NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD CERAMIKI i KOMPOZYTÓW

 

Misją i zadaniem Zakładu Ceramiki i Kompozytów jest opracowywanie technologii materiałów o strukturze rozmiarowej w skali nano (w praktyce skala ta jest realizowana poniżej rozmiarów 100×10-9 m), a także badanie wszelkich zjawisk związanych z procesami zachodzącymi w tejże skali w ciele stałym.

 

Dla realizacji swojej misji Zakład Ceramiki i Kompozytów dysponuje odpowiednią kadrą naukowo-badawczą, wyposażeniem i strukturą organizacyjną.

 

Aktualnie w Zakładzie pracuje trzech badaczy ze stopniem doktora, jeden z tytułem zawodowym magistra i dwóch z tytułem magistra inżyniera. Merytorycznie w/w kadra pokrywa swoimi kwalifikacjami pełne spektrum specjalności i dyscyplin naukowych niezbędnych do realizacji misji zakładu.  Dysponując wiedzą i w zakresie od fizyki ciała stałego poprzez chemię i geologię, pracownicy zakładu są w stanie przygotować struktury nanometryczne i badać ich własności.

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

 

.:: Audycja w Programie Pierwszym PR o grafenie z udziałem dr. inż Marcina Osuchowskiego

 

PR

 

 

.:: Ulotka informacyjna

nano jest

 

 WSPÓŁCZESNE CERAMIKI-NOWE METODY NAJSTARSZEJ TECHNOLOGII

"Najstarszą rozwiniętą przez człowieka technologią wytwarzania jest proces produkcji elementów ceramicznych. Elementy z beztlenowej ceramiki znajdują zastosowanie w energetyce, przemyśle papierniczym, obróbce skrawaniem, optoelektronice i medycynie.

 

Materiały ceramiczne stosowane w nowych technologiach winny być wolne od porowatości i defektów. Tego typu uszlachetnione nowoczesne ceramiki można otrzymać stosując spiekanie w urządzeniu nazywanym Hot Isostatic Press (HIP). Procesy spiekania w HIPie przebiegają z równoległym udziałem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia."

Współczesne ceramiki

 

OTRZYMYWANIE CERAMIKI PRZEZROCZYSTEJ GRANATU ITROWO-GLINOWEGO (YAG)

Prace badawcze prowadzone w Zakładzie Nanotechnologii dotyczą otrzymywania przezroczystych ceramik, w tym materiałów opartych na polikrystalicznym YAG-u (Y3Al5O12). YAG jest jedną z trzech faz, obok YAlO3 (YAP) i Y4Al2O9 (YAM), które możemy wyróżnić w układzie Y2O3 - Al2O3 .

 

Ze względu na korzystne właściwości zarówno termo-mechaniczne, jak i stosunkowo wysokie przewodnictwo cieplne, YAG domieszkowany pierwiastkami ziem rzadkich służy do zastosowań laserowych.

BN OTRZYMYWANIE CERAMIKI PRZEZROCZYSTEJ

 

WŁAŚCIWOŚCI MAS LEJNYCH OTRZYMYWANYCH Z NANOPROSZKU Y2O3 DO PROCESU KRIOGRANULACJI
W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem wyrobów z nanoproszku tlenku itru. W celu nadania korzystnych właściwości do formowania metodą prasowania, proszki ceramiczne poddawano kriogranulacji. Kluczem do otrzymania wyrobów o jednorodnym zagęszczeniu jest odpowiednie przygotowanie granulatu. Nanocząstki mają silną tendencję do aglomeracji, dlatego niezbędnym jest przygotowanie takich zawiesin, której dodatki minimalizują aglomerację cząstek, a także stabilizują zawiesinę w czasie potrzebnym do przeprowadzenia procesu granulacji. BN Wlasciwosci mas lejnych

 

