NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG USŁUG

 

LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BADANIA:

 • Certyfikacja

  elementów murowych ceramicznych i silikatowych
 • płytek ceramicznych
 • wyrobów sanitarnych
 • naczyń stołowych ceramicznych i szklanych
 • promieniotwórczości naturalnej wyrobów i surowców
 • chemiczne surowców i materiałów ceramicznych (metody fluoroscencyjno-rentgenowskie, fazowe RTG oraz termiczne DTA, TG)
więcej informacji....

 

ZAKŁAD CERAMIKI i KOMPOZYTÓW

 • rentgenowska analiza fazowa i strukturalnaSzkolenia
 • rentgenowska analiza teksturalna
 • analiza składu chemicznego metodą spektrometrii fluorescencyjnej (WD-XRF)
 • kompleksowa analiza termiczna próbek (TG, DTA/TG, DSC-TG) wraz z analizą gazowych produktów rozkładu spektrometrem podczerwieni FTIR
 • pomiar dyfuzyjności cieplnej(przewodnictwa temperaturowego)
 • pomiar zmiany wymiaru liniowego próbek w zakresie temperatur -150 do 1000°C oraz 25 do 2800°C,
 • pomiar ciepła przemian fizyko-chemicznych
 • przygotowanie próbek do wyżej wymienionych badań

więcej informacji...

 

ZAKŁAD BIOMATERIAŁÓW

Prace doświadczalne

 • analizy składu chemicznego metodą rentgenowskiej
 • spektrometrii fluorescencyjnej (WD-XRF),
 • mikroanalizy składu chemicznego metodą spektrometrii rentgenowskiej (EDS),
 • obserwacji z użyciem wysokorozdzielczego mikroskopu elektronowego (HRSEM),
 • przygotowania próbek do obserwacji SEM (szlifowanie i polerowanie powierzchni, napylanie, inkludowanie, stapianie),
 • badań właściwości mechanicznych (wytrzymałość na zginanie metodą trójpunktową, wytrzymałość na ściskanie)
 • badań twardości metodą Vickersa,
 • badań gęstości pozornej i powierzchni właściwej metodą BET,
 • badań procesów spiekania i topienia różnych materiałów w wysokich temperaturach,
 • badań rozkładu ziarnowego materiałów proszkowych.
  rozwiązywania problemów technologicznych

więcej informacji...

 

ZAKŁAD TECHNOLOGII BETONÓW CEBET:

 • Ekspertyzyopracowywanie założeń technicznych i koncepcji technologicznych dla nowych i modernizowanych wytwórni betonów komórkowych i zapraw,
 • doradztwo przy doborze i stosowaniu surowców do wytwarzania betonów komórkowych i kruszywowych, rozwiązywaniu problemów technologicznych,
 • opracowywanie ekspertyz i opinii dotyczących:
  • innowacyjności rozwiązań w ramach projektów zgłaszanych przez producentów,
  • zniszczeń, wad i trwałości konstrukcji
  • analizy przyczyn powstałych wad betonu w konstrukcji
  • właściwości betonów, zapraw, kruszyw, spoiw i dodatków do betonów,
  • struktury fizyko-chemicznej i składu fazowego materiałów i wyrobów budowlanych,
  • wykorzystania w betonach materiałów odpadowych,
  • projektowania składu betonu.
 • prowadzenie szkoleń dotyczących technologii betonów oraz metodyki badań surowców i wyrobów,
 • prowadzenie zajęć laboratoryjnych dla studentów w zakresie technologii wytarzania i metodyki badań,
 • obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu

więcej infromacji...

 

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY ŚRODKÓW ZDOBNICZYCH:

 • bBadaniaadanie rozkładu ziarnowego proszków w zakresie do 500µm z zastosowaniem granulometru laserowego Mastersizer Microplus
 • oznaczanie parametrów barwy przy użyciu spektrofotometru Lab Scan XE o geometrii 450/00
 • badanie procesu topliwości materiałów ceramicznych
więcej informacji...

 

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY CERAMIKI SPECJALNEJ

 • prowadzenie skomplikowanej obróbki termicznej wyrobów ceramicznych w wysokich temperaturach,
 • regranulacja odpadów tworzyw ceramicznych,
 • mielenie materiałów ceramicznych,
 • oznaczanie objętości i gęstości pozornej substancji stałych
 • oznaczanie powierzchni właściwej i porowatości 
 • oznaczanie twardości
 • badania wytrzymałościowe materiałów ceramicznych

więcej informacji...

 

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

CERTYFIKACJA WYROBÓW:

 • szkło i ceramika: szyby, oszklenia, szkło budowlane, instalacje sanitarne
 • prefabrykaty budowlane: stropy, ściany, dachy, elementy murowe, drogowe
 • surowce do prefabrykacji: kruszywa, cement, wapno, popiół
więcej informacji...

 

 

 

 

oferta zdobnicze

 

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013