ZAKŁAD INŻYNIERII PROCESOWEJ I ŚRODOWISKA

 

 

Zakład Inżynierii Procesowej i Środowiska swym zakresem działania obejmuje:

 

 • prace badawczo-rozwojowe (działalność statutowa, zlecenia z przemysłu, projekty własne, projekty unijne),
 • prace wdrożeniowe,
 • usługi eksperckie,
 • szkolenia.

 

 

Zakład Inżynierii Procesowej i Środowiska prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w zakresie:

 

 1. identyfikacji procesów cieplnych i przepływowych w technologiach produkcji materiałów budowlanych, energetyce i ciepłownictwie,
 2. opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii wypalania, chłodzenia i przemiałów surowców, paliw i produktów w procesach wytwarzania ceramiki budowlanej,
 3. technologii wytwarzania i zastosowań biowęgla z biomasy, zwłaszcza biomasy odpadowej,
 4. racjonalizacji gospodarki surowcowej i paliwowej w przemyśle materiałów budowlanych,
 5. wykonywania audytów energetycznych oraz bilansów cieplnych procesów technologicznych,
 6. wykorzystania niskotemperaturowego ciepła odpadowego w procesach przemysłowych, zwłaszcza w procesach suszenia wilgotnych odpadów (np. rea-gipsów, popiołów, żużli granulowanych), surowców lub ich substytutów oraz paliw wytworzonych z odpadów
 7. modernizacji palenisk technologicznych z wykorzystaniem paliw niskokalorycznych oraz odpadowych wprocesach produkcji materiałów budowlanych,
 8. konwersji energii biomasy i odpadów w inne formy energii połączone z wytwarzaniem produktów rynkowych, zwłaszcza materiałów budowlanych,
 9. opracowania sposobów przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem technik obróbki termicznej (toryfikacja, piroliza), mechanicznej (separacja, rozdrobnienia) oraz mechaniczno-biologicznej,
 10. wykorzystania odnawialnych źródeł energii na bazie odpadów rolno-spożywczych i biomasy,
 11. opracowania metod oceny i prognozowania emisji hałasu ze źródeł przemysłowych,
 12. badania redukcji zanieczyszczeń Hg, NOx, SO2 emitowanych z procesów technologicznych w przemyśle materiałów ceramicznych , ciepłownictwie i energetyce,
 13. badania uciążliwości środowiskowych istniejących technologii (rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, hałasu, prognozowanie zmian), sporządzanie przeglądów ekologicznych i audytów środowiskowych,
 14. opracowania programów gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, gminie , regionie,
 15. sporządzania raportów początkowych oraz wniosków do pozwoleń zintegrowanych,
 16. sporządzania wniosków na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów oraz innych dokumentów, mających na celu uzyskanie decyzji administracyjnych związanych z oddziaływaniem przemysłu i nowych inwestycji na środowisko.

W ramach podejmowanej tematyki badawczej Zakład Inżynierii Procesowej i Środowiska realizuje projekty współfinansowane ze środków krajowych i zagranicznych.

 

 

Najważniejsze realizacje wdrożone w przemyśle:


 • modernizacje technologii wypalania klinkieru: modernizacja mokrej metody produkcji na półmokrą z wykorzystaniem łupków powęglowych, modernizacje młynów surowca, pieców ZAB Dessau, chłodników rusztowych klinkieru, wymiennika ciepła pieca obrotowego,
 • wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie wypalania klinkieru,
 • zastosowanie odpadów przemysłu papierniczego i wydobywczego do poprawy cech jakościowych ceramicznych materiałów budowlanych,
 • opracowanie technologii spalania zużytych opon samochodowych w procesie wypalania klinkieru,
 • wykorzystanie odpadowego ciepła z procesu wypalania klinkieru do suszenia wilgotnych popiołów lotnych, żużla granulowanego, paliw alternatywnych,
 • instalacja by-passu gazów z pieca obrotowego dla zmniejszenia koncentracji składników lotnych w obiegach,
 • modernizacja palenisk technologicznych w układach suszenia i prażenia gipsów odpadowych.

 


Materiały informacyjne:

 

ZIPIS

ZIPIS

 
KONTAKT
Kierownik Zakładu
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 354


e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014