KOMPOZYTY Si3N4-MoSi2 JAKO MATERIAŁ NA ELEMENTY GRZEJNE NOWEJ GENERACJI
"Obecnie ceramiczne elementy grzejne (SiC, Si3N4, MoSi2) coraz częściej wypierają tradycyjne elementy grzejne oparte na metalach (W, Mo, Pt, Ta). Niewątpliwą zaletą ceramicznych elementów grzejnych jest ich znacznie dłuższa żywotność oraz odporność na utlenianie i środowisko agresywne. Badania eksploatacyjne tego typu kompozytów dowodzą  odporności na utlenianie w wysokiej temperaturze (100 cykli po 104 w 1500oC). Wprowadzenie do osnowy Si3N4 zarówno MoSi2 oraz SiC zwiększają odporność na degradację oraz wytrzymałość mechaniczną w wysokiej temperaturze." kompozyty

 

OGNIWA PALIWOWE JAKO CHEMICZNE ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogniwo paliwowe jest urządzeniem zmieniającym energię chemiczną paliwa oraz utleniacza na energię elektryczną. Wszystkie rodzaje ogniw paliwowych, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod generacji elektryczności, wytwarzają elektryczność bez spalania paliwa i utleniacza.

 

Siłą elektromotoryczną w skrócie SEM nazywamy różnicę potencjałów elektrod ogniwa w warunkach quasi-statycznego przepływu ładunku. Siła elektromotoryczna stanowi ważną termodynamiczną charakterystykę ogniwa.

 

Pozostaje ona w bezpośrednim związku ze zmianami funkcji termodynamicznych reakcji zachodzącej na ogniwie.

ogniwa paliwowe

 

MECHANIZM PĘKANIA CERAMIK BALISTYCZNYCH

"Praca niniejsza opisuje akustyczny mechanizm pękania ceramicznych materiałów balistycznych w efekcie uderzenia pociskiem. W zaprezentowanych rozważaniach bierze się pod uwagę generację fali akustycznej w obszarze pancerza ceramicznego spowodowaną penetracją pocisku.

 

W tak prezentowanym podejściu rola okresowych naprężeń w pancerzu ceramicznym staje się najistotniejszą z punktu widzenia procesów niszczenia pancerza."

Mechanizm pękania ceramik

 

JEDNOETAPOWY PROCES SYNTEZY I SPIEKANIA SPINELU MgAl2O4

"Po raz pierwszy otrzymano ceramiki spinelowe w jednoczesnym procesie spiekania i syntezy materiału. Metoda jednoczesnej syntezy i spiekania spinelu magnezowo aluminiowego w warunkach hot isostatic pressing (hip) Prowadzi do otrzymania litej nanoceramiki.

 

Symultaniczne zastosowanie temperatury i ciśnienia zapobiega rozrostowi krystalitów. Uzyskanie przezroczystych nanoceramik spinelu magnezowo-glinowego wymaga optymalizacji warunków procesu Hip-owania."

Spiekanie spinelu


METODA OTRZYMYWANIA SPIEKÓW TLENKU CYNKU O UNIKALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH OPTYCZNYCH

"Dotychczas wytwarzane półprzewodnikowe źródła światła bazują na typowej technologii cienkowarstwowej. Zbudowanie obszarów emitujących światło w efekcie domieszkowania objętościowych materiałów ceramicznych (polikrystalicznych), pozwoliłoby na zastąpienie tej kosztownej i niedoskonałej technologii.

 

Do realizacji tego celu niezbędne jest prowadzenie prac w kierunku opracowania metod otrzymywania materiałów ceramicznych o unikalnych  właściwościach optycznych. Najbardziej obiecującym materiałem, spełniającym podstawowe kryteria wyboru dla wydajnego źródła światła białego, jest tlenek cynku."

Spieki tlenku
 

KONTAKT

 

p.o. Kierownika Zakładu

dr inż.
Krzysztof Perkowski

tel.:

tel. kom.:

e-mail:

22 549 97 78

791 982 875

k.perkowski@icimb.pl

 

 

nano prawe

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013