ZAKŁAD INŻYNIERII PROCESOWEJ I ŚRODOWISKA

 

W skład Zakładu Inżynierii Procesowej i Środowiska wchodzą następujące zespoły:

 

Zespół Inżynierii Procesowej świadczy następujące usługi w zakresie prac badawczych i projektowych:

 

 • opracowania nowych i modernizacji istniejących technologii wypalania i chłodzenia materiałów branży cement-wapno-gips oraz przemiału surowców mineralnych,
 • opracowania metod utylizacji odpadów przemysłowych oraz wykorzystania paliw alternatywnych w procesach produkcji materiałów budowlanych, energetyce i ciepłownictwie,
 • badania procesów cieplnych i przepływowych w urządzeniach przemysłowych,
 • wykonywania audytów energetycznych oraz bilansów cieplnych i energetycznych procesów,
 • określenia ilości i jakości emitowanych zanieczyszczeń,
 • wykonywania przeglądów procesów technologicznych pod kątem ochrony środowiska,
 • odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego w procesach przemysłowych,
 • układów kogeneracyjnych z wykorzystaniem biomasy w procesach technologicznych,
 • obróbki termicznej materiałów mineralnych w atmosferze tlenowej (technika oxyfuel),
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii na bazie odpadów rolno-spożywczych i biomasy,
 • projektowania i wdrażania systemów automatyzacji przemysłowej - sterowania, wizualizacji i nadzoru linii produkcyjnych.

 

W ramach podejmowanej tematyki badawczej ZIP realizuje projekty unijne.

 

Najważniejsze realizacje  wdrożone w przemyśle:

 • modernizacje technologii wypalania klinkieru: modernizacja mokrej metody produkcji na półmokrą z wykorzystaniem łupków powęglowych, modernizacje młynów surowca, pieców ZAB Dessau, chłodników rusztowych klinkieru, wymiennika ciepła pieca obrotowego,
 • wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie wypalania klinkieru,
 • zastosowanie odpadów przemysłu papierniczego i wydobywczego do poprawy cech jakościowych ceramicznych materiałów budowlanych,
 • opracowanie technologii spalania zużytych opon samochodowych w procesie wypalania klinkieru,
 • wykorzystanie odpadowego ciepła z procesu wypalania klinkieru.

 

 

Materiały informacyjne:

 

ZIPIS

Zespół Inżynierii Środowiska prowadzi:

 

- działalność naukowo-badawczą w zakresie:

 • wpływu odpadów na środowisko,
 • oceny i prognozowania emisji hałasu ze źródeł przemysłowych, drogowych i na stanowiskach pracy,
 • oznaczania i oceny zawartości pyłu na stanowiskach pracy,
 • utylizacji odpadów przemysłowych,
 • zagospodarowania odpadów komunalnych i innych,
 • oddziaływania  przemysłu na środowisko,
 • oceny stopnia stabilizacji odpadów,
 • zastąpienia surowców pierwotnych produktami wtórnymi w przemyśle ceramicznym i materiałów budowlanych

- działalność usługową w zakresie:

 • opracowania programów optymalizacji gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie,
 • sporządzania wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
 • sporządzania wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • opracowanie operatów wodno-prawnych,
 • wykonywania pomiarów i analiz związanych z emisją hałasu do środowiska,
 • wykonywania pomiarów i analiz związanych z oznaczaniem pyłu na stanowiskach pracy,
 • wykonywania przeglądów ekologicznych,
 • opracowania wniosków na uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, sporządzania wniosków na wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,
 • opracowania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • opracowania wniosków dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jak również zbierania i transportu odpadów,
 • wykonywania raportów oddziaływania inwestycji na środowisko w celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub rozbudowę, analiz porealizacyjnych oraz informacji dla przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu nie jest wymagane,
 • analizy składu ziarnowego oraz kąta nasypu pyłów,
 • prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
 • prowadzenia rozliczeń w ramach opłat za korzystanie ze środowiska,
 • wykonanie audytów środowiskowych,

- działalność szkoleniową i konsultacyjną w zakresie:

 • zagadnień ochrony środowiska (w tym stosowania prawa ochrony środowiska),
 • rekomendacji i sposobu przeprowadzenia działań dostosowujących do wymagań obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

 

 

Materiały informacyjne:

 

ZIPIS

 
KONTAKT
Kierownik Zakładu
dr inż. Wojciech Kalinowski

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 22 07


w.kalinowski@icimb.pl

Z-ca Kierownika Zakładu
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 354


e.glodek@icimb.pl

Kierownik Zespołu
Inżynierii Procesowej

dr inż. Franciszek Sładeczek

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 354


f.sladeczek@icimb.pl

Kierownik Zespołu
Inżynierii Środowiska
dr inż. Grzegorz Siemiątkowski

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 345


g.siemiatkowski@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014