NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD BIOMATERIAŁÓW

 

Interdyscyplinarny zespół badawczy Zakładu Biomateriałów składa się ze specjalistów w zakresie: ceramiki, chemii, inżynierii materiałowej i polimerów. Wiedza merytoryczna oraz współpraca naukowa pracowników Zakładu pozwalają na podejmowanie zadań i rozwiązywanie problemów z pogranicza kilku dyscyplin.

 

Celem działalności Zakładu jest opracowywanie nowych technologii oraz nowych biomateriałów ceramicznych i kompozytowych, które znajdują zastosowanie w najbardziej rozwijających się gałęziach medycyny.

 

Zakład Biomateriałów jest wpisany do Rejestru Wytwórców Wyrobów Medycznych pod nr PL/CA 01 03417.

 

W Zakładzie stosuje się zintegrowany System Zarządzania Jakością, spełniający wymagania normy PN EN ISO 13485, potwierdzony certyfikatami PCBC i IQNet Nnr M-36/7/2019 w zakresie: prac badawczych, projektowania, wytwarzania i sprzedaży materiałów stomatologicznych, materiałów bioceramicznych stosowanych w ortopedii i nieaktywnych implantów otochirurgicznych.

Zakład dysponuje kadrą oraz wyposażeniem badawczym i produkcyjnym zapewniającym warunki do:

  • wytwarzania wyrobów medycznych,
  • prowadzenia prac naukowo-badawczych,
  • świadczenia usług w zakresie doradztwa technicznego i badań z użyciem zgromadzonego w Zakładzie sprzętu kontrolno-pomiarowego.


Główne kierunki działalności Zakładu:

  • prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe biomateriałów ceramicznych, cementów stomatologicznych, biokompozytów polimer-ceramika.
  • wytwarzanie cementów szkło-jonomerowych do stosowania w stomatologii odtwórczej i protetyce, bloków do produkcji uzupełnień protetycznych metodą CAD/CAM i innych materiałów ceramicznych do zastosowań medycznych
  • usługi badawcze w zakresie badań materiałów ceramicznych i cementów stomatologicznych, przygotowanie próbek do badań, rozwiązywanie problemów technologicznych

 

 

 

Materiały informacyjne:

 

KRÓTKIE WŁÓKNA FOSFORANOWO-WAPNIOWE DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

W pracy przedstawiono wyniki badań nad syntezą włókien fosforanowo-wapniowych metodą hydrolizy fosforanu trójwapniowego (ß-TCP) w obecności H2O2 oraz szczegółową charakterystyką mikrostruktury otrzymanych produktów. Proces prowadzono w znacznie niższej temperaturze niż w przypadku metod hydrotermalnych. Formowanie i morfologię uzyskanych włókien badano w funkcji temperatury i czasu reakcji. Wyniki badań wskazują na to, że czas reakcji wpływa zarówno na morfologię jak i wielkości uzyskanych włókien. Otrzymane włókna fosforanowo-wapniowe mogą być użyteczne jako obiecujący wypełniacz wzmacniający do resorbowalnych biokompozytów o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.

poster short calcium

 

AKTYWNOŚĆ ANTYBAKTERYJNA BIOKOMPOZYTU OPARTEGO NA CHITOZANIE I BIOSZKŁACH DOTOWANYCH ZnO

Biomateriały dla medycyny regeneracyjnej, podlegają ciągłemu doskonaleniu, w kierunku m.in. polepszenia ich integracji z tkankami organizmu lub nadania im właściwości bakteriobójczych. Istotnymi czynnikami decydującymi o ich biokompatybilności z odbudowywanymi tkankami są: porowatość otwarta oraz wielkość porów, zapewniające niezaburzoną migrację komórek i substancji odżywczych. Celem pracy było określenie wpływu składu chemicznego bioszkła, ilości użytego polimeru oraz parametrów wytwarzania na mikrostrukturę opartych na chitozanie, antybakteryjnych kompozytów odpowiednich do stosowania w medycynie regeneracyjnej. Wyniki badań wykazały, że wytworzone biokompozyty posiadają optymalny średni wymiar porów dla komórek tkanki kostnej i wykazują aktywność przeciwbakteryjną wobec szczepów Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus.

poster invitro

 

WPŁYW DODATKU KWASÓW KARBOKSYLOWYCH NA CZAS WIĄZANIA I WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE CEMENTÓW SZKŁO-JONOMEROWYCH

Cementy szkło-jonomerowe powstają w czasie utwardzania kompozycji złożonych z dwóch składników: proszku szkła i płynu wiążącego będącego wodnym roztworem polikwasów alkenowych. Wiązanie cementu polega na reakcji kwasowo-zasadowej, gdy jony pierwiastków metalicznych uwalniane z powierzchni szkła wiążą się z polianionami pochodzącymi z polikwasu. Z uwagi na szybki przebieg tej reakcji do płynu wiążącego dodawane są różne związki, które wydłużają czas wiązania kompozycji. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku wybranych hydroksykwasów karboksylowych (winowego, cytrynowego i jabłkowego) oraz kwasu szczawiowego na właściwości kompozycji szkło-jonomerowych.

