bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Chemia Budowlana

Profil

Grupa Badawcza Chemia Budowlana prowadzi usługi badawcze oraz prace badawczo - rozwojowe z zakresu szeroko rozumianej chemii budowlanej.
W ramach Certyfikatu Akredytacji wydanego przez PCA Nr AB 054 wykonuje badania systemów ociepleń, rekcji na ogień, stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne, klejów do płytek, hydroizolacji, materiałów termoizolacyjnych spoiw oraz spoiw, tynków i klejów gipsowych.
Oferta współpracy z przemysłem wynika z jednej strony z wieloletnich doświadczeń Grupy w zakresie opracowywania i wdrażania tradycyjnych technologii spoiw i wyrobów gipsowych, z drugiej strony zaś uwzględnia najnowsze trendy krajowe i światowe w tym zakresie. Grupa Badawcza Chemia Budowlana dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym laboratorium badawczym.

Usługi badawcze

Systemy ociepleń oraz ich komponenty, w tym badania do Europejskich oraz Krajowych Ocen Technicznych

 • EAD 040016-01-0404 
  „Glass fibre mesh for reinforcement of cement-based renderings”
 • EAD 040083-00-0404 
  „External Thermal Insulation Composte Systems (ETICS) with rendering”
 • EAD 040089-00-0404 
  ”ETICS with renderings for the use on timber frame building”
 • EAD 040287-00-0404
  " Kits for External Thermal Insulation Composite System (RTICS) with panels as thermal insulation product and discontinuous claddings as exterior skin”
 • ETAG 004:2013
  “Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi“
 • EOTA TR 001
  „Determination of impact resistance of panels and panels assemblies”
 • EOTA TR 046 
  „Test methods for foam adhesives for ETICS”
 • WO-KOT/04/01 
  „Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)”
 • WO-KOT/04/02
  „Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS)”
 • PN-EN 13497:2018-10 
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)”​

Badania ogniowe - reakcja na ogień RNO

 • PN-EN 13501-1:2019-02 "N"
  „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”
 • PN-EN ISO 1182:2020-11 "N"
  „Badania reakcji na ogień wyrobów -Badanie niepalności”
 • PN-EN 13823:2020-11 "N"
  „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”
 • PN-EN ISO 9239-1:2010 "N"
  „Badania reakcji na ogień posadzek -- Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej”
 • PN-EN ISO 11925-2:2020-09 "N"
  „Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia”
„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Badania ogniowe - rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne (NRO)

 • PN-B-02867:2013-07
  „Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”
 • BS 8414-1:2020-04
  “Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrate”

Kleje do płytek

 • PN-EN 12004+A1:2012 „N”
  „Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”
 • PN-EN 12004-1:2017-03 „N”
  „Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie”
 • PN-EN 12004-2:2017-03 „N”
  „Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody badań”
 • PN-EN 1308:2008 „N”
  „Kleje do płytek -- Oznaczanie spływu”
 • PN-EN 1346:2008 „N”
  „Kleje do płytek -- Oznaczanie czasu otwartego”
 • PN-EN 1348:2008 „N”
  „Kleje do płytek -- Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych”
 • PN-EN 12002:2010 „N”
  „Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania”
 • PN-EN 1324:2008 „N”
  „Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów dyspersyjnych”
 • PN-EN 12003:2010 „N”
  „Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie klejów na bazie żywic reaktywnych”

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Masy uszczelniające

 • PN-EN 14891:2012
  „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”
 • PN-EN 14891:2017-03
  „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie”

Materiały termoizolacyjne

 • PN-EN 822:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie długości i szerokości”
 • PN-EN 823:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości”
 • PN-EN 824:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie prostokątności”
 • PN-EN 825:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie płaskości”
  PN-EN 826:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy ściskaniu”
 • PN-EN 1602:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie gęstości pozornej”
 • PN-EN 1603:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie stabilności wymiarowej w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C/50 % wilgotności względnej)”
  PN-EN 1604:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych”
 • PN-EN 1605:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odkształcenia pod określonym obciążeniem ściskającym i w określonych warunkach temperaturowych”
 • PN-EN 1607:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych”
 • PN-EN 1609:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu”
 • PN-EN ISO 29767:2019-08 
  “Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie nasiąkliwością wodą przy krótkotrwałym częsciowym zanurzeniu”
 • PN-EN 12086:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie właściwości przenikania pary wodnej” 
 • PN-EN 12087:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu”
 • PN-EN 12089:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy zginaniu”
 • PN-EN 12091:2013-07
  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie”

Spoiwa, tynki oraz kleje gipsowe

 • PN-EN 13963:2014 
  „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań”
 • PN-EN 14496:2007 
  „Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo – kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań”
 • PN-EN 14496:2017-08 
  „Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań”
 • PN-EN 12860:2002 
  „Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań”
 • PN-EN 13279-1:2009
  „Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania”
 • PN-EN 13279-2:2014 
  „Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań”

Zaprawy do spoinowania

 • PN-EN 12808-2:2010
  „Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie”
 • PN-EN 12808-3:2010
  „Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie”
 • PN-EN 12808-4:2010
  „Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 4: Oznaczanie skurczu”
 • PN-EN 12808-5:2010
  „Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 5: Oznaczanie absorpcji wody”
 • PN-EN 12002:2010
  „Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania”

Pozostałe usługi

 • Prace B+R ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pożarowego
 • Prace B+R w kierunku zagospodarowania produktów odpadowych wpisujące się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GoZ)
 • Badania aplikacyjne wyrobów gipsowych
 • Prace o charakterze konsultingowym w chemii budowlanej
 • Ekspertyzy w zakresie awarii wyrobów i tworzyw gipsowych
 • oraz wiele innych, zgodnie z jednostkowym zapotrzebowaniem Kontrahenta 

 

 

Uprawnienia

Reprezentanci Grupy Badawczej Chemia Budowlana biorą czynny udział w pracach normalizacyjnych zarówno krajowego jak i europejskiego komitetu normalizacyjnego:
 • aktywny udział w pracach EOTA PT4 „Fire”,
 • reprezentujemy Polskę i uczestniczymy w pracach Europejskiego Komitetu Technicznego CEN/TC 241 "Gypsum and gypsum based products",
 • uczestniczymy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym KT nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów Gipsowych,
 • bierzemy udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym KT nr 184 ds. Klejów.

 

Lider Grupy

Klaudiusz 
Borkowicz

tel.: 12 683 79 77

kom.: 608 336 236

klaudiusz.borkowicz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Lidera

Teresa Wons

tel.: 12 683 79 78

teresa.wons
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Oddział Szkła 
i Materiałów
Budowlanych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona