NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT CERVIVE

 

EU flag LLP EN-01

Ideą projektu jest opracowanie narzędzi programowych, które będą pomocne w skutecznym wdrażaniu działań opartych na modelu Learning History Model (LHM) w MŚP ceramicznych. W tym celu realizowanych będzie kilka głównych bloków zadań, począwszy od dostosowania modelu LHM do potrzeb MŚP ceramicznych, kończąc na opracowaniu innowacyjnych narzędzi, które pomogą ceramikom w gromadzeniu i przekazywaniu dotychczasowych doświadczeń i wiedzy następnym pokoleniom.

 

Główne cele projektu obej

mują:

 • Opracowanie modelu LHM dostosowanego do specyfiki MŚP ceramicznych. W trakcie tego procesu opracowana zostanie kategoryzacja powszechnych praktyk ceramicznych w formie ontologii, która pomoże ceramikom w udokumentowaniu swoich umiejętności z dziedzin, w których dysponują wiedzą. Kategoryzacja ta pomoże w: (1) przekazywaniu informacji następnym pokoleniom, (2) wymianie doświadczeń pomiędzy ceramikami wyrażającymi wolę współpracy oraz (3) połączeniu tych doświadczeń z istniejącymi materiałami szkoleniowymi dla sektora ceramicznego, nowymi technikami, aktami prawnymi UE, itd.
 • Opracowanie podręcznika szkoleniowego. Podręcznik będzie dostarczał materiały szkoleniowe z podstawowych umiejętności, jakie powinni posiadać młodzi przedsiębiorcy-ceramicy, w tym wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem, zarządzania działalnością gospodarczą oraz wykorzystania zestawu narzędzi CERVIVE do nauki z własnych doświadczeń. Podręcznik będzie bazował na wynikach analizy potrzeb, przeprowadzonej w poszczególnych krajach Europy, będzie odpowiadał na prawdziwe potrzeby ceramików oraz będzie wykorzystywał materiały szkoleniowe CER@MIC, jako punkty odniesienia do pogłębiania wiedzy o konkretnych technikach ceramicznych.
 • Opracowanie zestawu narzędzi programowych, który umożliwi pozyskiwanie wiedzy od seniora i przekazywanie jej juniorowi.

 

Ponadto poprzez zastosowanie metodologii LHM, konsorcjum chce:

 • Zachęcić ceramików do podejmowania decyzji, co z kolei skłoni ich do myślenia o przeszłości w sposób, który pozwoli im lepiej zaplanować przyszłość.
 • Zapewnić dostęp do metody pozwalającej na gromadzenie i rozpowszechnianie niewymiernych danych, które w przeciwnym razie zostałyby utracone.
 • Pomóc w uniknięciu popełniania tych samych błędów.
 • Pomóc w opracowaniu historii skutecznych praktyk, które wykraczają poza „najlepsze praktyki“ w celu pokazania zainteresowanym nie tylko tego, co robiono w przeszłości, ale również tego, o czym myślano, jakie miano założenia, jak podejmowano decyzje, co myśleli o tym inni oraz jak z tego miejsca iść do przodu.

 

Koncepcja projektu CERVIVE skupia się na wspólnych regionalnych interesach europejskich, bez zaniedbywania specyficznych potrzeb poszczególnych regionów, z zachowaniem innowacyjnych standardów technicznych. Proponowana przez nas metodologia tworzenia narzędzi programowych w ramach projektu bazuje na metodzie stopniowego procesu rozwoju – „Incremental Development Process Engineering (IDPE)”, przy jednoczesnym uwzględnieniu podstawowych zasad procesu iteracyjnego wytwarzania oprogramowania – „Rational Unified Process (RUP)”, w celu skutecznego i szybkiego budowania aplikacji sieciowych. Proces RUP oferuje ramy dla organizacji pracy oraz szereg technik umożliwiających skuteczniejsze i szybsze wdrożenie z wykorzystaniem metodologii IDPE. Najważniejszym elementem proponowanej metodologii jest to, że wybór ostatecznego rozwiązania nie jest dokonywany w całości na początku projektu, lecz opracowywany system jest rozwijany krok po kroku poprzez tworzenie kolejnych wersji roboczych, które są wykorzystywane do rozpoznawania dodatkowych wymogów. Taka metodyka reprezentuje filozofię, która zakłada włączenie stowarzyszeń ceramicznych oraz zrzeszonych przedsiębiorców i technologów do procesu opracowania narzędzi w trakcie realizacji projektu.

 

Projekt składa się z dwóch głównych grup zadań:

 

Opracowanie modelu Learning History Model (LHM) dla MŚP ceramicznych. Praca będzie się skupiać na tym, co i jak (w jaki sposób) będzie pozyskiwane od seniorów, a także na sposobie w jaki będzie to przekazywane i wykorzystywane przez juniorów. Przygotowane zostaną również, w formie podręcznik

a, materiały szkoleniowe w zakresie podstawowych umiejętności jakie powinni posiadać młodzi przedsiębiorcy branży ceramicznej. Zostanie opracowana metodologia umożliwiająca pełne wykorzystanie wiedzy pozyskanej od seniorów, czerpanie korzyści (uczenie się przez nauczanie) i lepsze wykorzystanie życiowych osiągnięć seniorów.

 

Opracowanie zestawu narzędzi, który umożliwi pozyskiwanie i przekazywanie wiedzy od seniora do juniora. Bazujące na indywidualnie dostosowanym do potrzeb sektora ceramicznego modelu LHM narzędzia wchodzące w skład platformy zostaną zintegrowane z ontologią wiążącą aktualne techniki i ustawodawstwo z sektora ceramicznego z istniejącymi doświadczeniami i praktykami. Platforma ta będzie stanowiła narzędzie, zarówno dla seniorów jak i juniorów, wspierające wymianę wiedzy pomiędzy ceramikami z całej Europy, z wyjątkiem poufnych informacji wewnętrznych przedsiębiorstwa.