PLAKAT cementy EN

 

BADANIA IN VITRO AKTYWNOŚCI PRZECIWBAKTERYJNEJ BIOSZKIEŁ WYTWORZONYCH METODĄ ZOL-ŻEL ZAWIERAJĄCYCH Mg, Sr i Au

Celem prowadzonych badań było określenie aktywności przeciwbakteryjnej in vitro bioaktywnych szkieł dotowanych Mg, Sr i Au. Przedstawiono badania zmodyfikowanych bioszkieł zawierających wybrane pierwiastki wprowadzone dla podwyższenia bioaktywności, które mogą wspomagać przebieg procesów fizjologicznych kościotworzenia i wykazywać działanie bakteriobójcze. Obecność magnezu w składzie biomateriału zwiększa jego bioaktywność. Stront wpływa na lepszą proliferację komórek kostnych. Złoto należy do grupy „ultraelementów” działających przeciwbakteryjnie oraz aktywujących procesy metaboliczne poprzez oddziaływanie na enzymy. Silany użyte podczas syntezy bioszkieł metodą zol-żel, także mogą zwiększać ich bioaktywność. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań działania bakteriobójczego in vitro tych bioszkieł.

PLAKAT bioszkla EN

 

MATERIAŁY CERAMICZNE DLA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ – WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE I MIKROSTRUKTURA CERAMIKI CYRKONOWEJ

W nowoczesnej protetyce stomatologicznej szczególnie duży nacisk kładzie się na estetykę odbudowy zarówno ubytków zębowych, jak też stałych uzupełnień protetycznych. Istotne znaczenie dla ich wyglądu estetycznego, a tym samym dla nierozróżnialności sztucznych koron od naturalnych zębów ma przeświecalność materiału, z którego wykonana jest podbudowa uzupełnienia. Celem prac opisanych w artykule było porównanie cech optycznych, a także próba określenia zależności przeświecalności od wybranych właściwości fizycznych i cech mikrostrukturalnych wybranych materiałów Y-TZP stosowanych do wytwarzania stałych uzupełnień protetycznych metodą CAD/CAM.

PLAKAT-przeswiecalnosc EN

 

WDROŻENIE NOWATORSKIEGO SPOSOBU PRZYGOTOWANIA BARWNYCH BLOKÓW CYRKONOWYCH DLA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Do najczęściej stosowanych metod otrzymywania barwnych konstrukcji cyrkonowych w protetyce stomatologicznej należą: barwienie zestawu tworzywa oraz nasączanie wstępnie wypalonych konstrukcji roztworami barwnymi. Zarówno opinie protetyków dentystycznych jak i wcześniejsze badania zespołu wykazały, że barwienie przez nasączanie nie zapewnia wystarczającej jednorodności barwy, gdyż duży wpływ na powtarzalność barwy mają sposób barwienia oraz właściwości fizyczne barwionego materiału. W związku z tym poszukiwano innego sposobu otrzymywania barwnych bloków cyrkonowych. Uznano, że barwienie gotowego granulatu do prasowania może dobrze spełnić założone wymagania.
 

PLAKAT barwienie EN

 

KALCYTOWE NOŚNIKI KOMÓREK DLA INŻYNIERII TKANKOWEJ

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości syntetycznego biomateriału na bazie proszku węglanu wapnia spiekanego w powietrzu w celu wybrania najbardziej odpowiedniego materiału na nośniki komórek do regeneracji kości metodą inżynierii tkankowej. Celem pracy było zoptymalizowanie składu chemicznego i spiekania syntetycznego materiału kalcytowego do zastosowania w produktach inżynierii tkanek kostnych. W badaniach uwzględniono zarówno właściwości fizyczne materiału, jak i jego zachowanie w hodowli komórkowej.

PLAKAT-kalcyt EN

 

KOMPOZYTY CERAMIKA-POLIURETAN DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

W pracy przedstawiono wyniki badań nad porowatymi biokompozytami ceramika/polimer biodegradowalny. Pomysł kompozytu wynika z faktu, że po wszczepieniu polimer ulega degradacji, a w puste przestrzenie ceramiki wzrośnie tkanka. Materiał taki może być stosowany do projektowania i przyszłej produkcji biomimetycznych protez małych stawów. Praca polegała na wytworzeniu i ocenie właściwości gradientowego biokompozytu powstałego metodą infiltracji porowatego materiału korundowego poliuretanem biodegradowalnym.

PLAKAT-kompozyty EN

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

Kierownik Zakładu
dr inż. Monika Biernat

tel.:

e-mail:

22 549 97 95

m.biernat@icimb.pl

 

Zastępca kierownika
dr inż. Zbigniew Jaegermann

tel.:

tel. kom.:

e-mail:

22 549 97 57

506 151 925

z.jaegermann@icimb.pl

 

DORADZTWO TECHNICZNE:

 

dr inż. Zbigniew Jaegermann

tel.:

tel. kom.:

e-mail:

22 549 97 57

506 151 925

z.jaegermann@icimb.pl

 

 

CERTYFIKATY

 

Certyfikat WB 2020 PL1 min

 

 

Certyfikat WB 2020 EN1 min

 

 

Certyfikat WB 2020 IQNET1 min

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013