NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

 

Najwyższe kierownictwo Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zapewnia, że rozumie znaczenie bezstronności prowadzonych przez siebie działań jako Jednostki Notyfikowanej (NJ) i Jednostki Oceny Technicznej (JOT) w obszarze regulowanym zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) oraz jako jednostki certyfikującej i prowadzącej badania w obszarze objętym systemami zarządzania wg norm PN-EN ISO/IEC 17065 i PN-EN ISO/IEC 17025. Działając w obszarze certyfikacji, wykonywania badań i wydawania ocen technicznych, deklaruje:

  • działać bezstronnie, rzetelnie i niezależnie;
  • podejmować decyzje na podstawie uzyskanych obiektywnych dowodów bez wpływu na decyzje innych interesów lub stron;
  • prowadzić działania jako JN i JOT niezależnie od siebie tak, że wyniki tych działań nie mają żadnego wpływu na dalsze oceny i podejmowane decyzje, włącznie z zapewnieniem rozdzielności personelu odpowiedzialnego za te działania;
  • nie uzależniać wynagrodzenia personelu JN i JOT bezpośrednio zaangażowanego w prowadzenie ocen od liczby przeprowadzonych ocen ani od wyników tych ocen;
  • identyfikować i analizować potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzonej działalności i powiązań ŁUKASIEWICZ – ICiMB oraz eliminować bądź minimalizować takie zagrożenia;
  • nie przeprowadzać audytów wewnętrznych dla swoich klientów;
  • nie prowadzić działalności konsultacyjnej w zakresie prowadzonej certyfikacji i w obszarach grup wyrobów JOT;
  • nie ulegać naciskom handlowym, finansowym i innym mogącym wpłynąć na bezstronność prowadzonych działań.

 

ŁUKASIEWICZ – ICiMB jako jednostka notyfikowana, kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w projektowaniu, produkcji lub budowie, wprowadzaniu do obrotu, instalowaniu, stosowaniu lub konserwacji tych wyrobów budowlanych ani też reprezentować stron zaangażowanych w te działania. Nie mogą się angażować w żadną działalność, która mogłaby uchybiać niezależności ich opinii i uczciwości w odniesieniu do zadań, do których zostali akredytowani i notyfikowani. Dotyczy to w szczególności usług doradczych.

 

Funkcję mechanizmu chroniącego bezstronność jednostki certyfikującej sprawuje Komitet posiadający uprawnienia do niezależnych działań w zakresie nadzoru nad zachowaniem bezstronnej działalności certyfikacyjnej.

 

Najwyższe kierownictwo ŁUKASIEWICZ – ICiMB zapewnia niezbędne zasoby do realizacji złożonej deklaracji.

 

 

Pliki do pobrania:

Ikona PDF

Deklaracja Bezstronności

(336,16 kB)

 

KONTAKT

 

z-ca KIEROWNIKA ZAKŁADU CERTYFIKACJI i NORMALIZACJI
mgr inż.
Małgorzata Warda-Pruszkowska

tel.:

e-mail:

22 889 48 85

certyfikacja@icimb.pl

m.warda@icimb.pl

 

ZAKRES AKREDYTACJI:

 

PCA certyfikacja Wyrobów

AC 008

 

CERTYFIKAT:

 

certyfikat PCA AC008

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013