NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

SKARGI

 

Skarga może być składana przez:

  • certyfikowanego klienta i dotyczyć działalności ZCiN DC O/Warszawa (jako reklamacja), oraz
  • innych stron zainteresowanych i dotyczyć działań klienta ZCiN DC O/Warszawa

 

Klient ma prawo złożyć skargę-reklamację dotyczącą działań ZCiN DC O/Warszawa w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności uzasadniających skargę. Skargi składane przez inne strony i odnoszące się do działań klienta ZCiN DC O/Warszawa, mogą być składane przez cały okres sprawowania przez ZCiN DC O/Warszawa nadzoru nad certyfikowanym klientem w ramach zawartej umowy o nadzór. Skargi składane są do ZCiN DC O/Warszawa na piśmie i powinny zawierać: dane identyfikacyjne (nazwę klienta/składającego skargę, adres, telefon, itp.) oraz opis przedmiotu składanej skargi wraz z uzasadnieniem, jeśli dotyczy).

 

W przypadku uznania zasadności skargi dotyczącej klienta, może być przeprowadzona inspekcja specjalna lub inna forma weryfikacji przedmiotu skargi np. na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów, itp. Informacja o złożonej skardze przekazywana jest do klienta. W procesie rozpatrywania skarg zachowana jest zasada poufności w odniesieniu do składającego skargę oraz przedmiotu skargi.


Składającemu skargę przekazywane jest (jeżeli jest to możliwe) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych oraz zakres działań podjętych w przedmiotowej sprawie i jeżeli jest to możliwe (tj. należy do obszaru uprawnień Jednostki) rezultat, w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeby dodatkowych działań, termin ten może zostać wydłużony. Skargi rozpatrywane są przez Zastępcę Dyrektora O/Warszawa.

 

KONTAKT

 

z-ca KIEROWNIKA ZAKŁADU CERTYFIKACJI i NORMALIZACJI
mgr inż.
Małgorzata Warda-Pruszkowska

tel.:

e-mail:

22 889 48 85

certyfikacja@icimb.pl

m.warda@icimb.pl

 

ZAKRES AKREDYTACJI:

 

PCA certyfikacja Wyrobów

AC 008

 

CERTYFIKAT:

 

certyfikat PCA AC008

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013