NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY

 

Działalność badawczo –rozwojowa (B+R) stanowi podstawowe źródło odkryć dla liderów innowacyjnych przedsiębiorstw. Dlatego też, celem ICiMB jest ciągłe prowadzenie prac naukowych, realizowanych dla zwiększenia zasobów wiedzy, związanych z ceramiką techniczną, bioceramiką, materiałami budowlanymi (cement, beton), nanotechnologią materiałową.  Staramy się zatem, by nasze prace charakteryzowały się możliwością zastosowania w praktyce przez instytucje otoczenia biznesowego. Nasza wykwalifikowana kadra naukowa plus bogate zaplecze techniczne sprawia, że jesteśmy w stanie zrealizować nawet najbardziej zaawansowane technologicznie innowacyjne projekty naukowo-badawcze.


W strukturze organizacyjnej Instytutu utworzono interdyscyplinarne zespoły pracowników, które wzmocnione zapleczem laboratoriów są przygotowane do wykonywania kompleksowych innowacyjnych prac badawczych. Wyniki prac badawczych Instytut prezentuje w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz w wydawanych przez ICiMB:Pracach Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Kreatywność, niekonwencjonalne myślenie, pasja w poszukiwaniu nowych rozwiązań, otwartość na nowe to nasz potencjał, który Państwu oferujemy.

 

Obecnie realizowane projekty naukowo-badawcze:

Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (CORE 2012 CALL)

Tytuł: Utilization of CRT waste glass in the glass tiles manufacturing process - developing technological parameters
Lider Konsorcjum: Centrala

więcej o projekcie...

Tytuł: Inter-generational and family learning for Ceramists (CERVIVE)

Program/Źródło finansowania: LIFELONG LEARNING PROGRAMME Grundtvig 2014

Program badań stosowanych:

Tytuł: Innowacyjna technologia barwnego, laserowego zdobienia szkła płaskiego środkami ceramicznymi
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna

Oddział: Centrala (Lider konsorcjum)

Innotech:

Tytuł: Rury kanalizacyjne z betonu chemoodpornego
Oddział: Centrala (członek konsorcjum)
II Konkurs Programu Blue-Gas  Polski Gaz Łupkowy
Tytuł: Metoda elektromagnetyczna estymacji stopnia penetracji propantu w procesie szczelinowania
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie - członek  konsorcjum

 

Ostatnio zakończone projekty naukowo-badawcze:

Tytuł: Opracowanie metodyki identyfikacji wybranych właściwości termofizycznych autoklawizowanego betonu komórkowego(ABK) metodą odwrotną
Kierownik: prof. ICiMB dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek
Tytuł: Wpływ domieszek chemicznych na procesy fizykochemiczne zachodzące przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Abramowicz
Tytuł: Rola xonotlitu i girolitu w kształtowaniu struktury i mikrostruktury betonu komórkowego
Kierownik: prof ICiMB dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek
Tytuł: Aktywacyjna, laserowa technologia znakowania i dekoracji ceramiki i szkła
Kierownik
: dr inż. Danuta Chmielewska

Tytuł: Badanie nad syntezą nowej palety farb ceramicznych od purpurowej do fioletowej
Kierownik:
dr Stanisław Traczyk

Tytuł: Badania nad syntezą cementów do wybranych zastosowań w endodoncji wraz z oceną ich biofunkcjonalności i biozgodności
Kierownik:
mgr inż. Joanna Karaś

Tytuł: Przemysłowy mieszalnik do wytwarzania zawiesin w wodzie wysokorozdrobnionych materiałów mineralnych (w tym wapna i cementu)
Kierownik: dr inż. Mirosław Włodarczyk