 

Plan wdrożenia projektu jest zbudowany wokół tych dwóch grup zadań. Ma na celu wykorzystanie wiedzy pozyskanej w ramach pierwszej grupy zadań i jej zastosowanie w kolejnych wersjach roboczych narzędzi powstających w fazie pilotażowej. Pierwszy pakiet roboczy projektu ma zatem na celu analizę bieżącej sytuacji w każdym kraju, drugi - dostosowanie modelu LHM do sektora ceramicznego, trzeci - stworzenie platformy sieciowej dla modelu LHM, a czwarty - wdrożenie pilotażowe i ocenę wyników. Planowany jest również odrębny pakiet roboczy, w ramach którego rozpowszechnione zostaną wyniki projektu. Głównym celem tego pakietu jest selekcja potencjalnych partnerów biznesowych, najpierw w obrębie sektora ceramicznego, a następnie wśród członków innych sektorów, którzy zechcą powielać platformę CERVIVE. Ostatni pakiet roboczy skupia się na zarządzaniu projektem.

 

Główne „kamienie milowe” projektu obejmują: opracowanie indywidualnie dostosowanego do sektora ceramicznego modelu LHM, stworzenie zestawu narzędzi, ocena wyników przez rzeczywistych użytkowników (z wykorzystanie zestawu narzędzi przeszkolonych zostanie 120 ceramików) oraz analiza oddziaływania prac rozpowszechniających.

 

Działania merytoryczne w projekcie podzielono na 5 pakietów roboczych:

 • Przeprowadzenie analizy bieżącej sytuacji we wszystkich krajach należących do konsorcjum: Celem jest zidentyfikowanie potrzeb użytkowników końcowych oraz wyciągnięcie wczesnych wniosków, które zostaną wykorzystane we wstępnej fazie projektu. Bazując na elastyczności modelu LHM oraz koncepcji stworzenia silnych bodźców, zidentyfikowane i ocenione zostaną czynniki ekonomiczne i techniczne. Dokonany zostanie również wybór ceramików, którzy wezmą udział w fazie wdrożenia pilotażowego.
 • Opracowanie zindywidualizowanego modelu LHM: Na tym etapie model LHM zostanie poddany ocenie oraz dostosowaniu, tak by spełnił faktyczne wymogi MŚP ceramicznych. Przygotowany zostanie kurs w zakresie podstawowych umiejętności, które powinni posiadać przedsiębiorcy branży ceramicznej.
 • Opracowanie narzędzia do nauki z doświadczeń: W każdym z obszarów, w którym realizowane będzie wdrożenie pilotażowe, opracowane zostaną pilotażowe wersje aplikacji, umożliwiające ocenę i ulepszenie integracji funkcjonalnej oraz elastyczności systemu w strukturze transnarodowej, a także ocenę i sporządzenie raportu dotyczącego satysfakcji użytkowników.
 • Wdrożenie pilotażowe i ocena: Ceramicy, którzy wezmą udział we wdrożeniu pilotażowym zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z narzędzia LHM. Najpierw szkolenia z dokumentowania swojej wiedzy i doświadczeń przy użyciu kreatorów platformy odbędą seniorzy. Następnie juniorzy będą uczyć się tego, jak używać platformy i czerpać wiedzę z sytuacji, które miały miejsce w przeszłości. Doświadczenia te będą obserwowane, dokumentowane i analizowane zgodnie ze standardem ISO/IEC 9126-4, po czym zostanie przeprowadzony wybór najlepszych praktyk, które zostaną wykorzystane w kolejnych etapach realizacji projektu. Przewiduje się, że w fazie walidacji weźmie udział co najmniej 20 ceramików z każdego kraju objętego wdrożeniem pilotażowym.
 • Rozpowszechnianie i eksploatacja: W trakcie realizacji projektu odbędą się cztery warsztaty, które w pierwszej fazie będą się skupiać na opracowaniu celów projektu, zaś w jego ostatnich fazach będą się koncentrować na rozpowszechnieniu wyników. W trakcie projektu podejmowane będą również inne działania rozpowszechniające.

 

Konsorcjum składa się z następujących kluczowych ośrodków badawczych w poszczególnych krajach:

 • Nosis Business Consultants Ltd. - Grecja;
 • Omega Technology - Grecja;
 • KI Keramik-Institut Gmbh - Niemcy;
 • SFC Societe Francaise de Ceramique - Francja;
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Polska
 • Cyprus Pottery and Ceramic Association - Cypr,
 • Çanakkale Onsekiz Mart University - Turcja;
 • The Egypt National Cleaner Production Centre – Egipt.
 

PROJEKT:

 

cervive logo min
www.cervive.eu

 

AKTUALNOŚCI:


Dnia 26 czerwca 2014 roku w warszawskim Centrum Promocji Kultury Praga Południe, przy ulicy Podskarbińskiej 2 odbyło się spotkanie ceramików „Czwartek Ceramiczny”...

 

więcej...


Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych, otwartych warsztatach przybliżających funkcjonalność PLATFORMY EDUKACYJNEJ CERVIVE...

 

więcej...

 

PORADNIK:

 

cervive podrecznik min

 

PREZENTACJA:

 

prezentacja min

 

BROSZURA:

 

broszura min

 

SiC:

 

cervive sic min

 

REALIZATORZY:

 

icimb

 egypt

 grecja

 cyprus

 keramik

 omega t

 sfc

 turcja

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013