ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

 

Zakład Inżynierii Materiałowej prowadzi:

 

A. Działalność naukowo-badawczą w zakresie:
 • reaktywności faz cementu w obecności odpadowych dodatków mineralnych i domieszek oraz ich wpływu na właściwości mechaniczne
 • wykorzystania wtórnych materiałów surowcowych - alternatywnych mączek surowcowych do produkcji klinkieru portlandzkiego zawierających materiały z recyklingu
 • opracowywania spoiw i materiałów dla drogownictwa zawierających surowce odpadowe
  i odpady przemysłowe
 • opracowywania innowacyjnych materiałów z udziałem popiołów lotnych i innych UPS (Ubocznych Produktów Spalania z Energetyki)
 • badań nad otrzymywaniem z materiałów odpadowych i recyklingu aktywnych sorbentów dla inżynierii środowiska
 • opracowywania naturalnych tynków dekoracyjnych dla budownictwa naturalnego na bazie sztucznie otrzymywanego wapna hydraulicznego
 • oddziaływania materiałów budowlanych i odpadowych na środowisko,
 • immobilizacji metali ciężkich i innych zanieczyszczeń,
 • dodatków mineralnych i pucolanowych do cementu i betonu – w tym dodatków nowej generacji,
 • otrzymywania metakaolinu w oparciu o krajowe surowce oraz odpady przemysłowe,
 • waloryzacji i przekształcania materiałów odpadowych dla zwiększenia możliwości ich wykorzystania,
 • opracowywania i rozwoju bezcementowych spoiw i betonu z materiałów i surowców odpadowych, alkalicznie aktywowanych,
 • recyklingu materiałów z budownictwa – w szczególności wykorzystanie kruszywa z recyklingu betonu
 • opracowywania i badań materiałów nowej generacji o podwyższonych parametrach użytkowych bazujących na wykorzystaniu surowców odpadowych (spoiwa specjalnego przeznaczenia, betony inteligentne, polimerowe, polimerowo-cementowe),
 • nanomateriałów dla budownictwa,
 • archemateriałów – charakterystyki antycznych tynków i betonów

 

B. Usługową w zakresie:

 • oznaczania ciepła hydratacji materiałów wiążących,
 • badań składu fazowego surowców, cementów, spoiw mineralnych odpadów mineralnych metodą analizy dyfraktometrycznej XRD,
 • badań dla identyfikacji azbestu.

 

C. Szkoleniową dla pracowników przedsiębiorstw i studentów w zakresie posiadanych kompetencji

 

 

Materiały informacyjne:

 

ZIM

 
KONTAKT

 

Kierownik Zakładu
dr inż. Krystyna Rajczyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 310

k.rajczyk@icimb.pl

...
mgr inż. Daria Gąsior

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 305

d.gasior@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014