Tytuł: Opracowanie nowych bioszkieł o właściwościach przeciwbakteryjnych w postaci nanoproszkow do zastosowań medycznych
Kierownik: mgr inż. Lidia Ciołek
Tytuł: Ceramiczny element grzejny do przepływowych grzejników cieczy i gazów
Kierownik: dr Cecylia Dziubak
Tytuł: Badania przydatności popiołów lotnych ze spalania węgli w kotłach fluidalnych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)
Kierownik: prof. ICiMB dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek
Tytuł: Opracowanie technologii otrzymywania nowych wszczepów ceramicznych na bazie Ti02 do zastosowań w chirurgii kości oraz ocena ich  biofunkcjonalności
Kierownik: mgr inż. Sławomir Michałowski
Tytuł: Opracowanie technologii wytwarzania ceramicznych materiałów optycznych i laserowych nowej generacji
Kierownik:
prof. ICiMB dr hab. inż.Adam Witek
Tytuł: Odtworzenie technologii produkcji ceramicznych elementów XIX-wiecznej architektury ogrodowej "Chaussestaub" dla potrzeb rekonstrukcji rzeźb i elementów architektonicznych na przykładzie orła z Wilanowa
Kierownik:
dr hab. Paweł Bylina

Tytuł: Beton modyfikowany polimerami do produkcji prefabrykatów

Źródło finansowania: NOT

Tytuł: Opracowanie i uruchomienie produkcji stomatologicznych cementów szkło-jonomerowych z płynem dwufunkcyjnym

Źródło finansowania: MNiSW

Tytuł: Opracowanie i uruchomienie produkcji bezołowiowych, odpornych  chemicznie farb wysokotemperaturowych

Źródło finansowania: MNiSW

Tytuł: Ceramic Glaze Recipes (CGR)

Program/Źródło finansowania: LIFELONG LEARNING PROGRAMME Transfer of Innovation, Leonardo da Vinci 2012

Tytuł: Energy saving concepts for the European ceramic industry (CERAMIN)

Program/Źródło finansowania: INTELLIGENT ENERGY EUROPE 2009

Tytuł: Laboratorium Nanotechnologii Ceramicznych

Zakład Nanotechnologii

 

Tytuły prac statutowych Centrali w Warszawie w 2014 roku:

 1. Badanie wpływu oddziaływania betonu komórkowego na środowisko.
 2. Badania możliwości skrócenia czasu autoklawizacji betonu komórkowego
 3. Sekwestracja dwutlenku węgla w materiałach i wyrobach budowlanych.
 4. Określenie zależności wybranych właściwości fizyko-technicznych autoklawizowanego betonu komórkowego od mikrostruktury i struktury porowatości oraz od składu fazowego.
 5. Zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM do produkcji autoklawizowanego betonu komórkoqwego (ABK)- II etap.
 6. Długoterminowa obserwacja autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wyprodukowanego z zastosowaniem popiołów fluidalnych
 7. Wpływ warunków pielęgnacji na kształtowanie trwałości betonu (etap 3-ci).
 8. Łączenie dyfuzyjne przezroczystych ceramik granatu itrowo-glinowego metodą Hot Isostatic Pressing.
 9. Opracowanie farb ceramicznych zapewniających tworzenie wielowarstwowych powłok z przestrzeni barwnej CMYK.
 10. Opracowanie parametrów technologii wytwarzania okładzinowych płytek specjalnych kształtowanych metodą prasowania z wykorzystaniem automatycznej prasy DORST TPA-45.
 11. Kompozyty glinowo-cerowe i glinowo-tytanowe tworzywa korundowego jako nowy materiał konstrukcyjny. Cz. I Modyfikacja tlenkiem ceru tworzywa korundowego i ocena jego właściwości wytrzymałościowych jako materiału balistycznego.
 12. Opracowanie metodyki rentgenowskiej ilościowej analizy fazowej mieszanin krzemianów warstwowych o strukturze nieuporządkowanej.
 13. Opracowanie metodyki rentgenowskiej ilościowej analizy fazowej cementów, betonów oraz cementów stomatologicznych z wykorzystaniem metody Rietvelda.
 14. Badanie składu chemicznego surowców ceramicznych i materiałów glinokrzemianowych metodą fluorescencji rentgenowskiej w celu rozszerzenia zakresu akredytacji o w/w metodę.
 15. Opracowanie metody do oznaczania zawartości wapnia w glinie z wykorzystaniem metod: absorpcji atomowej, potencjometrii oraz fluorescencji rentgenowskiej. Część II: Ocena wiarygodności wyników oznaczania wapnia w/w metodami poprzez badania porównań międzylaboratoryjnych.
 16. Badanie wpływu mrozu na wytrzymałość na ściskanie elementów murowych ceramicznych typu HD.
 17. Opracowanie założeń technologicznych produkcji ceramicznych bloków cyrkonowych z gradientem barwy.
 18. Ocena biologiczna in vitro nowych biomateriałów stomatologicznych wytwarzanych z koloidami nanosrebra i nanozłota.
 19. Opracowanie wstępnych założeń otrzymywania materiałów gipsowych i kalcytowych wykazujących działanie bakteriobójcze
 20. Badanie wpływu składu chemicznego na bioaktywnośc in vitro oraz bakteriobójczość bioszkła należącego do układu CaO-SiO2-P2O5 dotowanego Mg, Sr, Au.
 21. Opracowanie poziomu wymagań i metod badań dla szkła: warstwowego, hartowanego i emaliowanego przeznaczonego do zastosowania w przemyśle meblarskim.

 

Tytuły prac statutowych Centrali w Warszawie w 2013 roku:

 1. Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych wyrobów z tworzywa azotowego (Si3N4) wytwarzanych w procesie spiekania izostatycznego (kontynuacja).
 2. Badania możliwości dyfuzyjnego zdobienia płytek typu gres, związkami metali grup przejściowych.
 3. Badanie wpływu dodatków nanoproszku spinelu magnezowo-glinowego na właściwości wysokoglinowego tworzywa odpornego na szoki termiczne. Część II
 4. Długoterminowa obserwacja autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wyprodukowanego z zastosowaniem popiołów fluidalnych-etap 2.
 5. Działania związane z utrzymaniem biegłości akredytowanego Laboratorium Badawczego.
 6. Nieorganiczne wypełniacze do tworzyw organicznych ulegające termicznej ceramizacji. (Cz II. Wypełniacze na surowcach odpadowych z przemysłu ceramicznego).
 7. Ocena możliwości wytwarzania kompozytu złożonego z bioszkła dotowanego Zn2+ należącego do układu CaO-SiO2-P2O5 i chitozanu.
 8. Opracowanie Księgi Jakości i Księgi Procedur Badawczych uwzględniające wytyczne w nowowydanych dokumentach PCA będących uzupełnieniem wymagań zawartych w normie  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 9. Opracowanie metodyki badań naprężeń w płytkach ceramicznych przy użyciu metod dyfraktometrii tekstualnej.
 10. Opracowanie poziomu wymagań dla dynamicznego współczynnika tarcia płytek ceramicznych przeznaczonych do zastosowania w warunkach występowania zjawiska poślizgu
 11. Optymalizacja pracy liofilizatora półkowego dla uzyskania produktów suszenia sublimacyjnego odpowiednich do stosowania jako składniki stomatologicznych cementów szkło-jonomerowych.
 12. Przemiana fazowa kaolinitu w mullit w zależności od ciśnienia.
 13. Przygotowanie produkcji nowych asortymentów bloków cyrkonowych dla potrzeb protetyki stomatologicznej.
 14. Warstwy antypoślizgowe na powierzchnie szklane.
 15. Wpływ różnych wielkości ciśnienia w procesie autoklawizacji na właściwości tworzyw krzemianowych wytwarzanych z udziałem dodatków.
 16. Wpływ warunków pielęgnacji na kształtowanie trwałości betonu (etap 2).
 17. Zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) – I etap.
 18. Zbadanie możliwości otrzymywania ceramicznego reliefu wypukłego za pomocą selektywnego wypalania laserowego.

 

mnisw min             ncbir male       logo not min

 

ncn2

 

cgr min         leonardo min

 

iee

 

oferta zdobnicze

 

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013