"PRACE ICiMB"

 

„Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”, ISSN 1899-3230 to czasopismo z obszaru nauk ścisłych i technicznych. Wydawcą czasopisma jest Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu.

 

„Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych” są kontynuacją wydawanego przez 20 lat w Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych czasopisma pt. "Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych." oraz  „Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych”.

 

Tematyka prac dotyczy problemów naukowych i technicznych występujących w obszarze technik wytwarzania w przemyśle ceramicznym i materiałów budowlanych oraz w ochronie środowiska w zakresie racjonalnego wykorzystania surowców naturalnych i odpadowych oraz obniżenia zużycia energii i wykorzystanie paliw alternatywnych.  W periodyku są publikowane prace teoretyczne, doświadczalne i przeglądowe oraz komunikaty wybranych prac studialnych, badawczych i wdrożeniowych realizowanych w Instytucie.

 

Wydawnictwo adresowane jest do pracowników naukowych jednostek badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni, a przede wszystkim do kadr menedżerskich podmiotów gospodarczych oraz kadry inżynieryjno-technicznej przemysłu i budownictwa.

 

Prace do 2012 r. wydawane były dwa razy w roku. Od 2013 r. zwiększono częstotliwość wydawania. Czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.

 

Periodyk indeksowany w „Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych” BazTech i Index Copernicus. Prace ICiMB znajdują się na liście czasopism punktowanych przez MNiSW – 8 pkt.

 

Zapraszamy do lektury.

 

PRACE INSTYTUTU CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

REDAKTOR NACZELNY
dr hab. inż. Marek Gawlicki, Prof. ICiMB

KOMITET REDAKCYJNY

 • dr inż. Ewa Głodek-Bucyk - SEKRETARZ
 • mgr inż. Izabela Majchrowicz
 • dr inż. Marcin Osuchowski
 • dr inż. Paweł Pichniarczyk
 • mgr inż. Alicja Zięba


REDAKTOR JĘZYKOWY
mgr Maria Szwed - język polski

 

KONTAKT
Redakcja Prac ICiMB
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
45-641 Opole
ul. Oświęcimska 21
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 77 4563201

RADA NAUKOWA CZASOPISMA

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Cholewa
 • dr hab. inż. Cecylia Dziubak, prof. ICiMB
 • dr Edward Kirejczyk
 • dr inż. Henryk Szeląg
 • dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICIMB

ZASADY OGÓLNE
1. Prace należy przesyłać na adres Redakcji  na nośnikach danych w postaci płyty CD/DVD lub drogą mailową.
2. Złożone prace podlegają procedurze recenzji naukowej, przyjętej przez Redakcję i opisanej na niniejszej stronie (zob. Procedury recenzowania). Po dokonaniu recenzji autor pracy jest informowany o jej wyniku. W przypadku zawarcia przez recenzenta uwag krytycznych, autor jest zobowiązany do wprowadzenia sugerowanych poprawek. Publikacja artykułu następuje po wprowadzeniu wymaganych zmian i uzyskaniu pozytywnej recenzji.
3. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora(ów), że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie ani opublikowana on-line. Zgodnie z zaleceniem MNiSW, by zapobiegać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”, oświadczenie zawiera również krótką deklarację, dotyczącą wkładu każdego z autorów w powstanie artykułu. Druk oświadczenia zamieszczono poniżej.
4. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itp., powstałych wskutek omyłek maszynowych) bez porozumienia z autorem.

 

OBOWIĄZUJĄCY UKŁAD PRACY
1. Teksty w wersji elektronicznej przesłane do Redakcji powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: MS Word lub OpenOffice
2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron
3. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5. Marginesy winny mieć 2,5 cm
4. Wszystkie prace powinny zachowywać następujący układ:
a) w języku polskim:
– imiona i nazwiska autora(-ów) wraz z tytułami i stopniami naukowymi, miejsca pracy autorów,
– tytuł pracy,
– słowa kluczowe (max. 5 słów),
– streszczenie w języku polskim (do 200 wyrazów),
– właściwy tekst artykułu,
– literatura,
b) w języku angielskim:
– tytuł pracy,
– słowa kluczowe,
streszczenie.

