowanych przez Instytut konferencjach i sympozjach pracowników nauki oraz praktyków, jest potwierdzeniem trafnosci wyboru tematyki prezentowanych referatów oraz ich znaczenia dla przemysłu.
Zapraszamy do zapoznania się dotychczasowymi osiągnięciami, które zostały już zaprezentowane w materiałach z konferencji oraz do uczestnictwa w konferencjach które będą organizowane przez nasz Instytut.

Szeroki zakres prac realizowanych w Instytucie mobilizuje do ich prezentacji. Wąskie ramy objętościowe artykułów prezentowanych zarówno na konferencjach jak i Pracach ICiMB nie pozwalają na szersze opisanie części zagadnień, dlatego część prac prezentowana jest jako monografie czy wydawnictwa specjalne związane z realizacją wybranego tematu czy dorobku pracowników. Prace te są wydawnictwami jednorazowymi, które zostały poświęcone wybranemu zagadnieniu, nie zawierają one zbioru pojedynczych artykułów w odróżnieniu od Prac Instytutu czy materiałów z konferencji. Pojedyncze wydawnictwo jest zazwyczaj przedstawione w postaci książkowej będące spójną całością opisując realizowane zagadnienie czy podsumowanie zrealizowanego przez pracowników Instytutu tematu badawczego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami Instytutu.

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014