GS-21

 

GS21

Oznaczanie jednostkowego potencjału biogazu (JPB21) w teście inkubacyjnym GS21.

 

Oznaczanie jednostkowego potencjału biogazu z odpadów (JPB21) umożliwia określenie w okresie 21 ilości gazu powstałego w warunkach beztlenowych, przy udziale mikroorganizmów.

 

W Opolskim Oddziale ICiMB jednostkowy potencjał biogazu oznacza się za pomocą testu GS21 - zgodnie z austriacką normą Ö-NORM S 2027-2, (2012)

 

W trakcie testu GS21 odzwierciedla się warunki zbliżone do tych jakie panują po zdeponowaniu odpadów na składowisku. Test GS21 przeprowadzany jest w warunkach beztlenowych i umożliwia określanie potencjału tworzenia się biogazu w procesie inkubacji. Polega on na wyznaczeniu objętości suchego biogazu  (w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury), wytwarzanego przez jednostkę masy wprowadzonego substratu w określonym czasie 21 dni. Wynik podaje się w Nl/kg s.m. (litr w warunkach normalnych na kilogram suchej masy).

 

Dla prawidłowej oceny efektywności procesu stabilizacji tlenowej odpadów – czyli utraty zdolności stabilizowanych odpadów do dalszego biologicznego rozkładu, należy przeprowadzić łącznie dwa testy:

  • jeden w warunkach tlenowych, tj. test AT4 – czyli krótkotrwały test mikrobiologiczny służący do określania w okresie 4 dni aktywności oddychania mikroorganizmów tlenowych rozkładających frakcję biodegradowalną odpadów komunalnych.
  • jeden w warunkach beztlenowych, tj. oznaczenie jednostkowego potencjału biogazu (JPB21) z odpadów komunalnych, realizowanego za pomocą testu GS21 (w procesie inkubacji) lub testu GB21 (w procesie fermentacji).

 

Dopiero zadawalające wyniki obu testów gwarantują prawidłową ocenę utraty zdolności odpadów do dalszego biologicznego rozkładu.

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014