 

WYTYCZNE EDYTORSKIE
Odwołania w tekście. Przy powoływaniu się w tekście na literaturę numery pozycji literatury umieszczać w nawiasach kwadratowych, np. [1]. Przy powoływaniu się w tekście na numery wzorów umieszczać je w nawiasach okrągłych, np. (1). Przy powoływaniu się w tekście na rysunki i tablice numery poprzedzone odpowiednim słowem umieszczać w nawiasach okrągłych, np. (rys. 1), (tab. 2).
Materiał ilustracyjny Zaleca się, aby rysunki i wykresy były wykonywane z wykorzystaniem techniki komputerowej.  Materiał graficzny (tabele, rysunki, zdjęcia, wykresy itp.) powinny być zamieszczone  w dokumencie tekstowym w celu identyfikacji miejsca, w której winny się znaleźć. Dodatkowo rysunki, ryciny i zdjęcia należy przygotować w postaci odrębnych plików z podaniem nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze), w programie graficznym CorelDraw (lub innym) w jednym z formatów: BMP, EPS, PDF, TIFF, WMF, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Rysunki i wykresy powinny być formatowane w kolorach czarno-białych.
Opis bibliograficzny  -zawiera  wyłącznie literaturę cytowaną w tekście.
Książki, artykuły
Bibliografia musi zawierać pełny opis bibliograficzny: nazwisko i imię każdego autora i redaktora książki zbiorowej (o ile taki zbiór jest osobną pozycją bibliograficzną), pełny tytuł pracy, miejsce wydania i nazwę wydawcy. W przypadku rozdziałów w pracach zbiorowych lub artykułów w czasopismach, podajemy także strony rozdziału czy artykułu.
Źródła internetowe
Gdy tekst ze źródła internetowego posiada autora i tytuł, umieszczamy go w bibliografii pod nazwiskiem autora. Jeśli tekst ma datę, podajemy ją po nazwisku i imieniu autora, a jeżeli nie ma daty, wówczas wpisujemy rok odczytania. Za adresem internetowym umieszczamy datę odczytania w nawiasach okrągłych.

 

ZAPORA GHOSTWRITING
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Pracach ICiMB wprowadza się od nr 9/2012 „zaporę ghostwriting” w celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”. 
Z przypadkiem ghostwriting mamy do czynienia gdy autor artykułu pominął istotny wkład merytoryczny lub rzeczowy innych osób lub instytucji. Ghost authorship polega na podaniu jako autora lub współautora publikacji osoby, której wkład w jej powstanie jest znikomy lub żaden. Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej, zaprzeczeniem jakościowych podstaw uprawiania nauki, podważeniem oryginalności i rzetelności publikacji naukowych. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.),
W związku z tym Redakcja zwraca się do Autorów o umieszczenie w pierwszym przypisie podziękowań osobom (wraz z ich afiliacją) oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania publikacji lub jej ulepszenia (np. osób, które czytały wstępną wersję pracy, lub stanowiły inspirację dla autora). Należy również podać wszelkie źródła finansowania zgłoszonego artykułu (np. granty, prace statutowe). W przypadku ujawnienia przez Redakcję lub recenzentów udokumentowanych przypadków ghostwriting, ghost authorship lub innych przypadków nierzetelności naukowej będziemy zmuszeni poinformować odpowiednie podmioty (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź czasopism itp.).
Szczegółowe na temat ghostwriting i ghost authorship można znaleźć na stronie MNiSW:
(https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf).

 

OŚWIADCZENIE AUTORA/AUTORÓW PUBLIKACJI W PRACACH ICIMB
Wzór oświadczenia, kliknij na link: Oświadczenie autora/autorów publikacji
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Redakcja Prac ICiMB
45-641 Opole
Ul. Oświęcimska 21

lub faksem na nr 77 456 26 61
lub przesłać skan oświadczenia na adres mailowy: : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Oświadczenie może być złożone na jednym dokumencie przez wszystkich autorów pracy lub każdy ze współautorów może przygotować i przesłać osobne oświadczenie.

 

PROCEDURA RECENZOWANIA

Procedura selekcji i recenzji tekstów zgłoszonych do druku w Pracach ICiMB jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję spośród artykułów zgłoszonych do druku. Odrzucone zostają przez Komitet Redakcyjny te, które nie spełniają ogólnych wymogów formalnych publikacji lub/i nie odpowiadają profilowi tematycznemu czasopisma. Teksty posiadające drobne uchybienia formalne są odsyłane do autorów z prośbą o uzupełnienia. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, którzy są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (tzw. „double blind review”). Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu wydawniczego. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.

Redakcja nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych bądź pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie ustosunkowuje się do ewentualnych uwag. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst.

Recenzenci Prac ICiMB w 2016 r.:

 • dr Dorota Anders,
 • dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. AGH,
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Cholewa,
 • dr inż. Tomasz Ciesielczyk,
 • dr hab. inż. Maria Fiertak, prof. PK,
 • dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. ICiMB,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny,
 • dr inż. Ewa Głodek-Bucyk,
 • prof. dr hab. inż. Daniela Herman,
 • dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO,
 • dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska,
 • dr inż. Wojciech Kalinowski,
 • dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek, prof. PO,
 • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB,
 • dr hab. inż. Anna Król, prof. PO,
 • dr inż. Artur Jagosz,
 • dr inż. Grzegorz Łój,
 • prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik,
 • dr hab. inż. Zbigniew Pędzich,
 • dr hab. Jacek Podwórny,
 • dr Joanna Poluszyńska,
 • dr inż. Krystyna Rajczyk,
 • dr hab. inż. Manuela Reben,
 • dr inż. Grzegorz Siemiątkowski,
 • dr inż. Franciszek Sładeczek,
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer,
 • prof. dr hab. inż. Jan Szajnar,
 • dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. AGH,
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski,
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. PO,
 • dr hab. inż. Janusz Zborowski, prof. AGH.

 

Recenzenci Prac ICiMB w 2015 r.:

 • dr Dorota Anders,
 • prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz,
 • dr inż. Tomasz Ciesielczuk,
 • dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO,
 • dr hab. inż. Jerzy Duda, prof. PWSZ w Nysie,
 • dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. ICiMB,
 • dr Elżbieta Janowska-Renkas,
 • dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek, prof PO,
 • prof. dr hab. inż. Maria Łączka,
 • dr inż. Arkadiusz Mordak,
 • prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik,
 • dr inż. Krystyna Rajczyk,
 • dr hab. inż. Manuela Reben,
 • dr inż. Franciszek Sładeczek,
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer,
 • dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. AGH,
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. PO,
 • dr hab. inż. Janusz Zborowski, prof. AGH,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita,
 • dr hab. inż. Zbigniew Pędzich.

 

 

Prace ICiMB nr 34Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 34

 

Prace ICiMB nr 33Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 33

 

Prace ICiMB nr 32Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 32

 

Prace ICiMB nr 31Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 31

 

Prace ICiMB nr 30Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 30

 

Prace ICiMB nr 29Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 29

 

 

 

Prace ICiMB nr 28Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 28

 

 

 

Prace ICiMB nr 27Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 27

 

 

 

Prace ICiMB nr 26Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 26

 

 

 

Prace ICiMB nr 25Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 25

 

 

 

Prace ICiMB nr 24Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 24

 

 

Prace ICiMB nr 23Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 23

 

 

Prace ICiMB nr 22Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 22

 

 

Prace ICiMB nr 21Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 21

 

 

Prace ICiMB nr 20Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 20

 

 

Prace ICiMB nr 19Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 19

 

Prace ICiMB nr 18Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 18

 

Prace ICiMB nr 17Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 17

 

Prace ICiMB nr 16Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 16

 

Prace ICiMB nr 15Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 15

 

Prace ICiMB nr 14Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 14

 

Prace ICiMB nr 13Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 13

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 12

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 11

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 10

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 9

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 8

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 7

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 6

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych NR 5

 

Prace Instytutu, Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych NR 4

 

Prace Instytutu, Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych NR 3

 

Prace Instytutu, Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych NR 2

 

Prace Instytutu, Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych  NR 1

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014